Архив за October 2013

Балчик участва на VIII Национален преглед на художествената самодейност на хората от Третата възраст и читалищата в България

Oct 30th, 2013 | От | Категория: В РЕГИОНА

Общински пенсионерски хор, с диригент Тодор Тодоров, открива втория фестивален ден и вдига на крака софийската публика. Ка­то ед­но пре­к­ра­с­но про­дъл­же­ние на XVI  Бал­чи­ш­ки пре­г­лед на ху­до­же­с­т­ве­но­то пе­в­че­с­ко твор­че­с­т­во на пен­си­о­нер­с­ки­те и чи­та­ли­щ­ни съ­с­та­ви, про­ве­ден на 3 ав­густ, бя­ха изя­ви­те на VIII пре­г­лед на ко­ле­к­ти­ви­те, по­ка­не­ни от НС на „СП-2004” в Со­фия на 25,26 и […]Честване на празника на църквата ”Св. Димитър” в с. Гурково

Oct 30th, 2013 | От | Категория: В РЕГИОНА

Ритуално честване на храмовия празник – 26 октомври – Димитровден в с. Гурково с протойерей Стратия Александров, отговорника за църквата Д. Кирчева и граждани.                Фото: М. ДУШКОВД-р Пламен Димитров, дългогодишен анестезиолог от МБАЛ Балчик, избран за “Лекар на годината”

Oct 30th, 2013 | От | Категория: В РЕГИОНА

Д-р Пламен Димитров, анестезиолог в МБАЛ “Балчик”, удостоен с национален сребърен почетен знак и диплом “Лекар на годината” В ме­дий­но­то про­с­т­ран­с­т­во ми­на­ла­та се­д­ми­ца от­но­во се за­го­во­ри за 19 ок­том­в­ри- Пра­з­ник на бъл­гар­с­кия ле­кар. На 19 ок­том­в­ри, за­що­то то­ва е Де­нят на Преп. Иван Рил­с­ки Чу­до­т­во­рец. А бъл­гар­с­ки­ят ле­кар, в ус­ло­вия ка­то дне­ш­ни­те,  вър­ши чу­де­са ка­то […]Власт, протести, манипулации!

Oct 30th, 2013 | От | Категория: ВАЖНА

Студентите от СУ “Кл. Охридски” окупираха университета и вдигнаха лозунг “Оставка” на правителството. Кол­ко­то и да ми е не­при­я­т­но, все пак тря­б­ва да при­з­ная ед­ни из­к­лю­чи­тел­ни ка­че­с­т­ва на  на­с­ле­д­ни­ци­те на ко­му­ни­с­ти­че­с­ка­та но­мен­к­ла­ту­ра, де­са­ри­те и по­том­ци­те на об­с­лу­ж­ва­щия ги пер­со­нал.Те са не­на­д­ми­на­ти ма­ни­пу­ла­то­ри, изо­б­ре­та­тел­ни кра­д­ци на вси­ч­ко, ко­е­то мо­же да им до­не­се власт,об­ла­ги и при­ви­ле­гии и […]Театър: “Завещанието на целомъдрения женкар”

Oct 30th, 2013 | От | Категория: В РЕГИОНА

Гостуване на 4 ноември (понеделник) от 18:00 ч.АБОНАМЕНТ!!!

Oct 30th, 2013 | От | Категория: РЕКЛАМИ

Абонаментът за вестник “Балчишки телеграф” – гр. Балчик за 2014 г. започна! Тел: 0579 7-28-62 или книжарница “Рива” Тържествена служба на 2 ноември

Oct 30th, 2013 | От | Категория: ДРУГИ

2 ноември – Голяма Архангеловска задушница. Тържествена служба от 08:00 във всички храмове на Общината.