Архив за September 2013

Композиторката Карапенева на фестивал в Балчик

Sep 11th, 2013 | От | Категория: В РЕГИОНА, ИЗКУСТВО

Стефка Карапенева За пе­ти по­ре­ден път на фе­с­ти­ва­ла на хо­ра­та от Тре­та­та въз­раст, кой­то се про­ве­ж­да вся­ка го­ди­на през ме­сец ав­густ в на­шия град, го­с­ту­ват и чи­та­ли­щ­ни пе­в­че­с­ки съ­с­та­ви от Га­б­ро­во. Те­хен ръ­ко­во­ди­тел е Сте­ф­ка Ка­ра­пе­не­ва. Тя е дъл­го­го­ди­шен ди­ри­гент на во­кал­на гру­па „На­де­ж­да” при Дру­же­с­т­во­то на ин­ва­ли­ди­те, на во­кал­на гру­па „Ру­жи­ца” от с.Ле­си­че­во, Га­б­ро­в­с­ко, […]КК “Албена” – 44 години хегемон на Северното Черноморие

Sep 11th, 2013 | От | Категория: В РЕГИОНА, ВАЖНА, ДРУГИ, ЗАБАВНА И ПОЛЕЗНА, ПРИЯТЕЛИ НА БАЛЧИК

Малка справка с историята В началото на 60-те години на миналия век равния бряг, богатата пя-съчна ивица, благоприят-ният климат и екзотичната растителност на местност-та са определени като пред-поставка за развитие на международния и нацио-нален туризъм в България. Затова на 10 ноември  1965 г. Министерския съ-вет приема разпореждане N 260, с което се създва държавното търговско […]Съобщение

Sep 11th, 2013 | От | Категория: обяви

На 11.09.2013г., в рамките на един месец, се открива изложба на колекционера на автентични костюми Светослав Петров, с подкрепата на Музей на Възраждането – гр. Елена. Експозицията ще бъде изложена  във фоайето на Общината в гр. Балчик и е съпътстваща програма на НФФ “Море от ритми 2013”.  От 16.09 до 22.09.2013г пред сградата на Община […]Радиолюбителско състезание на открито

Sep 11th, 2013 | От | Категория: В РЕГИОНА, ДРУГИ, ЗАБАВНА И ПОЛЕЗНА

Д-р Христо Игнатов със своето бъдещо радиотелеграфистко поколение На 7 и 8 се­п­тем­в­ри 2013 г. до с. Гур­ко­во, се про­ве­де ин­те­ре­с­но спор­т­но ра­ди­о­лю­би­тел­с­ко съ­с­те­за­ние на от­к­ри­то, чий­то до­ма­кин бя­ха ра­ди­о­лю­би­те­ли от ра­ди­о­к­лу­ба в Бал­чик. Цел­та на съ­с­те­за­ни­е­то е в рам­ки­те на 48 ча­са да се про­ве­дат ма­к­си­ма­лен брой ра­ди­о­в­ръ­з­ки с въз­мо­ж­но най-мно­го стра­ни от це­лия […]Българо-сръбско военно учение Шабла 2013”

Sep 4th, 2013 | От | Категория: В РЕГИОНА

Пре­зи­ден­тът и вър­хо­вен гла­в­но­ко­ман­д­ващ на Въ­о­ръ­же­ни­те си­ли Ро­сен Пле­в­не­ли­ев при­съ­с­т­ва на де­ня за ви­со­ко­по­с­та­ве­ни го­с­ти на съ­в­ме­с­т­но­то уче­ние с вой­с­ки за ре­ал­ни дей­с­т­вия и стрел­би от фор­ми­ро­ва­ния за ПВО на Въ­о­ръ­же­ни­те си­ли на Ре­пу­б­ли­ка Бъл­га­рия и Ре­пу­б­ли­ка Сър­бия „Ша­б­ла 2013″. Уче­ни­е­то се съ­с­тоя от 10.30 ч. на 29 ав­густ 2013 г. Дър­жа­в­ни­ят гла­ва на­б­лю­да­ва стрел­би­те […]“До Чикаго и напред” породи въпроси към автора Веселин Давидков

Sep 4th, 2013 | От | Категория: В РЕГИОНА, ЗАБАВНА И ПОЛЕЗНА, ПРИЯТЕЛИ НА БАЛЧИК

Ве­се­лин Да­ви­д­ков е ав­тор на две кни­ги: „Не­до­с­ти­жи­ма­та Скан­ди­на­вия” и „До Чи­ка­го и на­пред”. По по­вод но­во­и­з­ля­з­ла­та му вто­ра кни­га и ле­т­ния пре­с­той в ро­д­на­та му къ­ща на ул.”Ал.Стам­бо­лий­с­ки” в Бал­чик се ос­ме­лих да му за­дам ня­кои въ­п­ро­си, за от­го­во­ри­те на ко­и­то му бла­го­да­ря сър­де­ч­но.   От­къ­де до­й­де иде­я­та за за­г­ла­ви­е­то „До Чи­ка­го…” и за­що […]Да славим Богородица!

Sep 4th, 2013 | От | Категория: В РЕГИОНА, ЦЪРКОВНИ

В де­ня на Го­ля­ма Бо­го­ро­ди­ца – 15 ав­густ /28 ав­густ/, хра­мът „Св.Ни­ко­ла” се из­пъл­ни с мно­го хри­с­ти­я­ни – въз­ра­с­т­ни, мла­ди и мно­го де­ца. Ико­на­та на чу­до­т­вор­на­та май­ка бе оки­че­на с мно­го цве­тя и да­ро­ве, на­с­т­ро­е­ни­е­то – пра­з­ни­ч­но, въ­о­ду­ше­ве­но. След пра­з­ни­ч­на­та ли­тур­гия и во­до­с­ве­та на дво­ра по­с­ле­д­ва пра­з­ни­чен бо­го­с­ло­в­с­ки кон­церт. Еди­на­де­сет пе­е­щи пен­си­о­не­ри про­с­ла­ви­ха и въз­пя­ха […]