Архив за September 2013

“БезГраници” – IV Международен арт форум 8-15 септември – кк “Албена” и Мангалия

Sep 11th, 2013 | От | Категория: В РЕГИОНА, ИЗКУСТВО

От 9 до 15 се­п­тем­в­ри в Ку­рор­тен ком­п­лекс “Ал­бе­на” – Бъл­га­рия и в гр. Ман­га­лия – Ру­мъ­ния ще се про­ве­де IV из­да­ние на ме­ж­ду­на­ро­д­ния арт фо­рум и ет­но­арт фе­с­ти­вал “Без­Г­ра­ни­ци”. Арт съ­би­ти­е­то е про­ду­к­ция на Сто­пан­с­ка Ка­ма­ра-Вар­на с пар­т­ньор­с­т­во­то на Ку­рор­тен ком­п­лекс “Ал­бе­на”, арт мре­жа Скен­дер­ман и Га­ле­рия „Лу­и­за Ка­ла“  Ру­мъ­ния. Та­зи го­ди­на фе­с­ти­ва­лът се про­ве­ж­да […]А СЕГА?

Sep 11th, 2013 | От | Категория: В РЕГИОНА, ПОЗИЦИИ, ПОЛИТИКА

Г. Йорданов – ГОГО Ли­п­са­та   на  ли­ч­ни мъ­же е  от­б­лъ­с­к­ва­ща и вме­с­то  то­ва  се на­г­ле­да­х­ме  го­ди­ни  на­ред  на мъ­ж­кар­с­ка  са­мо­в­лю­бе­ност,  су­е­т­ност,  на­д­мен­но  еже­не  и  те­с­но­г­ръ­да  дре­б­на­вост!  За  те­зи  ду­хо­в­ни  пи­г­меи  дър­жа­ва­та  е  иг­ра­ч­ка,  ко­я­то  мо­же  да  бъ­де  без­на­ка­за­но   упо­т­ре­бе­на  и  по­т­ро­ше­на. Об­ще­с­т­ве­ни­ят  жи­вот  е  иг­ра  на апа­ши  и   стра­жа­ри, ко­и­то  та­ри­ка­т­с­ки  си де­лят  пля­ч­ка­та  за […]Сто дни и 9 септември

Sep 11th, 2013 | От | Категория: В РЕГИОНА, ПОЗИЦИИ, ПОЛИТИКА

Сто­те дни на пра­ви­тел­с­т­во­то, ро­де­но от гре­хо­в­на­та връ­з­ка ме­ж­ду БСП, ДПС и „Ата­ка“ по­ч­ти съ­в­па­д­на­ха със „све­ще­на­та“ за ве­ч­но сме­ня­ща­та име­то си ко­му­ни­с­ти­че­с­ка пар­тия – 9 се­п­тем­в­ри. Та­зи пар­тия, ко­я­то мо­же да ме­ни име­то, но не и нра­ва си, ви­на­ги ще по­чи­та да­та­та, на ко­я­то  ед­на чу­ж­да, оку­па­ци­он­на ар­мия я е по­с­та­ви­ла на власт. С […]Това е то театър!

Sep 11th, 2013 | От | Категория: В РЕГИОНА, ЗАБАВНА И ПОЛЕЗНА, ИЗКУСТВО

„Театрална изложба” на проф. Румен Рачев  – в Балчик Проф. Румен Рачев Ми­с­лех, че след про­фе­си­о­нал­на­та иг­ра на ру­с­ки­те ак­тьо­ри от Ро­с­тов на Дон във „Ви­ш­не­ва гра­ди­на” /А.П.Че­хов/ в рам­ки­те на фе­с­ти­ва­ла „Виа По­н­ти­ка”в Бал­чик ня­ма да има се­ри­о­з­ни те­а­т­рал­ни по­с­ти­же­ния. Но не! Проф.Ру­мен Ра­чев ме изу­ми със съ­в­сем но­ва­та идея за об­ра­зо­ва­те­лен и те­ра­пе­в­ти­чен […]Посетете магазина за сувенири

Sep 11th, 2013 | От | Категория: РЕКЛАМИ

В единствения магазин за бижута, картини и предмети на изкуството, собственост на балчиклийката Айлин, която дълго време се занимава с този занаят, ще намерите невероятни неща. Просто проверете! Магазинът се намира на ул. “Черно море” до аптеката в Центъра и бистро “Синият лъв”.tianDe – Здраве от природата

Sep 11th, 2013 | От | Категория: РЕКЛАМИ

За консултации и поръчки за чайовете и козметичните продукти на тел: 0888 816 067 – Ел. МартиноваЕмфатична кулантност или изразителна сговорчивост

Sep 11th, 2013 | От | Категория: В РЕГИОНА, ИЗКУСТВО

Христина Йорданова, Илия Янков, Алфред Ипсер, Георге Фаргашу, Флорин Сърбу – при откриване изложбата на румънските керамици в “Тихото гнездо” – Двореца, Балчик на 2 септември 2013 г. Фото: Г. Йовчев По най-из­ку­сен на­чин се пре­д­с­та­ви­ха ав­то­ри­те на ху­до­же­с­т­ве­на­та из­ло­ж­ба, съ­с­то­я­ла се в на­ча­ло­то на ме­се­ца в „Ти­хо­то гне­з­до” на Бал­чи­ш­кия Дво­рец. Те на пра­к­ти­ка […]