Архив за September 2013

Паметна плоча на кап.Симеон Михайлов в Балчик

Sep 11th, 2013 | От | Категория: ВАЖНА

На 10 се­п­тем­в­ри 2013 г. от 11.00 ч. на вхо­да на Въз­ро­ж­ден­с­кия ком­п­лекс в кв.Ге­ме­джи бе от­к­ри­та па­ме­т­на пло­ча на кап.Си­ме­он Ми­хай­лов  ле­тец-из­т­ре­би­тел, ро­ден в Бал­чик на 28.01.1921 г. Пи­лот-по­до­фи­цер Си­ме­он Ки­ри­лов Ми­хай­лов (Мон­ка­та) е бъл­гар­с­ки ле­тец-из­т­ре­би­тел, за­ги­нал при из­пъл­не­ни­е­то на бо­ен по­лет в за­щи­та на Со­фия от ан­г­ло-аме­ри­кан­с­ки­те бом­бар­ди­ро­в­ки. Ро­ден е в оку­пи­ра­ния от […]BALCHIK OPEN JET SKI COMPETITION взриви централен плаж – Балчик

Sep 11th, 2013 | От | Категория: В РЕГИОНА

Състезанието започна с час и половина закъснение. Кметът Н. Ангелов обяви началото на една инициатива, която популяризира морските градове и спортове с думите “Най-после”, което може да се тълкува метафорично и добронамерено. Фото: Д-р Иво Войчев На 7 се­п­тем­в­ри на цен­т­ра­лен плаж в Бал­чик се про­ве­де пър­во­то съ­с­те­за­ние с дже­то­ве – BALCHIK OPEN JET SKI […]Национално учение на БЧК с екипи за действие при бедствия

Sep 11th, 2013 | От | Категория: В РЕГИОНА

След три­д­не­в­но обу­че­ние на еки­пи в учи­ли­ще­то на с.Бъл­га­ре­во на 9 се­п­тем­в­ри 2013 г. в ме­с­т­но­ст­та „Икан­та­лъ­ка” край Бал­чик се съ­с­тоя на­ци­о­нал­но уче­ние на Чер­ве­ния кръст по ока­з­ва­не на по­мощ и спа­ся­ва­не на по­с­т­ра­да­ли при бе­д­с­т­вия и ава­рии. Уча­с­т­ва­ха пре­д­с­та­ви­тел­ни еки­пи от Бъл­га­рия и Ру­мъ­ния, на­б­ро­я­ва­щи по­ве­че от 150 ду­ши. При­съ­с­т­ва­ха 40 го­с­ти, сред които […]Останаха само два дни, за да разгледате изложбата на младите художници от “Виа Понтика”

Sep 11th, 2013 | От | Категория: В РЕГИОНА

Йовица Миленов, студент в НХА – София, обявен за македонския Пикасо на спрейовете, позира пред картината си “Маска”, под която е написал: “Недостатъчен поглед към бъдещето… Няма светло бъдеще за нас… Всички отиваме в ада…”                                                                        Фото: М. Костова Ед­на от пър­ви­те изя­ви на из­ку­с­т­во­то по вре­ме на фе­с­ти­ва­ла ”Виа По­н­ти­ка” бе от­к­ри­та­та на 4 […]Звукови картини на вечната музика

Sep 11th, 2013 | От | Категория: В РЕГИОНА, ИЗКУСТВО

Ели Стойнева – виола, Емил Вучев – пиано и Любомира Михайлова – кларинет изнесоха талантливо своето изкуство на 4 септември в храм “Св.Св. Константин и Елена” в Балчик.                                                Фото: М. Костова При­я­т­на из­не­на­да в му­зи­кал­ния жи­вот на фе­с­ти­ва­ла „Виа По­н­ти­ка” бя­ха кон­цер­т­ни­те изя­ви на мла­ди­те му­зи­кан­ти от НМА „Проф.П.Вла­ди­ге­ров”- на 4 се­п­тем­в­ри в храм „Св.Св.Кон­с­тан­тин […]Покана

Sep 11th, 2013 | От | Категория: ДРУГИ, ЗАБАВНА И ПОЛЕЗНА, РЕКЛАМИ


Изкуството на “Виа Понтика” плени Балчик

Sep 11th, 2013 | От | Категория: В РЕГИОНА, ЗАБАВНА И ПОЛЕЗНА, ИЗКУСТВО

Братята Красимир и Веселин Ранкови за шести път организират фестивала “Виа Понтика” в своя роден град като дават път на младите в изкуството.                                                                                  Фото: М. Костова