Архив за August 2013

Регата “Купата на Добруджа” ще се проведе за трети път

Aug 28th, 2013 | От | Категория: В РЕГИОНА, ЗАБАВНА И ПОЛЕЗНА, СПОРТ

Ученикът на Валери Илиев – Ангел Зарънов е зад камерата. Тре­то­то из­да­ние на Ме­ж­ду­на­ро­д­на­та Ре­га­та „Ку­па­та на До­б­ру­джа“ за спор­т­ни ве­т­ро­хо­д­ни ло­д­ки, ще се про­ве­де та­зи го­ди­на в пе­ри­о­да 12-15 се­п­тем­в­ри в Ефо­рие Норд, ка­то до­ма­кин ще бъ­де При­с­та­ни­ще Ефо­рие. Ре­га­та­та се ор­га­ни­зи­ра на ос­но­ва­та на асо­ци­и­ра­не­то ме­ж­ду Мор­с­ки клуб Бал­чик и Клу­бул На­у­тик Ро­мън […]СЪОБЩЕНИЕ

Aug 28th, 2013 | От | Категория: В РЕГИОНА, ДРУГИ

Завърши детско-юношеският турнир “Морски звезди”, който се проведе в Албена и с. Оброчище. Участваха 55 отбора в 8 възрастови групи. Всички получиха купи, медали и индивидуални награди. Балчишкото класиране е следното: 1998 г. – ФК “Черноморец” – 2 място, 2002 г. – ФК “Черноморец” – 4 място, 2003 г. – ФК “Черноморец” – 5 място“Черноморски велосипед”

Aug 28th, 2013 | От | Категория: Общински новини, обяви

Пре­д­мет на по­ръ­ч­ка­та: Одит на  про­ект „Чер­но­мор­с­ки  ве­ло­си­пед – Ди­вер­си­фи­ци­ра­не на ту­ри­с­ти­че­с­ки­те ус­лу­ги в тран­с­г­ра­ни­ч­ния ре­ги­он Кон­с­тан­ца – Бал­чик чрез ве­ло­си­пе­ди – BSB” Срок на валидност на публичната поканата: 29.08.2013 г. Кра­ен срок за по­лу­ча­ва­не на офер­ти: 16:00 ча­са на 30.08.2013 г. Лице за приемане на офертите – Красимира Костова, тел: 0579 7 10 46 […]Балчик – фестивален град

Aug 20th, 2013 | От | Категория: В РЕГИОНА, ИЗКУСТВО, Общински новини

  Образцов хореографски колектив “Веселушки” от гр. Орша, Витебская област, Беларус. с ръководител Елена Мыско – участници за първи път във фестивала “Слънчева България”, чийто втори етап се проведе на 19 август 2013 г. в центъра на град Балчик.                                             Фото: Георги ЙОВЧЕВ Образцов хореографски колектив “Барвинок” от гр. Лвов, Украйна, с ръководител Оксана Черний, се […]Пиетет към пластичността

Aug 20th, 2013 | От | Категория: В РЕГИОНА

На то­ва яв­ле­ние ста­на­х­ме сви­де­те­ли на 5 ав­густ 2013 г. в из­ло­ж­бе­на­та за­ла “Ни­ко­лай Мин­чев” в УБГ – Бал­чик на ро­де­на­та в гр. Раз­г­рад ху­до­ж­ни­ч­ка Та­тя­на Сто­я­но­ва, в ко­я­то ни по­ка­за 36 кар­ти­ни, спа­зи­ла ос­но­в­но­то изи­с­к­ва­не в из­ку­с­т­во­то – ис­к­ре­но­ст­та. Ре­ле­ф­но очер­та­ни­те фор­ми са из­ра­зи­тел­ни. Све­т­ли­на­та, за­га­дъ­ч­но­ст­та и цве­то­ве­те раз­к­ри­ват еле­мен­ти на пре­жи­ве­ни ми­го­ве, пъл­ни […]Борис Червенков щеше да победи и турците

Aug 20th, 2013 | От | Категория: В РЕГИОНА, Общински новини

Ако бя­ха до­ш­ли във Вар­на за тур­ни­ра на “Мор­с­ки­те дя­во­ли” в на­ча­ло­то на ав­густ. Но яв­но те­ни­си­с­ти­те – ве­те­ра­ни от “Фе­нер­ба­х­че” са пра­з­ну­ва­ли бай­рам и вар­нен­с­ки­те ор­га­ни­за­то­ри не са се съ­о­б­ра­зи­ли с то­ва. Във Вар­на Б. Чер­вен­ков се кла­си­ра на пър­во мя­с­то, по­лу­чи ку­па и зла­тен ме­дал. На двой­ки спе­че­ли брон­зов ме­дал и тре­то мя­с­то. […]Съобщение за възлагане на обществен превоз на пътници по маршрутни разписания от утвърдени транспортни схеми

Aug 20th, 2013 | От | Категория: В РЕГИОНА, ДРУГИ, ЗАБАВНА И ПОЛЕЗНА, Общински новини

Община Балчик уведомява, че от 15.08.2013 г. влизат в сила нови Договори за възлагане на обществен превоз на пътници , сключени с определените с Решение №18/19.02.2013г. изпълнители. Избраните изпълнители след проведената процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет “Обществен превоз на пътници по утвърдени маршрутни разписания от общинската, областната и републиканската транспортни схеми” са, […]