Архив за August 2013

Продажба на поземлени имоти

Aug 28th, 2013 | От | Категория: В РЕГИОНА, Общински новини

На ос­но­ва­ние чл.68 от НОР­ПУ­РОИ на Об­щин­с­ки съ­вет-Бал­чик и За­по­вед № 921/ 27.08.2013г. на Кме­та на об­щи­на Бал­чик. Об­щи­на Бал­чик обя­вя­ва пу­б­ли­чен търг с тай­но на­д­да­ва­не за про­да­ж­ба на по­зем­ле­ни имо­ти, ка­к­то сле­д­ва: 1. Имот с иден­ти­фи­ка­тор 53120.44.37 по ка­да­с­т­рал­на­та кар­та и ка­да­с­т­рал­ни­те ре­ги­с­т­ри на с.Об­ро­чи­ще, одо­б­ре­ни със За­по­вед №300-5-82/03.10.2003год. на Из­пъл­ни­тел­ния ди­ре­к­тор на АГКК, […]72-метрова красавица, една от най-луксозните в класа си – в гавана на Балчик…

Aug 28th, 2013 | От | Категория: В РЕГИОНА, ДРУГИ, ЗАБАВНА И ПОЛЕЗНА

 Рикардо Салинас  – 37-ят милиардер в света с яхтата си в Балчик 37-ият по бо­га­т­с­т­во в све­та – ме­к­си­ка­не­цът Ри­кар­до Са­ли­нас, бе на бъл­гар­с­ко­то мо­ре. Той бе ако­с­ти­рал 72-ме­т­ро­ва­та си я х­та край нос Ка­ли­а­к­ра, а на 2 ав­густ  в Бал­чик. При­ка­з­но бо­га­ти­ят мъж до­п­ла­ва със се­мей­с­т­во­то си ми­на­лия ме­сец. Той го­с­ту­ва на Кра­си­мир Гер­гов, […]Автомобилен ретропарад в Балчик

Aug 28th, 2013 | От | Категория: В РЕГИОНА, ДРУГИ, ЗАБАВНА И ПОЛЕЗНА, СПОРТ

  На 14 август в Балчик се проведе VII ретро рали “Варненски автомобилен събор” – в часовете от 9,00 ч. до 11,00 ч. на площад “21 септември” и ул. “Д-р Добрев”. Автопоходът се организира от “Автомото ретро клуб Варна” и ЕТ “Нептун Мотор Спорт” в дните 13 до 14 август. Този събор се е провеждал […]Развигор Попов е учуден

Aug 28th, 2013 | От | Категория: ЗАБАВНА И ПОЛЕЗНА

Че в гараж в ж.к “Балик” – Балчик, заедно с Михаил Душков пеят неговите песни мъже, които поддържат духа на българската естрада.ФЕНОМЕН, ЛЕЧИТЕЛ, ЯСНОВИДЕЦ

Aug 28th, 2013 | От | Категория: В РЕГИОНА, ДРУГИ, ЗАБАВНА И ПОЛЕЗНА, ПОЗИЦИИ

Ка­к­во е вя­ра без на­де­ж­да,на­де­ж­да без лю­бов,лю­бов без мъ­д­рост и мъ­д­рост без мо­ли­т­ва!Те­зи пет ду­ми­ч­ки съ­б­ра­ли вси­ч­ко,ко­е­то ни из­г­ра­ж­да,съ­т­во­ря­ва,об­но­вя­ва.Ко­и­то ни по­ка­з­ват вер­ни­ят път и ни да­ват ис­ти­на­та за све­та и вси­ч­ко, ко­е­то се слу­ч­ва с нас.От­к­лю­ч­ват вра­ти към раз­ли­ч­ни све­то­ве към пъл­но­та,хар­мо­ния и ця­лост. Дар­ба­та на фе­но­ме­на Ма­ри­нов да­ва шанс на хо­ра­та да вър­нат оно­ва, […]Самотният пътешественик в света на тайното учение

Aug 28th, 2013 | От | Категория: В РЕГИОНА, ДРУГИ, ЗАБАВНА И ПОЛЕЗНА, ПОЗИЦИИ

Кубрат Томов навърши 75 години Ве­че по­ло­вин век то­зи фи­ло­соф-ен­ци­к­ло­пе­дист, езо­те­рик и об­ще­с­т­ве­ник, из­да­ва кни­ги, съ­з­да­ва те­о­рии, ръ­ко­во­ди дви­же­ния, че­те ле­к­ции, во­ди и уча­с­т­ва в те­ле­ви­зи­он­ни пре­да­ва­ния, бо­ри се със схо­ла­с­ти­ка­та в на­у­ка­та и ка­к­то ка­з­ва по­е­тът, на­в­ся­къ­де го­нен, на­в­ся­къ­де при­ет. По­м­ня го­ди­ни­те, ко­га­то ка­то млад учен съ­з­да­ва­ше за­е­д­но с про­фе­сор Ло­за­нов Ин­с­ти­ту­та по су­ге­с­то­ло­гия […]Безобразно поведение на румънец в Балчик

Aug 28th, 2013 | От | Категория: В РЕГИОНА, ДРУГИ, ПОЗИЦИИ

-На 26 август на свое редовно заседание Районен съд гр.Балчик е разгледал съставен акт по Указа за борба с дребното хулиганство срещу 38 – годишен румънски гражданин, за извършена от него непристойна проява, изразяваща се в нанасяне на побой на обществено място на 58 – годишен гражданин от гр.Балчик. Съдът е наложил на нарушителя административно […]