Архив за August 2013

Осъществен е проектът “Пилотен модел на изграждане и финансиране на слънчево улично осветление в Черноморските общини”

Aug 29th, 2013 | От | Категория: ВАЖНА

По крайбрежната алея вече светят светодиодни лампи, резултат от осъществения проект за икономично и екологично осветление.  Фото: Б.Т.  Пар­т­ньо­ри­те Об­щи­на Бал­чик и Асо­ци­а­ция на бъл­гар­с­ки­те чер­но­мор­с­ки об­щи­ни, в про­дъл­же­ние на 13 ме­се­ца (ап­рил 2012  май 2013) осъ­ще­с­т­ви­ха про­е­к­та на об­ща стой­ност 138 030 лв. чрез фи­нан­си­ра­ща­та ор­га­ни­за­ция: Про­г­ра­ма за мал­ки про­е­к­ти на Гло­бал­ния Еко­ло­ги­чен фонд. Пре­д­ла­га се ино­ва­ти­вен […]Нестия интерфоруми за изкуства

Aug 29th, 2013 | От | Категория: В РЕГИОНА

“Черноморски перли” – Балчик, 23-25 август 2013 г. Танцов състав за модерен балет от град Могильов, Беларус, с ръководител Олга Николаева, показаха високо ниво на изпълнение и невероятна фантазия при превъплъщенията си. Публиката в Балчик, крайно малобройна, но добронамерена, с радост ги аплодира.                                                                                             Фото: М. Костова Фолклорен състав от град Васлау, Северна Румъния, бе истинска […]Борис Червенков се състезава сред 150 ветерани – тенисисти в Бургас

Aug 29th, 2013 | От | Категория: В РЕГИОНА, СПОРТ

От 22 до 25 ав­густ бур­га­з­лии за­к­ри­ха ле­т­ния се­зон за спор­ти­с­ти­те по те­нис на ма­са (ве­те­ра­ни). Та­з­го­ди­ш­ния тур­нир бе ме­ж­ду­на­ро­ден и за­по­ч­на да при­до­би­ва ка­че­с­т­ва на тра­ди­ци­о­нен. В не­го уча­с­т­ва спе­ци­ал­но по­ка­не­ни­ят бал­чи­к­лия Бо­рис Чер­вен­ков, кой­то ес­те­с­т­ве­но се кла­си­ра на пър­во мя­с­то в сво­я­та въз­ра­с­то­ва гру­па  „60+”. На двой­ки, за­е­д­но с Ро­сен Ива­нов от Тър­го­ви­ще, […]Младите в изкуството се събират на Виа Понтика в Балчик

Aug 29th, 2013 | От | Категория: В РЕГИОНА

За ше­с­ти по­ре­ден път пре­ле­т­ни­те пти­ци в из­ку­с­т­во­то ще спрат своя по­лет в град Бал­чик. С ог­ром­но  удо­вол­с­т­вие Ви ка­ним на по­ре­д­но­то из­да­ние на фе­с­ти­ва­ла, къ­де­то ще има­те въз­мо­ж­но­ст­та да ста­не­те част от твор­че­с­ка­та  ат­мо­с­фе­ра, в ко­я­то ще се по­то­пи гра­дът. С вся­ка ед­на из­ми­на­ла го­ди­на еки­път на фе­с­ти­ва­ла раз­ви­ва и раз­ра­бо­т­ва фо­ру­ма в по­со­ка на […]Балчиклии в “Cor Caroli”

Aug 29th, 2013 | От | Категория: В РЕГИОНА, СПОРТ

Windwalker и Blue Medic бя­ха ях­ти­те, ко­и­то уча­с­т­ва­ха от Бал­чик, во­де­ни от Ми­ро­с­лав Ста­нев, Ва­сил Ми­тев, Сто­ян Ге­ор­ги­ев, Ко­льо Ива­нов и др. Ва­сил Ми­тев спо­де­ли, че на пър­ви­те 2 съ­с­те­за­тел­ни раз­с­то­я­ния Вар­на-Не­се­бър и Не­се­бър-Бал­чик са би­ли на пър­во мя­с­то, но за съ­жа­ле­ние по вре­ме на тре­та­та гон­ка Бал­чик – Вар­на къ­сат въ­же и не мо­гат […]Международната регата “Cor Caroli” мина през Балчик

Aug 28th, 2013 | От | Категория: В РЕГИОНА, СПОРТ

От 14 до 18 ав­густ ме­ж­ду гра­до­ве­те Вар­на, Не­се­бър и Бал­чик се про­ве­де XIII-та­та Ме­ж­ду­на­ро­д­на ре­га­та “Cor Caroli – Bavaria Yachts, powered by LEXUS”. По тра­ди­ция тя се ор­га­ни­зи­ра от фон­да­ция „Кор Ка­ро­ли” и Яхт-клуб „Ба­ва­рия яхтс”, ка­то за вто­ра по­ре­д­на го­ди­на се по­д­к­ре­пя от ге­не­рал­ния спон­сор LEXUS. Оп­ра­в­да­ха се оча­к­ва­ни­я­та та­з­го­ди­ш­но­то 13-то из­да­ние да […]Протокол №30 от заседание на ОбС, проведено на 22.08. 2013 г.

Aug 28th, 2013 | От | Категория: ПРОТОКОЛИ НА ОБС

По пър­ва то­ч­ка от дне­в­ния ред: Пре­д­ло­же­ние за при­е­ма­не на ре­ше­ние на Об­щин­с­ки съ­вет Бал­чик за удъл­жа­ва­не сро­ка на До­го­вор по­д­пи­сан ме­ж­ду об­щи­на Бал­чик и „Фонд за ор­га­ни­те на ме­с­т­но­то са­мо­у­п­ра­в­ле­ние в Бъл­га­рия – ФЛАГ” ЕАД. Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината РЕШЕНИЕ 409: На ос­но­ва­ние чл. 21, ал. 2 във връ­з­ка с чл. […]