Архив за July 2013

Дарение за балчишката болница

Jul 25th, 2013 | От | Категория: В РЕГИОНА, Общински новини

Ро­та­ри клуб Со­фия Ин­тер­не­шъ­нъл (РКСИ) съ­в­ме­с­т­но с д-р Кристоф Шойнбауер, лекар от Виена, Австрия на­п­ра­ви да­ре­ние на ме­ди­цин­с­ки ма­те­ри­а­ли, пре­д­на­з­на­че­но за МБАЛ в гр. Бал­чик. До­с­та­в­ка­та е да­ре­ние от Ав­с­т­рия и вклю­ч­ва 350 кг рен­т­ге­но­ви фил­ми и пла­ки. Раз­хо­ди­те по тран­с­пор­та са по­де­ле­ни ме­ж­ду Ро­та­ри клуб Со­фия Ин­тер­не­шъ­нъл и МБАЛ Бал­чик . Ини­ци­а­ти­ва­та е про­дъл­же­ние […]Фестивала “Морска симфония” за трета поредна година в Албена

Jul 25th, 2013 | От | Категория: В РЕГИОНА, ДРУГИ, ЗАБАВНА И ПОЛЕЗНА, ИЗКУСТВО

Ва­ри­е­те Ал­бе­на за тре­та по­ре­д­на го­ди­на по­с­ре­ща на сце­на­та си фе­с­ти­ва­ла “Мор­с­ка Сим­фо­ния”, съ­о­б­ща­ват от пре­с­цен­тъ­ра на ку­рор­т­ния ком­п­лекс. Та­зи го­ди­на по­ве­че от 450 уча­с­т­ни­ци от Ру­сия, Ук­рай­на, Бе­ла­рус, Ла­т­вия и Бъл­га­рия ще пре­д­с­та­вят уме­ни­я­та си пред без­при­с­т­ра­с­т­но­то жу­ри, съ­с­та­ве­но от те­а­т­рал­ни ре­жи­сьо­ри, хо­ре­о­г­ра­фи и ин­с­т­ру­мен­та­ли­с­ти от Ру­сия, Ук­рай­на, По­л­ша и Бъл­га­рия. “Мор­с­ка сим­фо­ния” е […]ХV Международен фестивал по тенис на маса “Албена 2013”

Jul 25th, 2013 | От | Категория: В РЕГИОНА, ДРУГИ, ЗАБАВНА И ПОЛЕЗНА, Общински новини, СПОРТ

В мор­с­кия ку­рорт се про­ве­ж­да най-го­ля­ма­та про­я­ва на спор­та те­ни­са на ма­са в стра­на­та -15-ят Ме­ж­ду­на­ро­ден фе­с­ти­вал”Ал­бе­на 2013?. От 24 до 28 юли в спор­т­на­та за­ла на Ал­бе­на се съ­би­рат над 800 спор­ти­с­ти и го­с­ти от ця­ла Ев­ро­па. Един­с­т­ве­ни­ят по ро­да си фо­рум в Ев­ро­па, кой­то да­ва сре­ща на 3 въз­ра­с­ти-де­ца и юно­ши, про­фе­си­о­нал­ни съ­с­те­за­те­ли […]Кафяво мече в добричкия зоопарк

Jul 25th, 2013 | От | Категория: В РЕГИОНА, ЗАБАВНА И ПОЛЕЗНА

Ме­че­то Бер­на­ще при­с­ти­г­не в до­б­ри­ч­кия зо­о­парк на 24 юли. Той е  дар от Швей­цар­с­ки­те пар­тн­йо­ри на зо­о­къ­та. За  не­го е из­г­ра­ден спе­ци­а­лен ме­ч­кар­ник, а до 2 ав­густ  ще има и гост-гле­дач, кой­то да по­ма­га на ко­ле­ги­те си. Бер­на е ро­де­на на 16 де­кем­в­ри 2009 го­ди­на. Ада­п­та­ци­я­та й ще от­не­ме се­д­ми­ца. Фо­то­се­сии след де­ня на тран­с­пор­ти­ра­не­то […]ПОКАНА ЗА ЗАСЕДАНИЕ на ОбС-Балчик на 25 юли 2013 г.

Jul 25th, 2013 | От | Категория: В РЕГИОНА, Общински новини

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА, на 25 юли 2013 година (четвъртък) от 09.00 часа, в залата на общинска администрация, първи етаж, ще се проведе заседание на общински съвет – Балчик, при следния Д Н Е В Е Н   Р Е Д: 1. Отчет за касовото изпълнение на бюджета на община […]Телефонен тероризъм в Балчик

Jul 25th, 2013 | От | Категория: В РЕГИОНА, Общински новини

На 22 юли, око­ло 13:46 ча­са в РУП Бал­чик се тъ­жи 79-го­ди­ш­на жи­тел­ка на град Бал­чик. По дан­ни на тъ­жи­тел­ка­та, око­ло 13:00 ча­са на съ­щия ден, е по­лу­чи­ла оба­ж­да­не по до­ма­ш­ния си те­ле­фон от не­по­з­нат мъж, пре­д­с­та­вящ се за до­к­тор. Чрез въ­ве­ж­да­не в за­б­лу­ж­де­ние, мни­мия до­к­тор е по­и­с­кал су­ма па­ри за спе­ш­на опе­ра­ция на си­на […]МОРСКИ КЛУБ “КАЛАТИС”

Jul 25th, 2013 | От | Категория: В РЕГИОНА, Общински новини

Об­щи­на Бал­чик е пар­т­ньор на Кме­т­с­т­во Ман­га­лия по про­ект «Мор­с­ки клуб Ка­ла­тис», кой­то се из­пъл­ня­ва от Кме­т­с­т­во Ман­га­лия по про­г­ра­ма­та за Тран­с­г­ра­ни­ч­но съ­т­ру­д­ни­че­с­т­во Ру­мъ­ния-Бъл­га­рия 2007-2013 В рам­ки­те на про­е­к­та в Ман­га­лия се из­г­ра­ж­да мор­с­ки клуб «Ка­ла­тис». Той ще бъ­де офи­ци­ал­но от­к­рит на 15 ав­густ 2013 г.  За­ку­пе­на е и ях­та, ко­я­то ще се по­л­з­ва при […]