Архив за July 2013

Подводни гмуркания по Северното Черноморие със “Sub Diving” – една незабравима емоция

Jul 31st, 2013 | От | Категория: ДРУГИ, ЗАБАВНА И ПОЛЕЗНА, обяви

Во­до­ла­з­ни кур­со­ве, по­д­во­д­ни раз­хо­д­ки, уро­ци по плу­ва­не, ях­тен ту­ри­зъм вси­ч­ко то­ва мо­же да из­жи­ве­е­те ка­то емо­ция със спор­тен клуб „Sub Diving”. Пет са ос­но­в­ни­те па­ке­ти, ко­и­то пре­д­ла­га клу­ба за лю­би­те­ли­те на по­д­во­д­ния свят  – BUBBLEMAKER, TRY SCUBA DIVING, TRY SCUBA DIVING PACKET, OPEN WATER DIVER  и  DIVING SAFARI. Гмур­ка­ни­я­та се осъ­ще­с­т­вя­ват в ра­йо­на на Ка­мен […]Търг с тайно наддаване в Двореца

Jul 31st, 2013 | От | Категория: ДРУГИ, Общински новини, обяви, ПОЗИЦИИ

Държавен културен институт – Културен център “ДВОРЕЦА” На основание чл.44 от ППЗДС във връзка с чл.16, ал.2 и чл.19, ал.1 от ЗДС, чл.13,ал.1,ал.2,ал.3,ал.4 и ал.5, и Глава пета от ППЗДС и Заповед № РД-08-14/22.07.2013г. на Директора на Държавен културен институт „Културен център “Двореца” гр. Балчик, О Б Я В Я В А: На 28.08.2013 г. […]ПРОТОКОЛ № 29 от заседание на ОбС, проведено на 25.07.2013 г.

Jul 31st, 2013 | От | Категория: ПРОТОКОЛИ НА ОБС

По първа точка от дневния ред: Отчет за касовото изпълнение на бюджета на община Балчик за второто тримесечие на 2013 година, за информация съгласно чл. 25, ал.1 от ЗОБ. Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината За информация, не се гласува По втора точка от дневния ред: Предложение за актуализация на бюджета за 2013 година  […]Покана за XVI Национален преглед …

Jul 31st, 2013 | От | Категория: В РЕГИОНА, ЗАБАВНА И ПОЛЕЗНА, обяви, ПРИЯТЕЛИ НА БАЛЧИК

3 август, 9:30 ч. ч-ще “П. Хилендарски” – Балчик  XVI Национален преглед на художествената самодейност на хората от Третата въраст. Автентичен и обработен фолклор, стари градски и патриотични песни, народни танцови състави. Ще участват 90 състава от Североизточна България. Заповядайте!Публичен търг

Jul 31st, 2013 | От | Категория: Общински новини, обяви

На основание чл. 35, ал. 1 от ЗОС; чл. 68 от НОРПУРОИ на ОбС-Балчик; Решение  № 384 от 27.06.2013 г. на Общински Съвет  Балчик и във връзка със Заповед № 785/17.07.2013 г. на Кмета на Община Балчик. ОБЯВЯВА публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот, частна общинска собственост, представляващ: 1. Незастроен, урегулиран […]Проект ENCLOSE

Jul 31st, 2013 | От | Категория: В РЕГИОНА, Общински новини, ПОЗИЦИИ

На 23 и 24 юли в Балчик се проведе поредна среща по проект ENCLOSE ENCLOSE (енер­гий­на ефе­к­ти­в­ност в гра­д­с­ки­те ло­ги­с­ти­ч­ни ус­лу­ги за мал­ки и сре­д­ни ев­ро­пей­с­ки ис­то­ри­че­с­ки гра­до­ве) е про­ект, фи­нан­си­ран от Ев­ро­пей­с­ка­та ко­ми­сия по про­г­ра­ма Ин­те­ли­ген­т­на енер­гия – Ев­ро­па (IEE), чи­я­то дей­ност има за цел да по­мо­г­не на ор­га­ни­за­ции, же­ла­е­щи да по­до­б­рят енер­гий­на­та ус­той­чи­вост. […]Обяви за 14 октомври – 20 ноевмри

Jul 25th, 2013 | От | Категория: обяви

Купувам *Купувам зем. земя в общините Балчик, Каварна, Добрич, Г. Тошево, Шабла, Тервел. Изгодни цени!!! Тел: 0895 71 83 83. 0888 593 699                       /12-11/ *Купувам земеделска земя в Балчишки, Каварненски, Шабленски, Ген. Тошевски, Добрички, Тервелски, Тутракански, Силистренски и Варненски региони. Тел: 0878 462 784, 0886 462 784           /10-9/ Продавам *Продавам микробус Форд Ескорт. Тел: 0878 […]