Архив за July 2013

Мир между Ботаническата градина и Двореца

Jul 31st, 2013 | От | Категория: ВАЖНА

Д-р Красимир Косев /Директор на ботаническите градини в България/ и Жени Михайлова /Директор на ДКЦ “Двореца” – Балчик/ заровиха томахавката и изпушиха лулата на мира в деня на тържественото честване – 125 г. на СУ “Св. Кл. Охридски” и 120 – годишнината на създателя на Ботаническата градина – проф. Даки Йорданов. Датата е 27 юли […]IV Музикален фестивал “Дни на класиката – Балчик 2013”

Jul 31st, 2013 | От | Категория: В РЕГИОНА, ЗАБАВНА И ПОЛЕЗНА, ИЗКУСТВО

Вдъхновена Моцартова вечер Симфоничният оркестър на Румънското национално радио, с диригент Тибериу Соаре и солист Габриел Кройтору, откриха “Дните на класиката – Балчик 2013” с вдъхновена Моцартова музика като изпълниха Концерт за цигулка и оркестър № 5, ла мажор, KV 219; Концерт за пиано и оркестър № 12, KV 414 (солист: Михаил Хориа); Симфония № […]Когато летните протести преминат в зимно недоволство…

Jul 31st, 2013 | От | Категория: В РЕГИОНА

Ве­че 50 дни хи­ля­ди хо­ра про­те­с­ти­рат по ули­ци­те на Со­фия сре­щу трой­на­та ко­а­ли­ция на БСП, ДПС и „Ата­ка“, из­лъ­чи­ла пра­ви­тел­с­т­во­то на Оре­шар­с­ки. Ве­че 50 дни пра­ви­тел­с­т­во­то про­дъл­жа­ва да на­з­на­ча­ва му­т­ри, ро­д­ни­ни и при­я­те­ли на вси­ч­ки ни­ва в уп­ра­в­ле­ни­е­то на дър­жа­ва­та. Яв­но, де­бе­ло­ко­жо­то уп­ра­в­ля­ва­що мно­зин­с­т­во не се тро­г­ва от по­ди­г­ра­в­ки­те и пре­з­ре­ни­е­то на хо­ра­та. Ос­те­на на […]Тенисистите – ветерани – отново с победи

Jul 31st, 2013 | От | Категория: В РЕГИОНА, СПОРТ

От 24 до 28 юли 2013 г. се про­ве­де ХV Ме­ж­ду­на­ро­ден фе­с­ти­вал по те­нис на ма­са „Ал­бе­на 2013”. Уча­с­т­ва­ха 12 дър­жа­ви. От Спор­тен клуб – Бал­чик се пре­д­с­та­ви­ха ве­те­ра­ни­те Кра­си­мир Ми­хай­лов (50+), Бо­рис Чер­вен­ков (60+). Въ­п­ре­ки мал­кия си ме­ж­ду­на­ро­ден спор­тен опит, Кра­си­мир Ми­хай­лов за­по­ч­на с по­бе­да в гру­па­та над вар­не­нец, но гру­би съ­дий­с­ки гре­ш­ки в […]Този път онемях

Jul 31st, 2013 | От | Категория: В РЕГИОНА, ДРУГИ, ЗАБАВНА И ПОЛЕЗНА, ПОЗИЦИИ

Но не от ра­до­с­т­на въз­бу­да или при­я­т­на из­не­на­да. На­п­ра­во из­ля­зох въз­му­тен от фо­то­и­з­ло­ж­ба­та, по­с­ве­те­на на ня­ко­га­ш­на­та ру­мън­с­ка кра­ли­ца Ма­рия. Ди­ре­к­то­рът на На­ци­о­нал­ния му­зей „Ко­т­ро­че­ни” Ади­на Пен­тея се е по­с­та­ра­ла с 22 иде­ал­но ре­с­та­в­ри­ра­ни фо­то­с­ним­ки да ни по­ка­же кол­ко „ди­на­ми­ч­на, ро­ман­ти­ч­на, чу­в­с­т­ви­тел­на, при­те­жа­ва­ща сил­на твор­че­с­ка ин­ди­ви­ду­ал­ност”, ро­ди­ла 6 де­ца. То­ва са щри­хи­те за крал­с­ка­та осо­ба Ма­рия […]Нов православен хор в църквата “Св.Георги”

Jul 31st, 2013 | От | Категория: В РЕГИОНА, ИЗКУСТВО

„Ако до вся­ко до­б­ро съ­ще­с­т­во, за­с­та­не по­не още ед­но” ня­ма ли да ста­не све­тът по-съ­вър­шен и по-до­бър? Удо­вол­с­т­вие и удо­в­ле­т­во­ре­ние из­пи­т­ва­ме вси­ч­ки, ко­га­то вли­за­ме в пра­во­с­ла­в­ния храм, за­що­то там оти­ва­ме с от­во­ре­на ду­ша и сър­це, с лю­бов и сми­ре­ние. Бо­го­с­ло­в­с­ки­те пе­с­ни про­с­ла­вят Бог и свя­та­та май­ка Бо­го­ро­ди­ца, ук­ре­п­ват вя­ра­та ни в до­б­ро­то, в чо­ве­ка. „Те­бе […]Клуб “Хинап” на фестивал в Тутракан

Jul 31st, 2013 | От | Категория: В РЕГИОНА, ЗАБАВНА И ПОЛЕЗНА, ИЗКУСТВО

Група за народни песни “Бяло цвете” към клуб “Хинап” очарова тутраканската публика с автентичен фолклор. Фото: Капка Панчева Група “Неспокойни вълни” към клуб “Хинап” изпълнява песни за морето с корепетитор и фотограф Капка Панчева „Ог­не­ни­ят Ду­нав” – с то­ва ат­ра­к­ти­в­но на­и­ме­но­ва­ние бе оз­на­ме­ну­ван по­с­ле­д­ни­ят ден от тра­ди­ци­он­ни­те 5-дне­в­ни пра­з­ни­ци на град Ту­т­ра­кан. На не­го при­съ­с­т­ва­ха […]