Архив за June 2013

Връчване на дипломите на абитуриентите от ПГ за КОС “Ал. Константинов” – Балчик на 17 юни 2013 г.

Jun 19th, 2013 | От | Категория: В РЕГИОНА, ВАЖНА

Таня Павлова, Златка Цонева, Маргарита Росенова, Николай Ангелов и Галина Неделчева връчват дипломите на Митко Панайотов и Георги Касабов. 18 ученици взеха дипломи, 19 – свидетелства за професионална квалификация, 6 – Удостоверение да завършен гимназиален етап. Всички абитуриенти се представиха достойно и взеха Първи и Втори ДЗИ. Тазгодишните резултати са много по-добри, в сравнение с […]На езика на тийнейджърите: “Готино училище”, на езика на родителите: “Разумен избор”

Jun 19th, 2013 | От | Категория: В РЕГИОНА, ВАЖНА

Про­фе­си­о­нал­на­та гим­на­зия за ка­д­ри в об­с­лу­ж­ва­ща­та сфе­ра „Але­ко Кон­с­тан­ти­нов” е то­чен из­бор за учи­ли­ще. Ра­зум­ни­те ро­ди­те­ли, ко­и­то ис­кат спо­кой­с­т­вие за де­ца­та си, пер­с­пе­к­ти­ви за бъ­де­ще­то им и от­го­вор­на гри­жа от  ви­со­ко­к­ва­ли­фи­ци­ра­ни про­фе­си­о­на­ли­с­ти, ще на­п­ра­вят то­чен из­бор, ка­то  на­со­чат де­ца­та си към на­ша­та гим­на­зия.  В учи­ли­ще­то ни има от­ли­ч­ни ус­ло­вия не са­мо за про­фе­си­о­нал­на по­д­го­то­в­ка, но […]Да бъдем приятели

Jun 19th, 2013 | От | Категория: В РЕГИОНА, ЗАБАВНА И ПОЛЕЗНА

Клуб “Хинап” с председател Д. Малева в местността “Бивака” край Каварна на 1 юни 2013 г. Фото: Йордан Йорданов Под то­ва по­зи­ти­в­но мо­то пре­ми­на еже­го­д­на­та сре­ща на пен­си­о­не­ри­те от Ка­вар­нен­с­ка об­щи­на. Тя се про­ве­де на слън­че­вия 1 юни в пре­к­ра­с­на­та го­ри­с­та ме­с­т­ност „Би­ва­ка”. Тук, сред про­х­ла­да­та на ог­ром­ни­те дъ­бо­ви и бу­ко­ви дър­ве­та, се бя­ха съ­б­ра­ли […]Читалището в Соколово с проект за нови е-услуги

Jun 19th, 2013 | От | Категория: В РЕГИОНА, ДРУГИ

Чи­та­ли­ще „Про­с­ве­та-1900” с. Со­ко­ло­во спе­че­ли про­ект по гран­то­ва схе­ма за фи­нан­си­ра­не на ино­ва­ти­в­ни про­е­к­ти на про­г­ра­ма „Глоб@лни би­б­ли­о­те­ки – Бъл­га­рия”. То е ед­но от 95-те одо­б­ре­ни за фи­нан­си­ра­не би­б­ли­о­те­ки и чи­та­ли­ща в стра­на­та по но­ва­та гран­то­ва схе­ма на „Глоб@лни би­б­ли­о­те­ки” за 2013 го­ди­на. Оча­к­ва се да се ус­во­ят 5 000 ле­ва за ре­а­ли­зи­ра­не на про­е­к­т­но […]Благодарим на леля Женя!

Jun 19th, 2013 | От | Категория: БЛАГОДАРНОСТИ

В де­т­с­ка­та гра­ди­на  де­ца­та ид­ват, из­ра­с­т­ват,на­у­ча­ват мно­го не­ща  и си оти­ват. Ед­на же­на, ни­ко­га не про­пу­с­ка те­х­ни­те де­т­с­ки пра­з­ни­ци и ви­на­ги има по­д­го­т­ве­на  из­не­на­да за тях – Же­ня Ми­те­ва. Не­й­ни­те по­да­ръ­ци но­сят   мно­го  ра­дост и ус­ми­в­ки .  Бла­го­да­рим и за лю­бо­в­та и  за ща­с­ти­е­то в очи­те на де­ца­та! Бла­го­дар­но­ст­та е ръ­ка, про­те­г­на­та към дру­гия чо­век […]Публична покана за представяне на оферти

Jun 19th, 2013 | От | Категория: В РЕГИОНА, Общински новини, обяви

Предмет на поръчката: „Изработване на мебели по зададени размери, доставка и монтаж на обзавеждане за нуждите на ЦДГ № 3 „Чайка” гр. Балчик, включващо 6 занимални за децата, 6 детски спални и 6 съблекални,  кабинет на директора, кабинет на логопеда и методичен кабинет за учителите”, 47 артикула с различен брой, съгласно техническо задание и спецификация […]23 юни (неделя) – Петдесятница

Jun 19th, 2013 | От | Категория: ДРУГИ, ЗАБАВНА И ПОЛЕЗНА, ЦЪРКОВНИ

,,Благословен си, Христе, Боже наш, Който показа рибарите премъдри, като като им прати Светия Дух и чрез тях улови света.  Човеколюбче, слава на Теб” (тропар на празника) Де­нят на Све­та­та Пе­т­де­се­т­ни­ца от дре­в­ни вре­ме­на се смя­та за ро­ж­де­ния ден на Хри­с­то­ва­та Цър­к­ва, съ­з­да­де­на не от су­е­та­та на чо­ве­ш­ки мъ­д­ру­ва­ния, а по Бо­же­с­т­ве­на бла­го­дат. Пра­з­ни­кът се […]