Архив за June 2013

Абитуриентите от СОУ “Христо Ботев” – Балчик получиха своите дипломи

Jun 19th, 2013 | От | Категория: В РЕГИОНА

На 17 юни 2013 г. на голф комплекса „Black Sea Rama” тържествено бяха връчени дипломите на абитуриентите от Випуск 2013. От СОУ „Христо Ботев” завършиха 44 ученици, от които 12 отличници, а останалите   с добър и много добър успех. С най-висок успех /5,85/ завърши Калин Боянов Калинков, която ще кандидатства в ТУ-Варна. Кметът Н. Ангелов […]Клуб “Здравец” на зонален преглед

Jun 19th, 2013 | От | Категория: В РЕГИОНА

„Спорт за дъл­го­ле­тие” – под то­ва мо­то на 16 юни 2013 г. в Раз­г­рад се съ­с­тоя зо­на­лен пре­г­лед на гру­пи – ве­те­ра­ни гим­на­с­ти­ци от фе­де­ра­ция „Спорт за вси­ч­ки”. Сред уча­с­т­ва­щи­те 26 гру­пи от Се­вер­на Бъл­га­рия бя­ха и спор­ти­с­т­ки­те от клуб „Здра­вец”Бал­чик, един­с­т­ве­ни от до­б­ри­ч­ки ре­ги­он. Съ­с­те­за­ни­е­то се про­ве­де на гра­д­с­кия пло­щад, пред чи­та­ли­ще­то, в не­дел­на­та […]Клуб “Б.Караджов” – с втора изложба пред балчиклии

Jun 19th, 2013 | От | Категория: В РЕГИОНА

Мла­ди­те ху­до­ж­ни­ци от клуб „Б.Ка­ра­джов” към чи­та­ли­ще „П.Хи­лен­дар­с­ки” Бал­чик на­п­ра­ви­ха сво­я­та вто­ра го­ди­ш­на из­ло­ж­ба. Те я от­к­ри­ха на 1 юни – ден на де­те­то и на на­де­ж­ди­те на най-мла­ди­те да се ре­а­ли­зи­рат в сво­е­то ху­до­ж­ни­че­с­ко по­при­ще. Во­де­ни от своя ръ­ко­во­ди­тел учи­те­ля, ху­до­ж­ни­ка, по­е­та и му­зи­кан­та Ва­лен­тин Шал­тев, бал­чи­ш­ка­та мла­да смя­на по­лу­чи удо­в­ле­т­во­ре­ние от ин­те­ре­са на […]Международен музикално – танцов фестивал “Слънчева България”

Jun 19th, 2013 | От | Категория: ВАЖНА

От­но­во бал­кан­с­ка­та фе­с­ти­вал­на сто­ли­ца Бал­чик бе до­ма­кин на ІV Ме­ж­ду­на­ро­ден му­зи­кал­но-тан­цов фе­с­ти­вал „Слън­че­ва Бъл­га­рия” от 15 до 17 юни 2013 г. с ор­га­ни­за­тор ту­ри­с­ти­че­с­ка фир­ма „Олим­пия груп” До­б­рич, с по­д­к­ре­па­та на Об­щи­ни­те До­б­рич и Бал­чик. Ав­то­ри­те­т­но жу­ри в съ­с­тав Игор Хро­мов, Ев­ге­ния Жем­чу­го­ва, На­та­лия Ата­на­со­ва, Во­ло­ди­мир Чмир и Сто­ян Го­с­по­ди­нов оце­ни ка­че­с­т­ва­та и та­лан­та на […]Приятелски турнир по волейбол

Jun 19th, 2013 | От | Категория: В РЕГИОНА, СПОРТ

На 8 юни 2013 г. отборите на СОУ „Христо Ботев” – Балчик по волейбол момичета и момчета 8-10 клас бяха поканени от община Крушари на приятелски турнир. Състезанието се проведе в СОУ „Христо Смирненски”, с. Крушари. Домакините бяха приготвили награди за всички отбори- по една топка. Нашите тимове се представиха много достойно с победа 3:0 […]Седмокласникът Дейвид Марк Коуди с награда

Jun 19th, 2013 | От | Категория: В РЕГИОНА, ДРУГИ, ЗАБАВНА И ПОЛЕЗНА

Кон­кур­сът “Не се га­си туй, що не га­с­не”  е по­с­ве­тен на 135-го­ди­ш­ни­на­та от Ру­с­ко-тур­с­ка­та вой­на 1877-78 г. и Ос­во­бо­ж­де­ни­е­то на Бъл­га­рия , ор­га­ни­зи­ран от На­ци­о­нал­но дви­же­ние „Ру­со­фи­ли”, Съ­ю­за на бъл­гар­с­ки­те пи­са­те­ли, Съ­ю­за на бъл­гар­с­ки­те жур­на­ли­с­ти, Съ­ю­за на офи­це­ри­те и сер­жан­ти­те от за­па­са, Син­ди­ка­та на бъл­гар­с­ки­те учи­те­ли. Под на­у­ч­но­то ръ­ко­во­д­с­т­во на ст. учи­тел Пла­мен Ива­нов, ръ­ко­во­ди­тел […]Защо ли нищо не ме учудва?

Jun 19th, 2013 | От | Категория: В РЕГИОНА, ДРУГИ, ПОЗИЦИИ, ПОЛИТИКА

Ня­ма­ше как, ра­но или къ­с­но, ръ­ко­во­д­с­т­во­то на БСП, с про­ве­ж­да­на­та от не­го по­ли­ти­ка да не сти­г­не до тук. Да изу­ми ця­ла Бъл­га­рия! С пре­д­ло­же­на­та  кан­ди­да­ту­ра­та на Де­лян Пе­е­в­с­ки за пре­д­се­да­тел на ДАНС, то­ва по­ве­де­ние на “дру­га­ри­те”, не пре­ди­з­ви­ка ни­ка­к­во учу­д­ва­не у мен! Не за­що­то съм пре­д­по­ла­гал, че не­ща­та ще се раз­ви­ят то­ч­но в то­зи мо­мент, […]