Архив за June 2013

ХII Международен фестивал “Усмивките на морето” в Балчик

Jun 27th, 2013 | От | Категория: ВАЖНА

2013 г. – го­ре­що, не­с­по­кой­но, бур­но, на­пре­г­на­то и в съ­що­то вре­ме мно­го ус­ми­х­на­то фе­с­ти­вал­но ля­то Жи­те­ли и го­с­ти на гра­да от 21 до 28 юни се на­с­ла­ж­да­ват на пре­к­ра­с­ни­те уча­с­т­ни­ци в Ме­ж­ду­на­ро­д­ния фе­с­ти­вал-кон­курс „Ус­ми­в­ки­те на мо­ре­то”. Един пра­з­ник на де­т­с­ко­то твор­че­с­т­во, ко­я­то ве­че два­на­де­се­та го­ди­на, от не­го­во­то съ­з­да­ва­не до се­га, ни из­не­на­д­ва. Та­зи го­ди­на е […]Международен пленер “Европейски хоризонти”

Jun 27th, 2013 | От | Категория: В РЕГИОНА

  За 4-ти път европейски художници, под ръководството на балчишкия художник, поет, музикант и учител Валентин Шалтев, се събират в Белия град на Черно море, за да рисуват картини на своите преживявания на брега на Балчик. До средата на месец юли зрителите могат да видят подарените на художествената галерия техни произведения. В тазгодишното издание участваха […]За билки в зори на Еньовден

Jun 26th, 2013 | От | Категория: В РЕГИОНА

В ран­ни зо­ри в ме­с­но­ст­та “Съ­б­ки­на по­ля­на”, ние, жените от клуб “Младост” гр. Балчик, кв. “Левски” с председател Георги Андонов, по­с­ре­щ­на­х­ме из­г­ре­ва на слън­це­то. То пъл­зе­ше уве­ре­но на­го­ре. Лъ­чи­те му се плъ­з­га­ха по мор­с­ка­та шир. Тих ве­т­рец по­ду­х­ва­ше и бе из­су­шил ро­са­та. Не ни на­тъ­жи вре­ме­то, съ­б­ра­х­ме бил­ки вся­ка­к­ви (ра­в­нец, е­ньо­в­че, вра­ти­га, ма­щер­ка и др.), […]Марина Константинова представи своята книга “Белият град”

Jun 26th, 2013 | От | Категория: В РЕГИОНА

Писателката Марина Константинова. /Фото: Ю. Христова/ На 20 юни 2013 г. до­б­ри­ч­лий­ка­та Ма­ри­на Кон­с­тан­ти­но­ва ни раз­к­ри тай­на­та на ду­ма­та „Лю­бов” ка­то ни по­ка­за по про­ни­к­но­вен на­чин как лю­бо­в­та при­съ­с­т­ва в жи­во­та ни. В цен­тъ­ра на не­й­на­та кни­га „Бе­ли­ят град” не стои Бал­чик и не­го­ва­та ис­то­рия, а мо­мен­ти от лю­бо­в­ни­те пре­жи­вя­ва­ния на кра­ли­ца Ма­рия Ру­мън­с­ка, ко­я­то […]“Защита на морския бряг на гр. Балчик от абразия и ерозия”

Jun 26th, 2013 | От | Категория: В РЕГИОНА, ВАЖНА, Общински новини, ПОЗИЦИИ

На 19.06.2013 го­ди­на се про­ве­де за­к­лю­чи­тел­на пре­с­кон­фе­рен­ция по про­ект „За­щи­та на мор­с­кия бряг на гр. Бал­чи­кот аб­ра­зия и еро­зия”, фи­нан­си­ран по опе­ра­ти­в­на про­г­ра­ма ‘’Ре­ги­о­нал­но раз­ви­тие’’ 2007-2013, на ко­я­то бя­ха пре­д­с­та­ве­ни ре­зул­та­ти­те от из­вър­ше­ни­те дей­но­с­ти. Про­е­к­та е на об­ща стой­ност 960 872,64 лв., ка­то при­к­лю­ч­ва на 21.06.2013 год. Ре­а­ли­зи­ра­не­то на на­с­то­я­щи­ят про­ект до­ве­де до по­с­ти­га­не­то на […]Клуб на учителите на екскурзия в Плиска и Преслав

Jun 26th, 2013 | От | Категория: В РЕГИОНА, ДРУГИ, ЗАБАВНА И ПОЛЕЗНА

В началото на месеца Клубът на учителите – пенсионери проведе отчетно-изборно събрание. Дългогодишният председател на клуба Керанка Генчева предаде ръководния пост на Иванка Иванова (бивша детска учителка в ЦДГ 4). Първата инициатива на новия председател бе екскурзия до старите български столици Плиска и Преслав.                             […]ПОЖАРНА БДИТЕЛНОСТ В ПРЕДСТОЯЩАТА ЖЪТВЕНА КАМПАНИЯ

Jun 26th, 2013 | От | Категория: В РЕГИОНА, ДРУГИ, ПОЛИТИКА

С на­с­тъ­п­ва­не на во­съ­ч­на зря­лост на жи­т­ни­те кул­ту­ри ря­з­ко се по­ви­ша­ва по­жар­на­та опа­с­ност в съ­щи­те. Въз­ни­к­на­ли­те по­жа­ри в те­зи ма­си­ви се ха­ра­к­те­ре­зи­рат с го­ля­ма ско­рост на раз­про­с­т­ра­не­ние, ка­к­то по по­со­ка на вя­тъ­ра та­ка и в стра­ни.То­ва оз­на­ча­ва, че вся­ко за­пал­ва­не мо­же да об­х­ва­не го­ле­ми пло­щи от ре­кол­та­та и да уни­що­жи сел­с­ко­с­то­пан­с­ка­та те­х­ни­ка. Не са ре­д­ки […]