Архив за May 2013

Туристи от Балчик отидоха в Рим и видяха папата

May 8th, 2013 | От | Категория: ВАЖНА

Благодарение на фирмата „Делфи Турс” – Варна и „Албена Автотранс” 50 туристи от Балчик посетиха Италия по маршрута Балчик – Белград – Лидо ди Йезоло – Венеция – Ронта – Рим – Ватикана – Флоренция – Монкатини Терми – Верона – Падуа – Загреб – Балчик. Невероятните богатства на Римската империя ни впечатлиха дълбоко и […]Изповед на една магьосница – поетесата Маргарита Петкова

May 8th, 2013 | От | Категория: В РЕГИОНА

В пре­пъл­не­на­та мал­ка за­ла на ч-ще „П.Хи­лен­дар­с­ки” Бал­чик на 27 ап­рил 2013 г. се съ­с­тоя въл­ну­ва­ща сре­ща с ав­тор­ка­та на по­е­ти­ч­на­та кни­га „Ща­с­т­ли­ва, ле­ко­ми­с­ле­на и сла­ба” Мар­га­ри­та Пе­т­ко­ва и по­з­на­та­та ни ве­че по­е­те­са Ка­ме­лия Кон­до­ва. Мар­га­ри­та ни по­то­пи в сво­я­та ли­ч­на ат­мо­с­фе­ра, ома­гьо­са ни със своя „зе­лен све­то­фа­рен по­г­лед”. В но­ва­та и по­е­ти­ч­на кни­га са […]Традиционен Лазаровден

May 8th, 2013 | От | Категория: В РЕГИОНА

На 27 ап­рил  в НЧ „Ва­сил Ле­в­с­ки 1959” се про­ве­де Х юби­ле­ен фе­с­ти­вал на лю­би­тел­с­ки­те ко­ле­к­ти­ви „Ла­за­ро­в­ден”, ор­га­ни­зи­ран от Об­щи­на Бал­чик и НЧ „Ва­сил Ле­в­с­ки 1959”. Фе­с­ти­ва­лът бе от­к­рит от Ма­ри­я­на Ан­ге­ло­ва  Се­к­ре­тар на Об­щи­на Бал­чик. Го­с­ти на пра­з­ни­ка бя­ха Га­ли­на Не­дел­че­ва  На­чал­ник от­дел „Об­ра­зо­ва­ние, ху­ма­ни­тар­ни, со­ци­ал­ни и сто­пан­с­ки дей­но­с­ти“ и Да­ни­е­ла Ди­ми­т­ро­ва  Пре­д­се­да­тел на […]“Инвестираме в устойчиво рибарство”

May 8th, 2013 | От | Категория: В РЕГИОНА, ДРУГИ, обяви

Проектът се финансира от европейския фонд за рибарство и Република България „Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури” подписа договор по проект за нарязване на риболовни кораби за скрап по мярка 1.1. „Публична помощ за постоянно прекратяване на риболовни дейности” от Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство 2007 – 2013г.”, финансирана от Европейски фонд за […]Великден празнува и клуб “Здраве”

May 8th, 2013 | От | Категория: В РЕГИОНА, ПОЗИЦИИ

Кой ли не празнува Великден? Клуб на медицинските работници “Здраве” с председател Тодорка Харизанова поздравяват своите съграждани с “Христос Воскресе!”            Фото: М. КостоваПразници в клуб “Младост”

May 8th, 2013 | От | Категория: В РЕГИОНА, ДРУГИ, ЗАБАВНА И ПОЛЕЗНА

Пен­си­о­нер­с­ки­ят клуб „Мла­дост” от град Бал­чик бе из­пъл­нен с пра­з­ни­ч­но про­ле­т­но на­с­т­ро­е­ние и мно­го емо­ции. След по­ре­д­на­та ре­пе­ти­ция же­ни­те от клу­ба от­п­ра­з­ну­ва­ха тър­же­с­т­ве­но ро­ж­де­ни­те дни на Го­с­по­дин­ка Въ­жа­ро­ва и на Ди­ми­т­ри­ч­ка Бо­не­ва. Те бя­ха по­з­д­ра­ве­ни с мно­го цве­тя и по­да­ръ­ци, при­д­ру­же­ни със сър­де­ч­ни по­же­ла­ния за здра­ве, къ­с­мет и лю­бов. Го­с­по­дин­ка Въ­жа­ро­ва е ръ­ко­во­ди­тел­ка на пе­в­че­с­ка­та […]Столетница в Общината

May 8th, 2013 | От | Категория: В РЕГИОНА, ДРУГИ, ЗАБАВНА И ПОЛЕЗНА

  Ше­ри­фе Али­е­ва от бал­чи­ш­ко­то се­ло Ля­хо­во на­вър­ш­и 100 го­ди­ни. Ше­ри­фе има пет де­ца, 15 вну­ци, мно­го пра­в­ну­ци и до­ри пра­п­ра­в­ну­ци. В на­ве­че­ри­е­то на пра­з­ни­ка от име­то на Об­щи­на Бал­чик сто­ле­т­ни­ца­та по­лу­чи те­ле­ви­зор, а мал­чу­га­ни­те от де­т­с­ка­та гра­ди­на на Ля­хо­во я из­не­на­да­ха с пе­с­ни и по­з­д­ра­ви. Сава ТИХОЛОВ