Архив за May 2013

Майско тържество в село Соколово

May 29th, 2013 | От | Категория: В РЕГИОНА

Ки­т­но­то до­б­ру­джан­с­ко се­ло Со­ко­ло­во и та­зи го­ди­на про­ве­де тра­ди­ци­он­ния си май­с­ки пра­з­ник на 19 май 2013 г. чи­с­то, по­д­ре­де­но, ос­ве­же­но, с раз­цъ­ф­на­ли бо­жу­ри и ро­зи, то по­с­ре­щ­на мно­го го­с­ти, ко­и­то ста­на­ха сви­де­те­ли на раз­но­о­б­ра­зен кон­церт от пе­в­че­с­ки­те хо­ро­ве и тан­цо­ви­те съ­с­та­ви на с.Со­ко­ло­во, гр.Бал­чик и гр.До­б­рич. Сред офи­ци­ал­ни­те го­с­ти на пра­з­ни­ка бя­ха ком­по­зи­то­рът Пе­тър Кру­мов, […]Внушително темпо на годишния концерт на ТФ “Данс”

May 22nd, 2013 | От | Категория: В РЕГИОНА

Та­ка про­те­че пра­з­ни­ч­ни­ят го­ди­шен кон­церт на ба­ле­т­на фор­ма­ция „Данс”  с хо­ре­о­г­раф Ев­ге­ния  Ки­ри­ло­ва, при­д­ру­жен от за­по­м­ня­щи се из­пъл­не­ния и но­ва­тор­с­ки идеи на опи­т­на­та им ръ­ко­во­ди­тел­ка. Го­ля­ма­та за­ла на ч-ще „П. Хи­лен­дар­с­ки” на 16.05.2013 г. от­но­во бе­ше пре­пъл­не­на с раз­въл­ну­ва­ни ро­ди­те­ли, ве­се­ли бра­т­че­та и се­с­т­ри­че­та, по-мал­ки и по-го­ле­ми, емо­ци­о­нал­но на­пе­ре­ни ба­би и още по-на­пе­ре­ни дя­до­в­ци с […]24 май – Празникът на Балчик, 25 май – Ден на абитуриентите

May 22nd, 2013 | От | Категория: ВАЖНА

Откриване “Нощта на музеите” в Художествената галерия в Балчик. В да­ле­ч­на­та 1997 г. Бер­лин от­к­ри­ва Дъл­га­та нощ на му­зе­и­те.  Две го­ди­ни по-къ­с­но Па­риж , све­то­в­на­та кул­тур­на сто­ли­ца, от­ва­ря вра­ти­те на му­зе­и­те и га­ле­ри­и­те за сво­бо­ден до­с­тъп. Та­ка се по­я­вя­ва нов, ин­те­ре­сен пра­з­ник – Ве­чер­та на му­зе­и­те и га­ле­ри­и­те. Це­лия ев­ро­пей­с­ки свят по­е­ма та­зи идея. У […]Първи лекоатлетически турнир по хвърляния “Дионисополис”

May 22nd, 2013 | От | Категория: В РЕГИОНА, СПОРТ

При от­ли­ч­на съ­з­да­де­на пре­д­ва­ри­тел­на ор­га­ни­за­ция, ре­а­ли­зи­ра­на от пре­зи­ден­та на СКЛА „Чер­но мо­ре – 2005” Бал­чик Де­си­с­ла­ва Ан­д­ре­е­ва, май­ка на 3 де­ца и не­й­ния съ­п­руг Ан­д­ри­ан Ан­д­ре­ев, тре­ньор на клу­ба във вси­ч­ки въз­ра­с­то­ви гру­пи, се про­ве­де Пър­ви­ят тур­нир по хвър­ля­ния „Ди­о­ни­со­по­лис”, вклю­чен в спор­т­ния ка­лен­дар на БФЛА. Мно­го пред да за­по­ч­не спор­т­ни­ят пра­з­ник бе­ше до­ш­ла ли­ней­ка […]По повод казаното от акад. Георги Марков – почетен гражданин на Балчик

May 22nd, 2013 | От | Категория: В РЕГИОНА, ПОЗИЦИИ

Ка­то въл­ну­ва­щи ми­го­ве ще бъ­дат за­пе­ча­та­ни в на­ше­то съ­з­на­ние сло­ва­та на акад.Ге­ор­ги Мар­ков, по­е­та – ре­жи­сьор  Сте­фан Ца­нев /и два­ма­та по­че­т­ни гра­ж­да­ни на Бал­чик/, и ди­ре­к­то­ра на из­да­тел­с­ка къ­ща „З.Сто­я­нов” Иван Гра­ни­т­с­ки. Той ни раз­ка­за твор­че­с­ка­та био­г­ра­фия на акд.Г.Мар­ков – ав­тор на над 500 на­у­ч­ни пу­б­ли­ка­ции, кни­ги, не­пре­къ­с­на­ти сре­щи със сту­ден­ти, уче­ни­ци и гра­ж­да­ни. Бе­ше […]ОУ “Антим I” приключи проект за подобряване на базата

May 22nd, 2013 | От | Категория: В РЕГИОНА, ДРУГИ, ПОЗИЦИИ

В ОУ „Ан­тим I“ в Бал­чик се про­ве­де це­ре­мо­ния по фи­на­ли­зи­ра­не на про­ект за по­до­б­ря­ва­не на ба­за­та и учи­ли­щ­ния двор със сре­д­с­т­ва от пра­ви­тел­с­т­во­то на Япо­ния. На пра­з­ни­ка при­съ­с­т­ва­ха кме­тът на Об­щи­на Бал­чик Ни­ко­лай Ан­ге­лов, г-жа Са­я­ко Оцу – вто­ри се­к­ре­тар в по­сол­с­т­во­то на Япо­ния у нас, Сте­ф­ка Ге­че­ва – и.д. об­ла­с­тен уп­ра­ви­тел и Ра­до­с­лав […]Покана за тържествено заседание на ОбС – Балчик на 24 май 2013 г.

May 22nd, 2013 | От | Категория: В РЕГИОНА, ДРУГИ, Общински новини, обяви, ПОЗИЦИИ

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА, на 24 май 2013 година (петък) от 10.00 часа, в голямата зала на НЧ „Паисий Хилендарски”, ще се проведе тържествено заседание на общински съвет – Балчик, при следния Д Н Е В Е Н   Р Е Д: 1. Предложение за награждаване на учители по повод […]