Архив за May 2013

Випуск 2013 г. на СОУ “Христо Ботев” – Балчик

May 29th, 2013 | От | Категория: ВАЖНА


ПРОТОКОЛ №25 от заседание на ОбС-Балчик, проведено на 24 май 2013 г.

May 29th, 2013 | От | Категория: ПРОТОКОЛИ НА ОБС

По пър­ва то­ч­ка от дне­в­ния ред: Пре­д­ло­же­ние за на­г­ра­ж­да­ва­не на учи­те­ли по по­вод 24 май 2013 го­ди­на – Ден на бъл­гар­с­ка­та про­с­ве­та и кул­ту­ра и на сла­вян­с­ка­та пи­с­ме­ност. Вно­си­тел: Ни­ко­лай Ан­ге­лов – кмет на об­щи­на­та РЕШЕНИЕ 349:На ос­но­ва­ние чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА, , във връ­з­ка с до­к­ла­д­ни за­пи­с­ки […]Отчетно изборно събрание на клуб “Здравец”

May 29th, 2013 | От | Категория: В РЕГИОНА, ДРУГИ, ПОЗИЦИИ

От­че­т­но-из­бор­но­то съ­б­ра­ние е вся­ко­га по­вод за ра­в­но­с­ме­т­ка. А ра­в­но­с­ме­т­ка­та е из­пи­та­ние за без­при­с­т­ра­с­т­на­та оцен­ка на ед­на ор­га­ни­за­ция от хо­ра в да­ден пе­ри­од. С та­ка­ва обе­к­ти­в­ност при­с­тъ­пи­ха и гим­на­с­ти­ци­те ве­те­ра­ни от клуб „Здра­вец” в на­шия град. На 27 май от 10.00 ч. те про­ве­до­ха сво­е­то от­че­т­но-из­бор­но съ­б­ра­ние. Кра­т­ка, сте­г­на­та и съ­дър­жа­тел­на ин­фор­ма­ция за дей­но­ст­та през из­ми­на­ла­та […]Преди 47 години

May 29th, 2013 | От | Категория: В РЕГИОНА, ЗАБАВНА И ПОЛЕЗНА, ПОЗИЦИИ

Над Вра­т­ца­та, по ска­ли­те, иг­ра­е­ли слън­че­ви­те лъ­чи с пул­си­ра­щи све­т­ли­ни: оран­же­ви,  ви­о­ле­то­ви, бе­ли… Зла­ти­с­ти­те лъ­чи на слън­це­то оли­з­ва­ли пра­з­ни­ч­но ук­ра­се­ния град Вра­ца и по­с­т­ро­е­ни­те на пло­ща­да сто­ти­ци хо­ра от тру­до­ви­те ко­ле­к­ти­ви. Ду­хо­ви ор­ке­с­т­ри ог­ла­ся­ли с мар­шо­ви пе­с­ни гра­да. Хи­ля­ди хо­ра или на пло­ща­да. Дру­ги оти­ва­ли през Вра­т­ца­та по­к­рай ле­вия бряг на ре­ка Ле­ва да за­е­мат […]Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от имот

May 29th, 2013 | От | Категория: В РЕГИОНА, Общински новини, ПОЗИЦИИ

На основание чл. 68 от НОРПУРОИ на ОбС – гр. Балчик, приета с реш. № 238/27.02.2009 г., изменена и допълнена с Решение № 748 по Протокол № 59 от 17.02.2011 г., Решение № 64/17.02.2012 г. на ОбС – Балчик и Заповед № 471/16.05.2013 г. на Кмета на Община Балчик.        ОБЯВЯВА публичен търг с тайно […]Дъждовен 24 май

May 29th, 2013 | От | Категория: ЗАБАВНА И ПОЛЕЗНА

Дъждът на 24 май беше проливен и неочакван, без малко да развали ученическото шествие. Празникът продължи в чителището.Майски вълнения

May 29th, 2013 | От | Категория: В РЕГИОНА, ЗАБАВНА И ПОЛЕЗНА, ИЗКУСТВО

Балчишка група, водена от Д. Харизанова, председател на клуб “Здраве”, поздрави юбиляра Калуди Калудов, известен български оперен певец. Ме­сец май. Вре­ме за за­ре­ж­да­не на ду­ша­та с мно­го го­ри­во – да трае ця­ло ля­то, че чак до­го­ди­на. Кон­цер­ти, из­ло­ж­би, тан­ци, ре­ци­та­ли. Сре­щи чо­ве­ш­ки, с хо­ра на кул­ту­ра­та. Кол­ко­то по-чо­ве­ш­ки, тол­ко­ва по-ис­тин­с­ки, по-зем­ни. А да усе­тиш, че […]