Архив за April 2013

Община Балчик ще участва в инициативата за почистване

Apr 17th, 2013 | От | Категория: В РЕГИОНА, ДРУГИ, Общински новини, ПОЗИЦИИ

Община Балчик ще се включи в инициативата на бТВ „Да изчистим България за един ден”. На 20 април /събота/ ще има два пункта за раздаване на ръкавици и чували за битови и разделно събрани отпадъци, които ще са разположени от 9 до 12ч. пред магазин „Аквилон” в ж.к. „Балик” и в сградата на администрацията на […]Семинар за съдии в навечерието на Деня на българската Конституция

Apr 17th, 2013 | От | Категория: В РЕГИОНА, ДРУГИ, Общински новини, ПОЗИЦИИ, ПОЛИТИКА

Ок­ръ­жен съд  До­б­рич, и не­м­с­ка­та фон­да­ция „Фри­д­рих Еберт” ор­га­ни­зи­ра­ха на 15.04.2013 г. обу­че­ние на съ­ди­и­те от До­б­ри­ч­кия съ­де­бен ра­йон. Се­ми­на­рът бе на те­ма „При­з­на­ва­не, до­пу­с­ка­не на из­пъл­не­ние и из­пъл­не­ние на ре­ше­ния и ак­то­ве при дей­с­т­вие на пра­во­то на ЕС”. Той е част от про­я­ви­те, с ко­и­то Ок­ръ­жен съд  До­б­рич, от­бе­ля­з­ва та­зи го­ди­на Де­ня на бъл­гар­с­ка­та […]Кражби от избени помещения

Apr 17th, 2013 | От | Категория: В РЕГИОНА, ДРУГИ, Общински новини

На­ка­за­ние 2 го­ди­ни ли­ша­ва­не от сво­бо­да при строг за­т­вор­ни­че­с­ки ре­жим на­ло­жи Ра­йо­нен съд  Бал­чик, на 31-го­ди­ш­ния Й. К. П. от гр. Бал­чик. Той бе при­з­нат за ви­но­вен в то­ва, че за вре­ме­то от 30.06.2012 г. до 01.11.2012 г., при ус­ло­вие на про­дъл­жа­ва­но пре­с­тъ­п­ле­ние, от из­бе­ни по­ме­ще­ния на жи­ли­щ­ни бло­ко­ве в  гр. Бал­чик, чрез раз­би­ва­не на  […]Сериозен интерес към работата на РС-Балчик

Apr 17th, 2013 | От | Категория: В РЕГИОНА, ДРУГИ, Общински новини, ПОЗИЦИИ

Гра­ж­да­ни­те на Бал­чик про­я­вя­ват се­ри­о­зен ин­те­рес към ра­бо­та­та на Ра­йо­нен съд – Бал­чик, и ис­кат да по­лу­ча­ват по­ве­че ин­фор­ма­ция за нея. Те же­ла­ят да се по­до­б­ри до­с­тъ­па до ин­фор­ма­ция за ра­бо­та­та на съ­да и ра­бо­та­та на слу­жи­те­ли­те му. То­ва по­ка­з­ва на­п­ра­ве­но­то от ин­с­ти­ту­ци­я­та про­у­ч­ва­не на об­ще­с­т­ве­но­то мне­ние. То бе про­ве­де­но в пе­ри­о­да 25.01. – 25.03.2013 […]6 кражби от частни имоти

Apr 17th, 2013 | От | Категория: В РЕГИОНА, ДРУГИ, Общински новини

На 25 март при про­ве­ж­да­не на опе­ра­ти­в­но из­дир­ва­тел­ни ме­ро­п­ри­я­тия от слу­жи­те­ли на РУП Бал­чик, са ус­та­но­ве­ни из­вър­ши­те­ли­те на 6 кра­ж­би от ча­с­т­ни имо­ти на те­ри­то­ри­я­та на град Бал­чик. То­ва са кри­ми­нал­но про­я­ве­ни­те М.А. (25 г.) от град Бал­чик и Г.Р. (17 г.) от град До­б­рич. Обект на кра­ж­ба от два­ма­та са еле­к­т­ри­че­с­ки ин­с­т­ру­мен­ти, ме­д­ни еле­к­т­ри­че­с­ки […]Обучения, годишно събрание и Ден на отворени врати за Деня на Конституцията

Apr 17th, 2013 | От | Категория: В РЕГИОНА, ДРУГИ, ПОЗИЦИИ, ПОЛИТИКА

По­ре­ди­ца от про­я­ви ор­га­ни­зи­ра­ха Ок­ръ­жен съд – До­б­рич, по по­вод Де­ня на бъл­гар­с­ка­та Кон­с­ти­ту­ция – 16 ап­рил. В на­ве­че­ри­е­то на пра­з­ни­ка съ­дът и не­м­с­ка­та фон­да­ция „Фри­д­рих Еберт” ор­га­ни­зи­ра­ха обу­че­ние на съ­ди­и­те от До­б­ри­ч­кия съ­де­бен ра­йон. Се­ми­на­рът бе на те­ма „При­з­на­ва­не, до­пу­с­ка­не на из­пъл­не­ние и из­пъл­не­ние на ре­ше­ния и ак­то­ве при дей­с­т­вие на пра­во­то на ЕС”. […]ОС Добрич, призна правото на СУ да владее тротоарни площи

Apr 17th, 2013 | От | Категория: В РЕГИОНА, ДРУГИ, Общински новини, ПОЗИЦИИ

Ок­ръ­жен съд  До­б­рич, при­з­на за ус­та­но­ве­но, че Со­фий­с­ки уни­вер­си­тет „Св. Кли­мент Ох­ри­д­с­ки” при­те­жа­ва пра­во на уп­ра­в­ле­ние вър­ху пет не­д­ви­жи­ми имо­та  пу­б­ли­ч­на дър­жа­в­на со­б­с­т­ве­ност в „Дво­ре­ца” в Бал­чик и осъ­ди три фир­ми, да пре­да­дат вла­де­ни­е­то им. ЕТ „Фал­ко  А. Г.” тря­б­ва да вър­не за­е­ма­на­та от не­го площ от 20 кв. м на гла­в­на алея в „Дво­ре­ца” […]