Архив за April 2013

Възкресение Христово-Великден

Apr 24th, 2013 | От | Категория: В РЕГИОНА, ЦЪРКОВНИ

,,Този е денят, който Господ сътвори: да се възрадваме и развеселим в него! Пасха възхитителна! Пасха! Господня Пасха, Пасха всечестна ни озари!Пасха е! С радост един другиго да прегърнем! О, Пасха – избавление от скръб! Защото от гроба днес като от чертог блесна Христос и изпълни жените с радост, като им каза: Възвестете на апостолите!” […]Баскетболен фестивал

Apr 24th, 2013 | От | Категория: В РЕГИОНА, ЗАБАВНА И ПОЛЕЗНА, СПОРТ

Много усмивки, радост и спортсменство видяхме на баскетболния фестивал миналата седмица в град Варна, където за първи път участваха деца от I и II клас на ОУ “Св. Св. Кирил и Методий” Балчик с треньори Даниел Димитров и Емилия Енева.Клуб “Хинап” в Г.Тошево

Apr 24th, 2013 | От | Категория: В РЕГИОНА, ВАЖНА, ДРУГИ

И та­зи го­ди­на пре­д­се­да­те­лят на Ре­ги­о­нал­ния съ­вет на ин­ва­ли­ди­те До­б­рич Олег Те­мел­ков ини­ци­и­ра Ре­ги­о­нал­на про­ле­т­на сре­ща на хо­ра­та с ув­ре­ж­да­ния и дъл­го­т­рай­ни здра­во­с­ло­в­ни про­б­ле­ми. То­ва се слу­чи на 20 ап­рил в гр.Г.То­ше­во. Ки­т­но­то до­б­ру­джан­с­ко гра­д­че, раз­цъ­ф­на­ло с мно­го зе­ле­ни­на и цве­тя, чи­с­то и по­д­ре­де­но от тру­до­лю­би­ви хо­ра с гри­ж­ли­ви ръ­це, по­с­ре­щ­на го­с­ти от Бал­чик, Ка­вар­на, […]Даровитите деца на Аристофан

Apr 17th, 2013 | От | Категория: В РЕГИОНА, ДРУГИ, ЗАБАВНА И ПОЛЕЗНА, ИЗКУСТВО, Общински новини

Те от­но­во ни из­не­на­да­ха на 4 ап­рил 2013 г. в ч-ще „П.Хи­лен­дар­с­ки” с ко­ме­ди­я­та „По­мощ, же­на ми е лу­да” от Жан Бар­бие. В ро­ля­та на ос­но­в­но­то дей­с­т­ва­що ли­це Жу­ли­ен Ва­ла­дие се пре­въ­п­лъ­ти ро­де­ния на 23.09.1957 г. вар­на­лия Хри­с­то Ви­к­то­ров Гър­бов – по­з­нат ни от „Ули­ца­та”, „Ко­ми­ци­те”, уча­с­т­ник в де­с­те­ки фил­ми, се­ри­а­ли, спе­к­та­к­ли, но­си­тел на ста­ту­е­т­ка­та […]Литературно четене в библиотека “П.Хилендарски”

Apr 17th, 2013 | От | Категория: В РЕГИОНА, ДРУГИ, ЗАБАВНА И ПОЛЕЗНА, ИЗКУСТВО

Ху­ба­во е, че то­ч­но през ме­сец ап­рил, „от­во­рен” за раз­цъ­ф­на­ла­та при­ро­да, дър­ве­та, цве­тя и пти­ци, ме­сец, в кой­то е ро­ден и по­чи­та­ни­ят в цял свят ча­ро­де­ец на сло­во­то Ханс Кри­с­ти­ян Ан­дер­сен, у нас, в Бъл­га­рия, се про­ве­ж­да за ос­ми път, а в Бал­чик за тре­ти по­ре­ден ма­ра­то­нът „Го­ля­мо­то че­те­не”. То­ва бе­ше и по­во­дът в би­б­ли­о­те­ка­та […]Пролетен празник Гурково пее и танцува

Apr 17th, 2013 | От | Категория: В РЕГИОНА, ИЗКУСТВО

НЧ “Свобода 1897г.” и Кметство с.Гурково   Кани всички, които обичат, милеят и носят в сърцата си българската традиция и фолклор на   “ПРОЛЕТЕН ПРАЗНИК – ГУРКОВО ПЕЕ И ТАНЦУВА” 21.04.2012г. от 11:30ч. в с.Гурково.Ето такива хора живеят сред нас

Apr 17th, 2013 | От | Категория: В РЕГИОНА, ДРУГИ, ЗАБАВНА И ПОЛЕЗНА, ПОЗИЦИИ

Ин­те­ре­с­ни. Ин­те­ли­ген­т­ни. Уче­ни. За­с­лу­жи­ли до­с­той­но мя­с­то в об­ще­с­т­во­то. Ка­то Ге­на­дий и Ка­тя /Ка­ри­ма/ Вол­ко­ви от Мо­с­к­ва, на 40 км.от сто­ли­ца­та в Чер­но­го­ло­в­ка /ака­де­ми­чен град/. С тях се за­по­з­нах в с.Со­ко­ло­во, къ­де­то те жи­ве­ят от се­п­тем­в­ри 2009 г.Ге­на­дий е ака­де­мик, учен с хи­ми­ко-фи­зи­че­с­ка на­со­че­ност. В съ­о­т­ве­т­ния ин­с­ти­тут той ра­бо­ти 35 го­ди­ни.  Съ­п­ру­га­та му с кра­си­во­то ба­ш­кир­с­ко […]