Архив за April 2013

Да изчистим България на 12 май

Apr 24th, 2013 | От | Категория: В РЕГИОНА, ДРУГИ, Общински новини, ПОЗИЦИИ, ПОЛИТИКА

Пре­жи­вя­ва­ме тре­та­та по­ред за Бъл­га­рия ико­но­ми­че­с­ка ,со­ци­ал­на и пар­ла­мен­тар­на кри­за от по­с­ле­д­ни­те 20 го­ди­ни.В та­зи об­с­та­но­в­ка на бе­д­ност , ко­ру­п­ция и без­за­ко­ние се на­ми­ра­ме за­ра­ди не­ком­пе­тен­т­но­то и не­ре­ши­тел­но уп­ра­в­ле­ние на стра­на­та от по­ли­ти­че­с­ка пар­тия ГЕРБ и  еки­па  Бо­ри­сов- Цве­та­нов.Ма­со­ви­те про­те­с­ти на хо­ра­та бя­ха с яс­ни ис­ка­ния за не­за­ба­в­но на­ма­ля­ва­не на не­по­сил­ни­те це­ни на то­ка ,ме­с­т­ни­те […]ОБЯВА във връзка с публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти, частна общинска собственост в с. Тригорци

Apr 24th, 2013 | От | Категория: В РЕГИОНА, ДРУГИ, Общински новини, обяви, ПОЗИЦИИ

На основание чл. 35, ал. 1 от ЗОС; чл. 44 от НОРПУРОИ на ОбС-Балчик; Решения № № 288/31.01.2013 г., 313/28.03.2013 г., 312/28.03.2013 г., 311/28.03.2013 г., 281/31.01.2013 г., 282/31.01.2013 г., 283/31.01.2013 г., 284/31.01.2013 г., 285/31.01.2013 г., 286/31.01.2013 г., 287/31.01.2013 г. на ОбС  – Балчик и във връзка със Заповед № 330/11.04.2013 г. на Кмета на Община […]Мероприятия, посветени на пролетта в ОУ “Св. Св. Кирил и Методий” – град Балчик

Apr 24th, 2013 | От | Категория: В РЕГИОНА, ДРУГИ, ЗАБАВНА И ПОЛЕЗНА

Всички учениците от ОУ “Св. св. Кирил и Методий” през м. март и април проведоха редица мероприятия посветени на природата. Мероприятия: 21.03.2013г – Първа пролет /презентация/ 22.03.2013г – Световен ден на водата /презентация/ 23.03.2013г – Часът на Земята / загасяне на осветлението на този ден в 20.30ч за един час/ 01.04.2013г – Международен ден на […]Публичен търг за отдаване под наем

Apr 24th, 2013 | От | Категория: В РЕГИОНА, Общински новини, обяви

На основание чл. 68 от НОРПУРОИ на ОбС – гр. Балчик, приета с реш. № 238/27.02.2009 г., изменена и допълнена с Решение № 748 по Протокол № 59 от 17.02.2011 г., Решение № 64/17.02.2012 г. на ОбС – Балчик и Заповед №340/2013 г. на Кмета на Община Балчик. ОБЯВЯВА публичен търг с тайно наддаване за […]“СБР – Тузлата” ЕООД, гр. Балчик

Apr 24th, 2013 | От | Категория: В РЕГИОНА, обяви

Започна прием на пациенти по клинични пътеки, съгласно Договор със Здравната каса. Пациентите се настаняват в обновени болнични стаи. Закупени са нови апарати за ултразвукова и магнитна терапия. Постъпването в лечебното заведение се осъществява след предварителна резервация на тел: 0579/ 7-23-48; 0882 528 320, където се получава и необходимата информация за пациенти.  Клуб “Компютър” към ОДК-Балчик отново с призови места в национален конкурс

Apr 24th, 2013 | От | Категория: В РЕГИОНА, ДРУГИ, Общински новини

На 19 ап­рил 2013 го­ди­на в ХГ ”ХРИ­С­ТО ГРА­ДЕ­Ч­ЛИ­ЕВ” гр. Ка­вар­на се про­ве­де це­ре­мо­ния по на­г­ра­ж­да­ва­не на от­ли­че­ни­те уче­ни­ци във Вто­рия На­ци­о­на­лен кон­курс “Мо­ре­то-един раз­ли­чен свят”. В не­го взе­ха уча­с­тие над 500 уче­ни­ци от 23 гра­да на Бъл­га­рия в ка­те­го­ри­и­те “Раз­каз”, “Есе”, “Ри­сун­ка” и “Пре­зен­та­ция”. Еди­на­де­се­то­к­ла­с­ни­кът Ер­син Ис­ма­и­лов и де­се­то­к­ла­с­ни­кът Жо­ро Ива­нов уча­с­т­ва­ха за вто­ра […]22 април в ОДК

Apr 24th, 2013 | От | Категория: В РЕГИОНА

По случай Денят на Земята   22 април, ученици от IV-те класове на ОУ “Антим I”, участници в клубовете “Екология” и “Изобразително изкуство” към ОДК-Балчик посетиха Пречиствателна станция за отпадни води (ПСОВ) гр. Балчик. Там те с интерес изслушаха беседата на Кристияна Иванова  директор на ПСОВ и проследиха пътя на отпадните води през етапите на пречистване […]