Архив за April 2013

Традиция, оригиналност, уникалност и богатство за иновативна стратегия на туризма в Черноморския регион – TOURIST

Apr 24th, 2013 | От | Категория: В РЕГИОНА, ДРУГИ, Общински новини, ПОЗИЦИИ

В пе­ри­о­да 21  23 Ап­рил 2013 го­ди­на в град Бал­чик, в хо­тел „Ре­джи­на Ма­рия” се про­ве­ж­да се­ми­нар по про­ект „Тра­ди­ция, Ори­ги­нал­ност, Уни­кал­ност и Бо­га­т­с­т­во за Ино­ва­ти­в­на Стра­те­гия на Ту­ри­з­ма в Чер­но­мор­с­кия ре­ги­он”, по Съ­в­ме­с­т­на опе­ра­ти­в­на про­г­ра­ма “Чер­но мо­ре” 2007-2013, на те­ма „Зна­че­ни­е­то на МСП и ту­ри­с­ти­че­с­ки аген­ции в раз­ви­ти­е­то на въ­т­ре­шен и ме­ж­ду­на­ро­ден ту­ри­зъм“.До­ма­кин на […]Проект: “Преустройство, ремонт и инсталации на част от сградата на МБАЛ – Балчик за оборудване със специализирана апаратура”

Apr 24th, 2013 | От | Категория: В РЕГИОНА, ДРУГИ, Общински новини, ПОЗИЦИИ

Обща цел на проекта: По­до­б­ря­ва­не и мо­дер­ни­зи­ра­не на здра­в­на­та ин­ф­ра­с­т­ру­к­ту­ра на МБАЛ – Бал­чик, чрез въ­ве­ж­да­не в ек­с­п­ло­а­та­ция на ме­ди­цин­с­ко обо­ру­д­ва­не за при­ла­га­не на ви­со­ко­те­х­но­ло­ги­ч­ни бол­ни­ч­ни дей­но­с­ти. Специфична цел на проекта: Съ­з­да­ва­не на по­д­хо­дя­щи ус­ло­вия за въ­ве­ж­да­не в ек­с­п­ло­а­та­ция на но­во те­х­но­ло­ги­ч­но обо­ру­д­ва­не, чрез пре­у­с­т­рой­с­т­во на по­ме­ще­ния, с ог­лед съ­з­да­ва­не на по­д­хо­дя­щи ус­ло­вия и въз­мо­ж­но­с­ти […]Богослуженията през Страстната седмица и великденските празници в храмове ,,Св.Преп.Петка Търновска”, ,,Св.николай Мирликийски Чудотворец” и „Св. Георги Победоносец” – гр. Балчик

Apr 24th, 2013 | От | Категория: В РЕГИОНА, ЦЪРКОВНИ

27 април /събота/ Лазаровден. Св. свщмчк Симеон, брат Господен по плът 16,00 ч. в храм ,,Св.преп.Петка Търновска” ще се отслужи празнична Вечерня с Петохлебие за здраве и благоденствие; 28 април /неделя/ Неделя на Великия пост, Вход Господен в Йерусалим / Цветница/, Св. апли Иасон и Сосипатър 8,00 ч.  в храм ,,Св.прeп.Петка Търновска”  ще бъдат отслужени […]Празник “Гурково пее и танцува”

Apr 24th, 2013 | От | Категория: В РЕГИОНА, ДРУГИ, ЗАБАВНА И ПОЛЕЗНА, ИЗКУСТВО

  Самодейците   певици от читалището в село Гурково посрещнаха самодейци от 10 добруджански села.   Хор „Добруджанки” от читалище „Васил Левски” – гр. Балчик са винаги първи на сцената в село Гурково. Специално участие в самодейния певчески преглед имаха хористките от село Дропла. Певици от село Стражица поздравяват секретаря на читалището в с. Гурково   Албена […]Писмо до Снежанка – поетесата Маргарита Петрова

Apr 24th, 2013 | От | Категория: В РЕГИОНА, ДРУГИ, ЗАБАВНА И ПОЛЕЗНА

Ми­ла се­с­т­ри­це, до­бър ден! Пи­ше ти се­д­мо­то джу­дже, оно­ва, на ко­е­то ле­гъл­це ти спа и ко­е­то с ос­та­на­ли­те 6 бра­т­че­та ра­до­с­т­но въз­к­ли­к­на въз­тор­же­но: „О, Бо­же, ка­к­во ху­ба­во де­те!” То­ва си спом­ня­ме и не­пре­къ­с­на­то си го­во­рим за те­бе. А пи­с­мо­то, ко­е­то си ни из­п­ра­ти­ла, го про­че­то­х­ме в еди­на­де­се­та­та сти­хо­с­бир­ка „Вси­ч­ко” на со­фи­ян­ка­та Мар­га­ри­та Пе­т­ко­ва. Скъ­па Сне­жан­ке, […]Покана за заседание на ОбС – Балчик

Apr 24th, 2013 | От | Категория: В РЕГИОНА, ДРУГИ, Общински новини, ПОЗИЦИИ

На 25 април 2013 година (четвъртък) от 09.00 часа, в залата на общинска администрация, първи етаж, ще се проведе заседание на общински съвет – Балчик, при следния            Д Н Е В Е Н   Р Е Д: 1. Предложение за отмяна на Решение 310 по Протокол № 23  от 28.03.2013 година на ОбС – Балчик. Вносител: […]Винаги срещу корупцията

Apr 24th, 2013 | От | Категория: В РЕГИОНА, ДРУГИ, Общински новини, ПОЗИЦИИ, ПОЛИТИКА

На­п­ра­ви впе­ча­т­ле­ние на­ме­ре­ни­е­то на РЗС да из­п­ра­ти в за­т­во­ра ко­рум­пи­ра­ни ми­ни­с­т­ри и кме­то­ве фе­о­да­ли. То­ва раз­въл­ну­ва хо­ра­та мно­го пре­ди из­бор­ни­те дни. Ка­к­ви са не­по­с­ре­д­с­т­ве­ни­те це­ли на пар­ти­я­та Ви? Спо­ред ав­то­ри­те­т­на и не­за­ви­си­ма аме­ри­кан­с­ка аген­ция ние ще спе­че­лим ме­ж­ду 7 и 9% в бъ­де­щи­те из­бо­ри, за­що­то ка­з­ва­ме ис­ти­на­та и из­ва­ж­да­ме на по­каз ко­ру­п­ци­я­та. Дър­жим на бър­за­та […]