Архив за March 2013

Номинации за “Общественик на годината -2012 г.”

Mar 13th, 2013 | От | Категория: ВАЖНА

Че­т­вър­то­то из­да­ние на „Об­ще­с­т­ве­ник на го­ди­на­та” за­по­ч­на тра­ди­ци­он­но с кул­ту­рен анонс – Са­лон­на му­зи­ка, ви­ен­с­ки вал­со­ве и др. из­пъ­ле­ни ог Ка­ме­рен ор­ке­с­тър на вар­нен­с­ки­те учи­те­ли „Ани­ма” към Об­щи­на град Вар­на с ди­ри­гент проф.д-р Кон­с­тан­тин Ку­ку­шев. По­ка­не­ни­те го­с­ти бя­ха осо­бе­но раз­въл­ну­ва­ни от по­пу­ляр­ни­те кла­си­че­с­ки из­пъл­не­ния и от май­с­тор­с­т­во­то на ин­с­т­ру­мен­та­ли­с­ти­те, сред ко­и­то Та­тя­на Пе­т­ко­ва от Бал­чик. […]Криминална част

Mar 13th, 2013 | От | Категория: В РЕГИОНА

Кражби в Балчик На 7 март в РУП Бал­чик е по­лу­че­но съ­о­б­ще­ние за из­вър­ше­на кра­ж­ба от тър­го­в­с­ки обект, на­хо­дящ се във вил­на зо­на „Ов­ча­ро­в­с­ки плаж” в град Бал­чик. По дан­ни на тъ­жи­те­лят е из­вър­ше­на кра­ж­ба на 120 бу­тил­ки ал­ко­хол, до­ма­ш­ни по­т­ре­би и еле­к­т­ри­че­с­ки ин­с­т­ру­мен­ти. По слу­чая е об­ра­зу­ва­но до­съ­де­б­но про­из­во­д­с­т­во по опи­са на РУП Бал­чик. […]ШАХМАТЕН ТУРНИР

Mar 13th, 2013 | От | Категория: ДРУГИ, СПОРТ

На 23-24.03.2013 год. ще се проведе състезание по шахмат. Начало на турнира е в 10.00 часа на 23.03.2013 год. (събота). Записване в залата на ШК „Балчик”, ул. „Дионисополис” № 3.1 година от кончината на протойерей Марин Петров

Mar 13th, 2013 | От | Категория: ДРУГИ

На 09.03.2013г.Задушница се навърши една година от земната кончина на протойерей Марин Йорданов Петров.За краткото си време на своето свещеническо служение, въпреки заболяванията си, той ревностно изпълняваше своите литургични, пастирски и духовно просветни задължения, заради което хората много го обичаха. С негова помощ се изградиха два храма и една сграда за трапезария. Заради усърдното си […]Протестът на балчиклии продължава

Mar 6th, 2013 | От | Категория: В РЕГИОНА

Много малко хора се отзоваха на призива за продължаване на протестите срещу монополите в България. Отново бяха издигнати и други искания като: „Да има изцяло нови лица в парламента; Народните представители да отговарят пред закона и избирателите си; Мандатността в НС да бъде до 2 мандата; Социално и браншово представителство в парламента; Разсекретяване на договорите […]Вечер, посветена на титана на духа Левски

Mar 6th, 2013 | От | Категория: В РЕГИОНА

Ка­к­ва ху­ба­ва ли­те­ра­тур­на ве­чер, по­с­ве­те­на на Апо­с­то­ла, се про­ве­де в мал­ка­та за­ла на ч-ще „В.Ле­в­с­ки” Бал­чик! То­ва ста­на на па­ме­т­ния ден 19 фе­в­ру­а­ри от 18.00 ч.Ор­га­ни­за­то­ри­те на то­ва тър­же­с­т­во, ак­ти­ви­с­т­ки на ПП „ГЕРБ”, се бя­ха по­с­та­ра­ли по ори­ги­на­лен на­чин да по­че­тат па­мет­та на то­зи ве­лик бъл­га­рин – чрез ли­те­ра­тур­но че­те­не, ко­е­то за­по­ч­на с уво­д­на ав­тор­с­ка […]С вихрено темпо и настроение

Mar 6th, 2013 | От | Категория: В РЕГИОНА

Та­ка пре­ми­на пра­з­ни­ч­ния кон­церт на 1 март 2013 г. на са­мо­дей­ци­те от чи­та­ли­ще „Па­и­сий Хи­лен­дар­с­ки” по слу­чай пра­з­ни­ка на са­мо­де­е­ца и 135 го­ди­ни от Ос­во­бо­ж­де­ни­е­то на Бъл­га­рия. Пъл­на­та за­ла ос­та­на пле­не­на от та­лан­та, кой­то при­те­жа­ват на­ши­те го­ле­ми са­мо­дей­ци в на­шия ма­лък град. Въз­хи­тих се, ко­га­то ни по­ве­до­ха из ла­би­рин­ти­те на чо­ве­ш­ка­та ду­ша, по­к­ри­вай­ки на­пъл­но из­ве­с­т­на­та […]