Архив за March 2013

Комедия за нашата действителност

Mar 27th, 2013 | От | Категория: В РЕГИОНА

“Няма да платим, няма да платим” от Дарио Фо – на балчишка сцена През ми­на­ла­та се­д­ми­ца бал­чи­к­лии ви­дя­ха ед­на раз­к­ре­по­с­те­на, ви­тал­на и мъ­д­ра ко­ме­дия дел ар­те , съ­з­да­де­на от ита­ли­ан­с­кия дра­ма­тург Да­рио Фо и не­го­ва­та съ­п­ру­га ак­т­ри­са­та Фран­ка Ра­ме. Ко­ме­ди­я­та „Ня­ма да пла­тим, ня­ма да пла­тим” е съ­з­да­де­на пре­ди 30 го­ди­ни и още зву­чи не­й­ни­ят […]Традиционно математическо състезание”Европейско кенгуру”

Mar 27th, 2013 | От | Категория: В РЕГИОНА

На 23.03.2013 г. в ОУ”Св.св.Ки­рил и Ме­то­дий”гр.Бал­чик 69 де­ца на гра­да уча­с­т­ва­ха ед­но­в­ре­мен­но със сво­и­те връ­с­т­ни­ци от Ев­ро­пей­с­кия съ­юз в тра­ди­ци­он­но­то ма­те­ма­ти­че­с­ко съ­с­те­за­ние”Ев­ро­пей­с­ко Кен­гу­ру”. Съ­с­те­за­ни­е­то се ор­га­ни­зи­ра под еги­да­та на съ­ю­за на ма­те­ма­ти­ци­те от Ев­ро­па и Бъл­га­рия от учи­тел­с­ки екип:На­де­ж­да Цве­т­ко­ва,Се­в­да­ли­на Пе­не­ва,Здра­в­ка Ста­ма­то­ва,Ме­ри Плу­г­чи­е­ва,Еми­лия Ене­ва. Уче­ни­ци­те се съ­с­те­за­ва­ха в 6 въз­ра­с­то­ви гру­пи: 0 гру­па-І клас,І […]На вниманието на всички бивши възпитаници на ПГ за КОС “Алеко Константинов” – гр. Балчик

Mar 27th, 2013 | От | Категория: В РЕГИОНА

Про­фе­си­о­нал­на гим­на­зия за ка­д­ри в об­с­лу­ж­ва­ща­та сфе­ра „Але­ко Кон­с­тан­ти­нов” ор­га­ни­зи­ра три­ме­се­чен про­из­во­д­с­т­вен стаж в Ита­лия за вси­ч­ки свои би­в­ши и на­с­то­я­щи въз­пи­та­ни­ци на въз­раст от 18 до 30 го­ди­ни , изу­ча­ва­ли про­фе­си­и­те „Ку­ли­нар” и „Го­т­вач”. Условията, които се предлагат, са следните: – Заплащане 350 евро на месец за 40 работни часа и един ден почивка […]Кажете ми, госпожо

Mar 27th, 2013 | От | Категория: ДРУГИ, ЗАБАВНА И ПОЛЕЗНА, ПОЗИЦИИ

Как да ста­на по-уве­рен в ня­кои мо­мен­ти? Че­с­то ме об­х­ва­ща па­ни­ка пред тру­д­но­си­те в жи­во­та, боя се да­же от не­с­лу­чи­ли­те се пре­пя­т­с­т­вия.Та­ки­ва са мно­же­с­т­во­то въ­п­ро­си, ко­и­то тий­ней­джъ­ри­те за­да­ват на учи­те­ли, по­ме­ж­ду си и на по-въз­ра­с­т­ни при­я­те­ли. Да се на­з­на­чат в учи­ли­ще пси­хо­ло­зи и со­ци­ал­ни пе­да­го­зи, от­да­в­на на­з­ря­ла не­об­хо­ди­мост. За­що има та­ки­ва са­мо в мал­ко учи­ли­ща? […]Пролетен шахматен турнир

Mar 27th, 2013 | От | Категория: ДРУГИ

На 23.03.2013 г. в залата на ШК „Балчик” се проведе турнир по шахмат. Той се състоя по Швейцарската система в пет кръга по тридесет минути на човек. Убедителен първенец и шампион на пролетния турнир стана Стелиян Мичев. Той успя да спечели всички пет партии и не остави никакво съмнение в своето превъзходство. Показа завидно постоянство […]Ценоразпис за Ботаническата градина и Двореца

Mar 27th, 2013 | От | Категория: ДРУГИ

Ака­де­ми­че­с­ко­то ръ­ко­во­д­с­т­во на СУ „ Св. Кли­мент Ох­ри­д­с­ки” ут­вър­ди це­но­ра­з­пи­са за 2013г. на ус­лу­ги­те, пре­д­ла­га­ни от Уни­вер­си­те­т­с­ка бо­та­ни­че­с­ка гра­ди­на – Бал­чик. Це­на­та на би­ле­та за вход е 5,00 лв. за въз­ра­с­т­ни , 1,00лв. за де­ца над 7г., уче­ни­ци и сту­ден­ти. Би­ле­ти­те мо­гат да бъ­дат за­ку­пе­ни от ка­си­те на УБГ, раз­по­ло­же­ни на три­те вхо­да на Бо­та­ни­че­с­ка­та […]За празниците и хората

Mar 27th, 2013 | От | Категория: ВАЖНА

Кметът Николай Ангелов пожела на празнуващите Първа пролет да им върви като по вода. На­м­ръ­ще­ни­ят, вла­жен и до­с­та сту­ден 22 март, съ­б­ра по­ве­че от 150 ду­ши в ре­с­то­рант „Ло­тос”, за да от­п­ра­з­ну­ват Пър­ва про­лет. До­ма­ки­ни­те от клуб „Хи­нап”, хо­ра с дъл­го­т­рай­ни здра­в­ни про­б­ле­ми, бя­ха по­ка­ни­ли пен­си­о­нер­с­ки­те клу­бо­ве от с.Се­п­тем­в­рий­ци и с.Че­ло­пе­че­не, об­щи­на Ка­вар­на, от гр.Ку­б­рат, […]