Архив за February 2013

Проект на Община Балчик

Feb 7th, 2013 | От | Категория: В РЕГИОНА

Цел­та на про­е­к­та е да се оп­ти­ми­зи­ра про­це­сът на фор­ми­ра­не ка­че­с­т­ве­ни­те по­ли­ти­ки в Об­щи­на Бал­чик чрез ши­ро­ко при­ла­га­не на при­н­ци­пи­те на про­з­ра­ч­ност и пар­т­ньор­с­т­во с вси­ч­ки за­ин­те­ре­со­ва­ни стра­ни. Ре­а­ли­зи­ра­ни бя­ха сле­д­ни­те дей­но­с­ти за по­с­ти­га­не на по­с­та­ве­на­та цел: *Из­го­т­ви се ме­ж­дин­на оцен­ка на из­пъл­не­ни­е­то на дей­с­т­ва­щия об­щин­с­ки план на раз­ви­тие на Об­щи­на Бал­чик, в съ­о­т­ве­т­с­т­вие с […]Борис Червенков – както винаги на върха

Feb 7th, 2013 | От | Категория: В РЕГИОНА

В не­дел­ния 3 фе­в­ру­а­ри 2013 г. в за­ла №20 на Дво­ре­ца на спор­та и кул­ту­ра­та – Вар­на се про­ве­де тур­нир по те­нис на ма­са. От­ли­ч­но се пре­д­с­та­ви­ха те­не­си­с­ти­те  от град Бал­чик. Те гра­б­на­ха по­ч­ти вси­ч­ки на­г­ра­ди. На фи­на­ла до­с­ти­г­на­ха Бо­рис Чер­вен­ков – Бал­чик – I мя­с­то и Зве­з­де­лин Ива­нов – Бал­чик – II мя­с­то. IV […]Хитреците и останалите

Feb 7th, 2013 | От | Категория: В РЕГИОНА

В дне­ш­но вре­ме и Вие ка­то мен ще се съ­г­ла­си­те, че пър­ви­те при­чи­ня­ват стра­да­ние чрез раз­ли­ч­ни­те им пре­въ­п­лъ­ще­ния ка­то из­мам­ни­ци, мо­ше­ни­ци, та­ри­ка­ти, на­га­ж­да­чи и др. но са ед­на­к­ви със сво­е­то злон­ра­вие и же­с­то­кост. Ни­що, че ще ги на­ре­ка хи­т­ре­ци, ни­що, че ня­кои смя­тат „Бай Га­ньо” за ве­се­ла кни­га. Всъ­щ­ност тя е мно­го тра­ги­ч­на за на­ше­то […]Проектобюджетът на Общината е 21 525 878 лв.

Feb 7th, 2013 | От | Категория: В РЕГИОНА

В ко­е­то пе­ро на да по­г­ле­д­не­те, па­ри­те не сти­гат – с те­зи ду­ми на кме­та Н.Ан­ге­лов за­по­ч­на об­съ­ж­да­не­то на про­е­к­то­бю­дже­та за 2013 г.  През ми­на­ла­та го­ди­на твър­де го­ле­ми са би­ли на­де­ж­ди­те да се про­да­дат част от ал­бен­с­ки­те ак­ции на Об­щи­на­та, но то­ва не е ста­на­ло и та­ка над 13 млн. лв. не са вле­з­ли в […]ПРОТОКОЛ № 21 от заседание на ОбС – Балчик, проведено на 31.01.2013 г.

Feb 7th, 2013 | От | Категория: ПРОТОКОЛИ НА ОБС

По първа точка от дневния ред: Предложение за отмяна на чл. 15 и чл. 19, ал. 2 от Наредбата за определяне на местните такси и цени на услуги на територията на община Балчик, приета с Решение 266 по Протокол № 20 от 20.12.2012 г. и даване съгласие за оставане в сила на чл. 15 и […]ПРОТОКОЛ № 21 от заседание на ОбС – Балчик, проведено на 31.02.2013 г.

Feb 7th, 2013 | От | Категория: ПРОТОКОЛИ НА ОБС

1.7 (Изм. и доп. с Решение 478 по Протокол № 40 от 16.12.2009 г.) За имоти находящи се в местности в Община Балчик извън определените със Заповед на Кмета на Община Балчик : 1.7.1 За жилищни имоти на граждани, еднолични търговци  и юридически лица: № по ред                                       Вид на разхода                   Промил от данъчната […]ПРОТОКОЛ № 21 от заседание на ОбС – Балчик, проведено на 31.02.2013 г.

Feb 7th, 2013 | От | Категория: ПРОТОКОЛИ НА ОБС

РЕШЕНИЕ 285: 1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА; чл. 35, ал. 1 и чл. 41, ал. 2 от ЗОС; чл. 44, ал. 1 от Наредбата, определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с решение № 238/27.02.2009 г. на Общински Съвет  Балчик, Общински Съвет  Балчик дава съгласие […]