Архив за February 2013

Информация за четвъртото тримесечие на 2012г. на “Албена” АД

Feb 13th, 2013 | От | Категория: В РЕГИОНА, ДРУГИ

Съ­г­ла­с­но из­ме­не­ни­я­та в изи­с­к­ва­ни­я­та на чл.33, ал.1, т.6 от НА­РЕ­Д­БА № 2 от 17.09.2003 г. за про­с­пе­к­ти­те при пу­б­ли­ч­но пре­д­ла­га­не и до­пу­с­ка­не до тър­го­вия на ре­гу­ли­ран па­зар на цен­ни кни­жа и за раз­к­ри­ва­не­то на ин­фор­ма­ция от пу­б­ли­ч­ни­те дру­же­с­т­ва и дру­ги­те еми­тен­ти на цен­ни кни­жа а) Ин­фор­ма­ция за про­ме­ни­те в сче­то­во­д­на­та по­ли­ти­ка през от­че­т­ния пе­ри­од, при­чи­ни­те […]Криминална част

Feb 13th, 2013 | От | Категория: В РЕГИОНА, ДРУГИ

Подсъдим гражданин на Молдова  Молдовският гражданин Ал. Уж. Той е подсъдим по обвинение на Районна прокуратура – Балчик, за това, че на 11.07.2012 г. около 02,10 ч. по улица в гр. Балчик е управлявал лек автомобил „Мерцедес С220” с 1,29 промила алхохол в кръвта. На 11.07.2012 г. след полунощ патрул на КАТ до „Морска гара” […]Била е и ще бъде !

Feb 13th, 2013 | От | Категория: В РЕГИОНА, ДРУГИ, ПОЗИЦИИ

Пре­ди из­ве­с­т­но вре­ме, ка­то пу­с­нах те­ле­ви­зо­ра, пре­да­ва съ­бе­се­д­ва­не­то на др. Ша­рен­ко­ва и ед­но по­п­че от ру­с­ка­та цър­к­ва в Со­фия с во­де­щия на пре­да­ва­не­то. Раз­б­рах, че има­ло оп­ла­к­ва­не от на­ши и ру­с­ки ми­ря­ни, че по­п­че­то не ги пу­с­ка­ло в цър­к­ва­та, до­ри и бъл­гар­с­ки све­ще­ни­ци. По­п­че­то от­ре­че то­ва, но по те­ле­фо­на се оба­ж­да­ха бъл­гар­с­ки и ру­с­ки гра­ж­да­ни […]Важно съобщение – екскурзии

Feb 13th, 2013 | От | Категория: обяви

Останаха ограничен брой места за екскурзиите до Истамбул /15 март/ и до Италия /27 април/. Записвания и справки: тел: 0579/ 7 28 62 и хотел “Балчик”Финансова инспекция опровергава клевети по отношение на Софийския университет и Ботаническата градина в гр.Балчик

Feb 13th, 2013 | От | Категория: ДРУГИ

Ре­к­то­рът на Со­фий­с­кия уни­вер­си­тет по­лу­чи До­к­лад за из­вър­ше­на­та от стра­на на Аген­ци­я­та за дър­жа­вен фи­нан­со­ва ин­с­пе­к­ция  про­вер­ка  на Уни­вер­си­те­т­с­ка бо­та­ни­че­с­ка гра­ди­на – Бал­чик. Ин­с­пе­к­ци­я­та е има­ла за за­да­ча да про­ве­ри   за­ко­но­съ­о­б­ра­з­но­ст­та на съ­би­ра­не­то, на­чи­с­ля­ва­не­то и от­чи­та­не­то на при­хо­ди от кул­тур­ни цен­но­с­ти, свър­за­ни с уп­ра­в­ле­ни­е­то на Бо­та­ни­че­с­ка гра­ди­на  гр. Бал­чик, ка­к­то и за­ко­но­съ­о­б­ра­з­но­ст­та на из­вър­ше­ни­те раз­хо­ди […]Свети Валентин

Feb 13th, 2013 | От | Категория: ДРУГИ, ЗАБАВНА И ПОЛЕЗНА, ЦЪРКОВНИ

Све­ти Ва­лен­тин е хри­с­ти­ян­с­ки пра­з­ник, кой­то се пра­з­ну­ва на 30 юли от Пра­во­с­ла­в­на­та и на 14 фе­в­ру­а­ри от Ри­мо­ка­то­ли­че­с­ка­та и Ан­г­ли­кан­с­ка­та цър­к­ва. На та­зи да­та влю­бе­ни­те из­ра­зя­ват лю­бо­в­та си един към друг, ка­то из­п­ра­щат по­з­д­ра­ви­тел­ни кар­ти­ч­ки, бон­бо­ни сър­чи­ца. Оби­чай­но е да се по­да­ря­ват цве­тя. Име­то на пра­з­ни­ка ид­ва от един от два­ма­та хри­с­ти­ян­с­ки мъ­че­ни­ци, на­ре­чен […]Трифон Зарезан

Feb 13th, 2013 | От | Категория: ДРУГИ, ЗАБАВНА И ПОЛЕЗНА, ЦЪРКОВНИ

Три­фон За­ре­зан (или Ден на ло­за­ря) е бъл­гар­с­ки на­ро­ден пра­з­ник в чест на све­ти Три­фон. Че­с­т­ва се от ло­за­ри­те, со­ко­ла­ри­те, гра­ди­на­ри­те и кръ­ч­ма­ри­те на 14 фе­в­ру­а­ри (по Гри­го­ри­ан­с­кия ка­лен­дар) или на 1 фе­в­ру­а­ри (по Но­во­ю­ли­ан­с­кия ка­лен­дар), ко­га­то Бъл­гар­с­ка­та пра­во­с­ла­в­на цър­к­ва офи­ци­ал­но от­бе­ля­з­ва Три­фо­но­в­ден. Пра­з­ни­кът се сре­ща още ка­то За­ре­за­но­в­ден, Три­фон Чи­пия, Три­фон За­ре­зой, Три­фон пи­я­ни­ца. […]