Архив за February 2013

Балчик отчете вял протест срещу монополистите

Feb 20th, 2013 | От | Категория: В РЕГИОНА

Бли­зо 30 жи­те­ли на Бал­чик се съ­б­ра­ха пред сгра­да­та на „Енер­го Про” в гра­да, за да из­ра­зят не­де­вол­с­т­во­то си сре­щу не­по­сил­ни­те сме­т­ки за ток от по­с­ле­д­ни­те ме­се­ци. Про­те­с­тът бе ор­га­ни­зи­ран от фей­с­бук гру­па през съ­бо­т­ния ден, ка­то уча­с­т­ва­щи­те в нея из­ра­зя­ват со­ли­дар­ност с не­до­вол­с­т­во­то на хо­ра­та във вси­ч­ки на­се­ле­ни ме­с­та у нас. При­съ­с­т­ва­щи­те край пра­з­на­та […]140 г. от обесването на В.Левски

Feb 20th, 2013 | От | Категория: ВАЖНА

На 19 фе­в­ру­а­ри се на­вър­ш­ват 140 г. от обе­с­ва­не­то на Ва­сил Ле­в­с­ки – най-све­т­ла­та фи­гу­ра на Бъл­гар­с­ко­то на­ци­о­нал­но ре­во­лю­ци­он­но дви­же­ние. На то­зи ден в ця­ла­та стра­на на­ро­дът ни се пре­к­ла­ня пред па­мет­та на Апо­с­то­ла на сво­бо­да­та, ре­во­лю­ци­о­не­ра, чий­то жи­вот е из­пъл­нен с по­д­ви­зи, в име­то на ос­во­бо­ж­де­ни­е­то на Бъл­га­рия. Пред па­ме­т­ни­ка на Ле­в­с­ки в ед­но­и­мен­ния […]На вниманието на родолюбивите патриотични съюзи

Feb 13th, 2013 | От | Категория: ВАЖНА

Го­с­по­да, вре­ме е да из­ле­зе­те от офи­си и клу­бо­ве и да оти­де­те в учи­ли­ща­та при уче­ни­ци­те. Раз­ка­же­те им за Ба­так, Бра­ци­го­во, Пе­ру­щи­ца, за ка­пи­тан Пе­т­ко Вой­во­да, за Ин­дже, за ка­пи­тан Ма­мар­чев, Бен­ко­в­с­ки, Ба­чо Ки­ро, Поп Ха­ри­тон, Ле­в­с­ки, Бо­тев, ма­йор Гор­та­лов, по­д­пол­ко­в­ник Ка­ли­тин, ге­не­рал Гур­ко, Ско­бе­лев, Емер­тин­с­ки, То­т­ле­бен, Гю­ро Ми­хай­лов. Раз­ка­же­те им за ге­рой­с­ки­те сра­же­ния на […]Това сме ние!

Feb 13th, 2013 | От | Категория: В РЕГИОНА

„Българите се движат в правилна  посока, но ръководството им ,не!” /Греъм Уотсън/ Е,… вече съм доволен. Ви­на­ги, ама ви­на­ги съм ми­с­лил , че  дя­до Сла­вей­ков е прав. Тол­ко­ва го­ди­ни, а ние твър­до сто­им на съ­щи­те по­зи­ции. Ра­д­вам се, че скан­да­лът с “Бу­да” ви­дя бял свят и се раз­б­ра , че ген. Бо­ри­сов- но­си­тел на ор­де­ни […]Топ-диригентът на Холандия ще журира фестивала “Черноморски звуци” в Балчик

Feb 13th, 2013 | От | Категория: В РЕГИОНА

Хо­ро­ве от 14 дър­жа­ви са за­я­ви­ли до то­зи мо­мент уча­с­тие на Чер­но­мор­с­ки зву­ци, на­у­чи ра­дио До­б­ру­джа от Ва­ля Ге­ор­ги­е­ва, гла­вен ор­га­ни­за­тор на фе­с­ти­ва­ла и ди­ри­гент на хор “Чер­но­мор­с­ки зву­ци”. За пър­ви път же­ла­ние да се вклю­чат в на­д­п­ре­ва­ра­та са изя­ви­ли хо­ро­ви фор­ма­ции от Ру­сия, Ук­рай­на, Ек­ва­дор, Ре­пу­б­ли­ка То­го и Син­га­пур. В съ­що­то вре­ме бъл­гар­с­ки хо­ро­ве, […]Балчик се представя в “Гласът на България”

Feb 13th, 2013 | От | Категория: В РЕГИОНА

Уважаеми съграждани, скъпи мои почитатели, очаквам вашите гласове за мен. Обичам ви! Невена ГалиноваГодишен финансов резултат на “Албена” АД

Feb 13th, 2013 | От | Категория: В РЕГИОНА, ДРУГИ

Финансовият резултат на „Албена” АД към края на 2012 г. е печалба в размер на 18 903 хил.лева. Спрямо предходната 2011 г. печалбата е с + 10 288 хил.лв. по-висока. Общо приходите на дружеството за 2012 г. са в размер на 84 925 хил.лв., с 2 % или с + 2 065 хил.лв. повече спрямо […]