Архив за February 2013

Пожар

Feb 20th, 2013 | От | Категория: В РЕГИОНА

На 14 февруари в 23: 55 часа е получено съ-общение за възникнал пожар в частен дом в с. Рогачево, община Бал-чик. Изпратените екипи на РСПБЗН-Албена и РСПБЗН- Балчик, успя-ват в 04:00 часа на 15 февруари да потушат пожара. Вследствие на огнената стихия са уни-щожени 130 м2 пок-ривна конструкция, ме-бели, черна и бяла тех-ника. По първоначална […]Пиян шофьор

Feb 20th, 2013 | От | Категория: В РЕГИОНА

На 11 февруари около 16:30 часа, по главен път I-9 от К.К. Албена в посока с. Оброчище, автопатрул спират за проверка лек ав-томобил „Форд” с англий-ска регистрация. При извършената про-верка за алкохол с техни-ческо средство, цифровата индикация отчита наличие-то на 1,95 промила в изди-шания от водача въздух. С полицейска заповед за срок от 24 часа […]65-годишен шофира пиян

Feb 20th, 2013 | От | Категория: В РЕГИОНА

Районен съд – Балчик, ще разгледа досъдебното производство по дело сре-щу 65-годишния Н. С. Н. от гр. Балчик. Той се признава за ви-новен в това, че на 02.02. 2013 г. около 21,20 ч. по улица в гр. Балчик, е уп-равлявал лек автомобил „Нисан Примера” с кон-центрация на алкохол в кръвта над 1,2 промила, а именно […]Кражба на медни елементи

Feb 20th, 2013 | От | Категория: В РЕГИОНА

Районен съд – Балчик ще разгледа дело срещу 44-годишния М. М. Ил. от гр. Враца и 42-годишния С. Х. Р. от гр. Балчик. Те се признават за ви-новни в това, че на 19.01. 2013 г. в гр. Балчик са от-краднали чужди движими вещи – 23 броя медни еле-менти – листи, представля-ващи обшивка на покрив на […]Пиян с повод за това

Feb 20th, 2013 | От | Категория: В РЕГИОНА

На 14 февруари, около 23:10 часа в ж.к. „Балик” в град Балчик е спрян за проверка лек автомобил „Шкода”, управляван от Н.К. (35г.). При извърше-ната проверка за алкохол с техническо средство, цифровата индикация от-чита наличието на 2,01 промила в издишания от водача въздух. С полицей-ска мярка за срок от 24 ча-са, водача на МПС е […]Кражба на храни

Feb 20th, 2013 | От | Категория: В РЕГИОНА

На 17 фе­в­ру­а­ри в РУП Бал­чик е по­лу­че­но съ­о­б­ще­ние за из­вър­ше­на кра­ж­ба от ча­с­тен имот на те­ри­то­ри­я­та на град Бал­чик. Не­из­ве­с­тен из­вър­ши­тел, чрез взло­мя­ва­не на вхо­д­на вра­та на га­раж е из­вър­шил кра­ж­ба на хра­ни­тел­ни про­ду­к­ти и зим­ни­на. От про­ве­де­ни­те не­за­ба­в­ни опе­ра­ти­в­но из­дир­ва­тел­ни ме­ро­п­ри­я­тия са ус­та­но­ве­ни и за­дър­жа­ни из­вър­ши­те­ли­те на де­я­ни­е­то. С по­ли­цей­с­ка за­по­вед за срок […]В Балчик ще пазаруват на възрастни хора

Feb 20th, 2013 | От | Категория: В РЕГИОНА

В Бал­чик ще бъ­де раз­к­ри­то зве­но за ус­лу­ги по до­мо­ве­те на въз­ра­с­т­ни хо­ра, ко­и­то тру­д­но се об­с­лу­ж­ват са­ми. Но­ва­та стру­к­ту­ра към До­ма­ш­ния со­ци­а­лен па­т­ро­наж се из­г­ра­ж­да по про­е­к­та “Да про­те­г­нем ръ­ка за по­мощ” и ще по­л­з­ва над 143 000 ле­ва от Опе­ра­ти­в­на­та про­г­ра­ма “Раз­ви­тие на чо­ве­ш­ки­те ре­сур­си”, съ­о­б­щи­ха от об­щи­на­та. Зве­но­то ще по­е­ме гри­жи­те за […]