Архив за February 2013

Жената, която ни изпраща

Feb 20th, 2013 | От | Категория: В РЕГИОНА

По вся­ко вре­ме, и ко­га­то е жар­ко и ко­га­то е мра­зо­ви­то, ще я сре­щ­не­те, за­бър­за­на, ту на­до­лу към По­ща­та, ту на­го­ре към Тра­ур­на­та аген­ция „Ни­с­си”. Ве­ч­но бър­за и ви­на­ги има мно­го ра­бо­та, ко­я­то не тър­пи от­ла­га­не. То­ва е Ва­ля, на­ша­та Ва­ля, ус­ми­х­на­та и до­б­ра, го­то­ва да по­мо­г­не на все­ки. До­ш­ла от Вар­на в Бал­чик и […]Тъжна равносметка

Feb 20th, 2013 | От | Категория: В РЕГИОНА

В ис­то­ри­я­та има мно­го вер­ни на­ро­д­ни си­но­ве, ко­и­то се из­ди­гат до ви­со­ки­те вър­хо­ве на нра­в­с­т­ве­но­то ве­ли­чие. Но на най-ви­со­кия връх се из­ди­га Апо­с­то­лът Ва­сил Ле­в­с­ки.  140 го­ди­ни от не­го­ва­та ги­бел – спом­няй­ки си за не­го­вия жи­вот, съ­д­ба, иде­а­ли , е ре­д­но да се за­пи­та­ме – ос­та­на­х­ме ли вер­ни на то­ва, ко­е­то той ни за­ве­ща­ва:”Аз съм […]Уебинар в библиотека “П.Хилендарски”

Feb 20th, 2013 | От | Категория: В РЕГИОНА

Ре­ги­о­нал­на би­б­ли­о­те­ка „До­ра Га­бе” гр.До­б­рич се вклю­чи в пи­ло­т­ния про­ект на Про­г­ра­ма „Глоб@лни би­б­ли­о­те­ки – Бъл­га­рия” – „ Е-здра­ве: уе­би­нар в би­б­ли­о­те­ка­та”, част от кон­це­п­ци­я­та за Е-здра­ве на Про­г­ра­ма­та. В та­зи връ­з­ка би­б­ли­о­те­ка­та ор­га­ни­зи­ра про­ве­ж­да­не­то на две здра­в­но-ин­фор­ма­ци­он­ни съ­би­тия под фор­ма­та на уе­би­нар /он­лайн кон­фе­рен­ция/, с уча­с­ти­е­то на спе­ци­а­ли­с­ти от РЗИ. В би­б­ли­о­те­ка „П.Хи­лен­дар­с­ки” Бал­чик […]Скъпи самодейци,

Feb 20th, 2013 | От | Категория: В РЕГИОНА

ме­сец март е жен­с­ки ме­сец, но той за­по­ч­ва с пре­к­ра­с­ния ден 1 март, кой­то е Ден на Ба­ба Мар­та и е ден и на са­мо­де­е­ца. По те­зи  по­во­ди  ис­кам да по­з­д­ра­вим хор „До­б­ру­джан­ки” с ди­ри­гент Ма­г­да­ле­на Хри­с­то­ва, тан­цо­ви­те съ­с­та­ви с хо­ре­о­г­раф Га­ли­на Га­в­ра­и­ло­ва  от ч-ще „В.Ле­в­с­ки”, ка­к­то и хор „Чер­но­мор­с­ки зву­ци” с ди­ри­гент Ва­лен­ти­на Ге­ор­ги­е­ва […]Закана за убийство

Feb 20th, 2013 | От | Категория: В РЕГИОНА

Наказание пробация с две пробационни мерки получи 24-годишния М. М. Ч. от гр. Балчик. Нало-жени са му задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от 6 месеца и задължителни периодични срещи с пробационен слу-жител за същия срок. Обвиняемият се приз-нава за виновен в това, че на 25.05.2012 г. пред дис-котека в гр. Балчик се е […]Кражба от имот в с. Брястово

Feb 20th, 2013 | От | Категория: В РЕГИОНА

Районен съд – Балчик, ще разгледа дело срещу 19-годишния П. В. К. и 32-годишния Ив. Т. Ил. от гр. Балчик. Двамата се признават за виновен в това, че на 22. 11.2012 г. в с. Брястово, община Балчик в съучас-тие като извършители, са откраднали дървена маса, две дървени пейки и про-точен бойлер „Дипломат” на обща стойност […]Кражба в Балчик

Feb 20th, 2013 | От | Категория: В РЕГИОНА

На 8 февруари е полу-чено съобщение за извър-шена кражба на терито-рията на град Балчик. Ус-тановено е, че чрез демон-таж от тунелна дренажна галерия е извършена кражба на 8 метра релса, част от релсовия път на съ-оръжението. От проведените опера-тивно – издирвателни ме-роприятия от служители на РУП Балчик са устано-вени извършителите на де-янието. Това са С.Ш. […]