Архив за February 2013

Лицата на Балчик на гражданския протест срещу монополите

Feb 27th, 2013 | От | Категория: ВАЖНА

24 февруари 2013 г. – ден на граждански протест в град Балчик Гра­ж­да­ни­те ис­кат, и то с пра­во, спра­ве­д­ли­ва со­ци­ал­на си­с­те­ма на жи­вот. Ма­кар и раз­по­къ­са­но, те­х­ни­те ис­ка­ния бя­ха про­тив мо­но­по­ли­те на пре­д­п­ри­я­ти­я­та, на ко­и­то пла­ща­ме ток, во­да и пар­но. Осо­бе­но яр­ко про­з­ву­ча­ха ис­ка­ни­я­та да бъ­дат на­ма­ле­ни та­к­си­те за ав­то­мо­би­ли­те, сгра­ди­те и смет­та. За­що са­мо […]Всяко чудо …

Feb 27th, 2013 | От | Категория: В РЕГИОНА

Вся­ко чу­до (ста­ч­ки­те) за два дни ли ще бъ­де и след то­ва ще се раз­мие ли във вре­ме­то? Дни на­ред стра­на­та ни се тре­се от ста­ч­ки. В мно­го гра­до­ве хи­ля­ди ста­ч­ку­ват скан­ди­рай­ки: „Ос­та­в­ка”, „Ма­фия”, „Спре-­те су­б­си­ди­и­те на пар­ти­и­те от дър­жа­ва­та”, „Ис­ка­ме Ве­ли­ко на­ро­д­но съ­б­ра­ние, смя­на на кон­с­ти­ту­ци­я­та, на­ма­ле­те броя на де­пу­та­ти­те.”, „Ис­ка­ме гра­ж­дан­с­ки кон­т­рол на […]Кранево на памената дата – 140 години от гибелта на Васил Левски

Feb 27th, 2013 | От | Категория: В РЕГИОНА

Пра­з­ни­ци­те са за по­дем, за ра­дост на ду­ша­та и въз­пи­та­ние. В но­во­то вре­ме с но­ви си­ли и ен­ту­си­а­зъм, гру­па ен­ту­си­а­с­т­ки от клу­ба на пен­си­о­не­ри­те по­д­го­т­ви­ха и про­ве­до­ха ли­те­ра­тур­но-му­зи­кал­но че­те­не с по­мо­щ­та на би­б­ли­о­те­ка­та с те­х­ни­ка пре­до­с­та­ве­на по про­г­ра­ма „Гло­бал­ни би­б­ли­о­те­ки”. Ма­те­ри­а­ли­те за че­те­не­то по­д­го­т­ви­ха Ма­рия Ге­ор­ги­е­ва – от­го­вор­ник по кул­тур­но ма­со­ва­та ра­бо­та в пен­си­о­нер­с­кия клуб […]ПРОТОКОЛ №22 от заседание на ОбС- Балчик, проведено на 21.02.2013 г.

Feb 27th, 2013 | От | Категория: ПРОТОКОЛИ НА ОБС

По първа точка от дневния ред: Предложение за приемане отчета за касовото изпълнение на бюджета на  Община Балчик за периода от 01 януари 2012 г. до 31 декември 2012 година. Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината РЕШЕНИЕ 298: На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл. 25, ал. 1 от Закона […]Срещу страха

Feb 27th, 2013 | От | Категория: ДРУГИ, ЗАБАВНА И ПОЛЕЗНА

В зо­ра­та на де­мо­к­ра­ци­я­та скан­ди­ра­х­ме: “НЕ НА СТРА­ХА!” .И вяр­ва­х­ме ис­к­ре­но, че е до­шъл ча­сът. За­що­то кол­ко­то по-мал­ко страх има в нас, тол­ко­ва по-бли­зо е сво­бо­да­та. Ка­к­ва е кон­с­та­та­ци­я­та днес, 20 го­ди­ни по-къ­с­но. Стра­хът тук, уви, и то с раз­ли­ч­ни ли­ца. Стра­хът от без­ра­бо­ти­ца е по­в­се­ме­с­тен. Тран­с­фор­ми­рал се е от по­ли­ти­че­с­ки гла­в­но в ико­но­ми­че­с­ки. Си­ва­та […]Отчетното събрание на клуб “Хинап” се превърна в празник

Feb 20th, 2013 | От | Категория: В РЕГИОНА

За хо­ра­та с ув­ре­ж­да­ния тря­б­ва да се раз­ка­з­ва, ка­к­то за вси­ч­ки хо­ра, но мно­го по-за­дъл­бо­че­но. За­що­то ос­вен оби­к­но­ве­ни­те еже­д­не­в­ни про­б­ле­ми, за тях се при­ба­вят мно­го здра­во­с­ло­в­ни и би­то­ви, чи­е­то ре­ша­ва­не е свър­за­но с го­ле­ми уси­лия. То­ч­но за то­ва се го­во­ри на от­че­т­но­то съ­б­ра­ние на чле­но­ве­те от клуб „Хи­нап” – бал­чи­ш­ки­те хо­ра с дъл­го­т­рай­ни здра­во­с­ло­в­ни про­б­ле­ми. […]7 години клуб “Младост”

Feb 20th, 2013 | От | Категория: В РЕГИОНА

На 9 февруари пенсионерски клуб “Младост” в Балчик проведе отчетно-изборно събрание, на което беше отчетена дейността му през изминалата 2012 г. За председател на клуба бе преизбран г-н Георги Андонов, а в състава на УС бяха включени още двама членове. Културно-масовата дейност на клуба след събранието стартира на 14 февруари с празника Трифон Зарезан. В […]