Архив за January 2013

Литературна вечер, посветена на 165 г. от рождението на Хр.Ботев

Jan 16th, 2013 | От | Категория: В РЕГИОНА

Ко­га­то се за­го­во­ри за по­е­та – ре­во­лю­ци­о­нер Хри­с­то Бо­тев, не мо­га да ос­та­на без­раз­ли­ч­на, за­що­то от най-ран­на мла­де­ж­ка въз­раст, а по­с­ле и ка­то учи­тел по бъл­гар­с­ки език и ли­те­ра­ту­ра, съм из­пи­т­ва­ла осо­бе­но въл­не­ние, за­по­з­на­вай­ки се с жи­во­та и твор­че­с­т­во­то му. Та­ка се чу­в­с­т­вах и ка­то уча­с­т­ник в ли­те­ра­тур­на­та ве­чер, по­с­ве­те­на на 165-го­ди­ш­ни­на­та от не­го­во­то ро­ж­де­ние, […]В памет на балет-майстора Марин Велчев

Jan 16th, 2013 | От | Категория: В РЕГИОНА

Ба­лет-май­с­то­рът, ба­ле­тист и ар­тист Ма­рин Ива­нов Вел­чев по­чи­на вне­за­п­но, на се­дем­де­се­т­го­ди­ш­на въз­раст в Бал­чик, Бъл­га­рия на 1.10. 2012г. Той е ро­ден на 6.3.1942 г. във Вар­на, но ос­но­в­на­та част от твор­че­с­кия си жи­вот пре­кар­ва във Фин­лан­дия ка­то тан­цьор и пе­да­гог, за­е­д­но със съ­п­ру­га­та си, ба­ле­ри­на­та Та­ма­ра По­по­ва – Вел­че­ва (мо­мин­с­ко име – Пе­ро­вуо). Вел­чев за­вър­ш­ва […]Коледно тържество в ОУ “Св. Св. Кирил и Методий”

Jan 16th, 2013 | От | Категория: В РЕГИОНА

На 08.01.2013г се про­ве­де учи­ли­щ­но­то тър­же­с­т­во “Ко­ле­д­ни чу­де­са” в про­гим­на­зи­а­лен етап с уча­с­ти­е­то и на  най-мал­ки­те от I б клас. По сце­на­рий има­ше ко­ле­да­ри, кон­курс за “Учи­ли­щен та­лант -2012г”, “Мис и Ми­с­тър Ко­ле­да” и “На­ди­г­ра­ва­не”.  По вре­ме на тър­же­с­т­во­то се про­ве­де ини­ци­а­ти­ва за бла­го­т­во­ри­тел­ност от стра­на на учи­ли­щ­но­то ръ­ко­во­д­с­т­во и на вси­ч­ки уче­ни­ци за съ­би­ра­не […]П Р О Т О К О Л № 20 от заседание на Общински съвет – Балчик, проведено на 20 декември 2012 година

Jan 16th, 2013 | От | Категория: ПРОТОКОЛИ НА ОБС

По първа точка от дневния ред: Предложение за промяна в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Балчик. Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината РЕШЕНИЕ 265: На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 1, ал. 2 от ЗМДТ и чл. 8 и чл. 11, ал. […]Червеногушата гъска не е застрашена

Jan 16th, 2013 | От | Категория: ДРУГИ, ЗАБАВНА И ПОЛЕЗНА

В пи­с­мо от 13 де­кем­в­ри 2012 г. Ми­ни­с­тер­с­т­во­то на окол­на­та сре­да и во­ди­те ка­ни На­ци­о­нал­но­то ло­в­но-ри­бар­с­ко сдру­же­ние на ра­бо­т­на сре­ща във връ­з­ка с про­ект за ог­ра­ни­ча­ва­не на ло­ва на во­до­п­ла­ващ ди­веч в ра­йо­на на Ду­ран­ку­ла­ш­ко­то, Ша­б­лен­с­ко­то и Езе­ре­ц­ко­то езе­ро. В пи­с­мо­то се ка­з­ва: „… С ог­лед опа­з­ва­не­то на во­до­п­ла­ва­щи­те пти­ци в ра­йо­на на Ду­ран­ку­ла­ш­ко­то, Ша­б­лен­с­ко­то […]Специализираната болница “Тузлата” в Балчик, която приема деца с церебрална парализа, вече разполага с нова апаратура за идващия сезон, съобщава БТА.

Jan 16th, 2013 | От | Категория: В РЕГИОНА, ДРУГИ

По ду­ми­те на уп­ра­ви­те­ля на бол­ни­ца­та д-р Ка­ме­лия Кир­че­ва пър­ви­те па­ци­ен­ти ще бъ­дат по­с­ре­щ­на­ти в сре­да­та на ме­сец март. Ле­че­б­но­то за­ве­де­ние ве­че има апа­рат за ма­г­ни­то­те­ра­пия. Той слу­жи за из­вър­ш­ва­не­то на про­це­ду­ри на де­ца с бо­ле­с­ти на опор­но-дви­га­тел­ния апа­рат. Ос­вен то­ва бол­ни­ца­та е за­ку­пи­ла и нов ком­би­ни­ран апа­рат за раз­д­ви­ж­ва­не на гле­зен­на­та ста­ва и на […]Криминална част

Jan 16th, 2013 | От | Категория: В РЕГИОНА, ДРУГИ

Държане на акцизни стоки Ра­йо­нен съд – Бал­чик, раз­г­ле­да на 27.12.2012 г. пре­д­ло­же­но­то от Ра­йон­на про­ку­ра­ту­ра – Бал­чик, спо­ра­зу­ме­ние за ре­ша­ва­не в до­съ­де­б­но­то про­из­во­д­с­т­во по на­ка­за­тел­но­то де­ло сре­щу 48-го­ди­ш­ния Т. П. Т от гр. Вар­на. С по­д­пи­са­но­то с про­ку­ра­ту­ра­та спо­ра­зу­ме­ние той се при­з­на­ва за ви­но­вен в то­ва, че на 12.12.2012 г. в гр. Бал­чик, в […]