Архив за January 2013

За повече човещина и човеци

Jan 23rd, 2013 | От | Категория: В РЕГИОНА

Уважаеми читатели, Все­ки чо­век в жи­во­та си има слу­ч­ки, ко­и­то  впо­с­ле­д­с­т­вие се пре­в­ръ­щат в спо­ме­ни, а ако са с по-го­лям об­ще­с­т­вен ре­зо­нанс, с го­ди­ни­те се пре­в­ръ­щат в ле­ген­ди. И те – слу­ч­ки­те, спо­ме­ни­те и ле­ген­ди­те, са съ­з­да­де­ни от хо­ра. За та­ки­ва имен­но хо­ра, жи­ве­ли своя оби­к­но­вен жи­вот ме­ж­ду нас, ис­кам да ви раз­ка­жа. Вси­ч­ко, на­пи­са­но […]НАСОКИ ЗА РАЗРАБОТВАНЕ, МОНИТОРИНГ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ

Jan 23rd, 2013 | От | Категория: В РЕГИОНА

Основни правила: Планът се базира на: 1. Специфичното от-ражение на политиката на ЕС по отношение на регионите и градовете. 2. Анализ на основни-те национални страте-гии, програми и плано-ве като източници за фи-нансиране: – Национална страте-гическа референтна рам-ка (НСРР) 2007 – 2013г.; – Оперативни прог-рами; – Национален план за развитието на селските райони 2007-2013г.; – Национален […]Актуализация на Общинския план за развитие. Методи за анализ и интерпретация на информацията.Участие на гражданското общество в процеса на формиране на общински политики.

Jan 23rd, 2013 | От | Категория: В РЕГИОНА

Тематика: • Как да се разбира по-нятието „регионално развитие“? • Как да планираме и управляваме регионал-ното развитие? • Общински план за развитие-същност и роля • Кои са елементите на „добрият“ план – как ус-пешно да го разработим и актуализраме • Анализ на ситуаци-ята и територията – клю-чов момент за качестве-ният стратегически до-кумент • Планирането и […]Актуализация на Общинският план за развитие. Методи за анализ и интерпретация на информацията.Участие на гражданското общество в процеса на формиране на общински политики.

Jan 23rd, 2013 | От | Категория: В РЕГИОНА

Индикатори: • Селектиране на ре-левантни индикатори • Под понятието „ре-левантни индикатори” се разбират такива ин-дикатори, които осигу-ряват информацион-ната основа за форму-лиране, прилагане и контрол върху изпълне-нието на политики в дадена проблемна те-матична област. Това е в съответствие с 15-те водещи принципа, за-ложени в Кодекса на Ев-ропейската статисти-ческа система (European Statistical System, ESS), Източник: Eurostat Пространствено […]Публичен търг с тайно наддаване

Jan 23rd, 2013 | От | Категория: В РЕГИОНА

На ос­но­ва­ние чл. 68 от НОР­ПУ­РОИ на ОбС – гр. Бал­чик, при­е­та с реш. № 238/27.02.2009 г., из­ме­не­на и до­пъл­не­на с Ре­ше­ние № 748 по Про­то­кол № 59 от 17.02.2011 г., Ре­ше­ния № 240, 241, 242, 243 по Про­то­кол № 18/30.10.2012 г. на ОбС – Бал­чик и За­по­вед № 23/11.01. 2013 г. на Кме­та на […]Бабинден – Празник на родилната помощ

Jan 23rd, 2013 | От | Категория: ВАЖНА

На 21 януари 2013 г. лекарите – гинеколози, акушерките и санитарките на Родилно отделение в МБАЛ  гр. Балчик отбелязаха тържествено Деня на родилната помощ, който се празнува отдавна, според народния календар. През миналата година в Балчик са се родили 92 бебета, от които 29 със секцио. Едно бебе е надхвърлило 5, 5 кг. Но все […]Гаранция за следващи успехи

Jan 16th, 2013 | От | Категория: ВАЖНА

На 12 яну­а­ри 2013 г. на бал­чи­ш­ка сце­на в ч-ще „П.Хи­лен­дар­с­ки” де­ца­та от ТФ „Данс” с ръ­ко­во­ди­тел Ев­ге­ния Ки­ри­ло­ва, пре­д­с­та­ви­ха впе­ча­т­ля­ващ спе­к­та­къл – ди­сер­та­ция на сво­я­та хо­ре­о­г­ра­ф­ка. На то­ва съ­би­тие се на­с­ла­ди­х­ме мал­ко по-къ­с­но, за­що­то на 20 де­кем­в­ри 2012 г., ко­га­то бе­ше пре­д­ви­де­но, ме­те­о­ро­ло­ги­ч­но­то вре­ме бе­ше ло­шо. Кра­си­ви­те кон­цер­т­ни ми­го­ве бя­ха съ­т­во­ре­ни с не­из­ме­ри­ма си­ла, […]