Архив за January 2013

АЛБЕНА АД – ПОБЕДИТЕЛ В НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА ОТГОВОРНО УПРАВЛЕНИЕ НА ЕНЕРГИЯТА В ТУРИСТИЧЕСКИЯ БРАНШ

Jan 30th, 2013 | От | Категория: В РЕГИОНА

Ал­бе­на АД е по­бе­ди­тел в на­ци­о­нал­ния кон­курс “RELACS – ал­тер­на­ти­в­на енер­гия в ту­ри­з­ма 2013г.” за от­го­вор­но и ефе­к­ти­в­но уп­ра­в­ле­ние на енер­гий­ни­те ре­сур­си в ту­ри­с­ти­че­с­кия бранш. Кон­кур­сът се ко­ор­ди­ни­ра от Ре­ги­о­нал­на Аген­ция за Уп­ра­в­ле­ние на Енер­ги­я­та – Бур­гас (БРА­УЕ) и се про­ве­де в рам­ки­те на про­ект «RELACS – Aлтер­на­ти­в­на енер­гия в ту­ри­з­ма”, фи­нан­си­ран по Про­г­ра­ма Ин­те­ли­ген­т­на […]ПОКАНА за заседание на ОбС

Jan 30th, 2013 | От | Категория: ДРУГИ, Общински новини, обяви

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА, на 31.01.2013 година (четвъртък) от 09.00 часа, в залата на общинска администрация, първи етаж, ще се проведе заседание на общински съвет – Балчик, при следния Д Н Е В Е Н   Р Е Д: 1. Предложение за отмяна на чл. 15 и чл. 19, ал. […]Брегът се застрои като навсякъде

Jan 30th, 2013 | От | Категория: В РЕГИОНА

Чай­ки и гла­ру­си ве­че не ле­тят тук под не­бе­то, са­мо стре­ли­те на  стро­и­тел­ни­те кра­но­ве кръ­жат над мо­ре­то. То­ва про­че­тох в тъ­ж­ни­те очи на “мо­ре­п­ла­ва­те­ля – кап. Ко­щи”. Фото: Г. ЙовчевРЕФЕРЕНДУМ: “Да се развива ли ядрената енергетика в България чрез изграждане на нова ядрена електроцентрала ?”

Jan 30th, 2013 | От | Категория: ВАЖНА


Криминална част

Jan 30th, 2013 | От | Категория: В РЕГИОНА, ДРУГИ

Държане на цигари без бандерол Районен съд – Балчик,  разгледа на 22.01.2013 г. предложено от Районна прокуратура – Балчик, споразумение за решаване в досъдебното производство на наказателно дело срещу 36-годишна-та В. Ив. Н. от гр. Балчик. По силата на сключеното с Районна прокуратура – Балчик, споразумение, тя се признава за виновна в това, че 08. […]Да помогнем на Никола!

Jan 23rd, 2013 | От | Категория: В РЕГИОНА

От ня­кол­ко ме­се­ца в Ин­тер­нет вър­ви раз­т­ре­во­же­на­та мол­ба на Мая да по­мо­г­нем с фи­нан­со­ви сре­д­с­т­ва не­й­ния брат Ни­ко­ла Ди­ков, на ко­го­то пре­д­с­тои тран­с­п­лан­та­ция на бъ­б­ре­ци и за ко­е­то са не­об­хо­ди­ми по­ве­че от 50 000 лв. 27-го­ди­ш­ни­ят мла­деж се раз­бо­ля­ва пре­ди 3 го­ди­ни от те­жък грип всле­д­с­т­вие на ко­е­то по­лу­ча­ва хро­ни­чен гло­ме­ру­ло­не­ф­рит. Ди­а­г­но­за­та е стра­ш­на, ле­че­ни­е­то […]Празнична одухотворена вечер

Jan 23rd, 2013 | От | Категория: В РЕГИОНА

На 18 яну­а­ри 2013 г. се про­ве­де го­ди­ш­но от­че­т­но съ­б­ра­ние на ме­с­т­ния Съ­юз на офи­це­ри­те от ре­зер­ва и сер­жан­ти­те от за­па­са. В ре­с­то­рант „Кра­си­на” при­съ­с­т­ва­ха 80 би­в­ши слу­жи­те­ли от Бъл­гар­с­ка­та ар­мия, Ра­йон­но­то по­ли­цей­с­ко уп­ра­в­ле­ние, ог­не­бор­ци, вол­но­на­ем­ни и те­х­ни­те съ­п­ру­ги. Тук бя­ха до­ш­ли да по­з­д­ра­вят ме­с­т­ни­те ко­ле­ги пре­д­се­да­те­ли­те и зам.-пре­д­се­да­те­ли на об­ла­с­т­ни­те ко­ми­те­ти от град Вар­на […]