Архив за December 2012

Флуорeсценцията на празника

Dec 19th, 2012 | От | Категория: ВАЖНА

Ос­вен до­с­тойн­с­т­во­то на Све­т­ли­те пра­з­ни­ци, бал­чи­ш­ки­те “Чер­но­мор­с­ки зву­ци” ни на­по­м­ни, че то­ва е свой­с­т­во­то на ня­кои те­ла да из­пу­с­кат све­т­ли­на. На то­ва яв­ле­ние ста­на­х­ме сви­де­те­ли ние, зри­те­ли­те, ко­и­то бя­х­ме за­е­ли ме­с­та­та си на 16 де­кем­в­ри 2012 г. в Ка­мен­на­та за­ла на Бал­чи­ш­кия дво­рец, в кой­то се съ­с­тоя Ко­ле­д­ни­ят кон­церт „На ча­ша ви­но с Ко­ле­д­ни пе­с­ни”. […]Рождество Христово

Dec 19th, 2012 | От | Категория: В РЕГИОНА

От­но­во с тре­пет оча­к­ва­ме на­с­тъ­п­ва­не­то на тайн­с­т­ве­на­та и свя­та нощ, ко­га­то ще чу­ем ан­гел­с­кия по­з­д­рав: ,,И ре­че им ан­ге­лът: Ето бла­го­ве­с­тя ви го­ля­ма ра­дост, ко­я­то ще бъ­де за вси­ч­ки чо­ве­ци; за­що­то днес ви се ро­ди в гра­да Да­ви­дов Спа­си­тел, Кой­то е Хри­с­тос Го­с­под” /Лу­ка 2: 10-12/. Бо­жи­ят Син до­шъл в све­та, та­ка, ка­к­то бил пре­д­с­ка­зан […]Завърши конкурсът “Здравей, Коледа!”

Dec 19th, 2012 | От | Категория: В РЕГИОНА

За поредна година Общински детски комплекс организира конкурса “Здравей, Коледа!”. В него участваха над 350 творби в различните раздели: “Изобразител-но изкуство”, “Сурвачки”, “Керамика”, “Приложно изкуство” и “Литературно творчество”. На 12 декември 2012 г. от 14:00 ч. се проведе официалната изложба на творбите в ОДК и церемония по награждаване на отличените участници. Журито бе доста затруднено […]Празничен поздрав

Dec 19th, 2012 | От | Категория: БЛАГОДАРНОСТИ

МЕЖДУНАРОДЕН ФЕСТИВАЛ НА МЛАДИТЕ В ИЗКУСТВОТО “ВИА ПОНТИКА” – БАЛЧИК БАЛАГОДАРИ НА ВСИЧКИ ПАРТНЬОРИ С ПОЖЕЛАНИЯ ЗА ВЕСЕЛИ ПРАЗНИЦИ И УСМИХНАТА ГОДИНА  ПУБЛИЧНА ПОКАНА за представяне на оферти

Dec 19th, 2012 | От | Категория: обяви

Предмет на поръчката: “Доставка на хранителни продукти за целодневно хранене на учениците от  I-X  при Помощно училище интернат”Академик Тодор Самодумов” с.Кранево Краен срок за получаване на офертите: 18.12.2012 г. 14.00 часа. Офертите се подават лично или по пощата с обратна разписка,респективно куриер на адреса на ПУИ “Академик Тодор Самодумов” с. Кранево, ул.”Шипка” № 12 Лице […]Инициативи на ГЕРБ

Dec 19th, 2012 | От | Категория: В РЕГИОНА

Конкурс за есе и стихотворение на коледна тематика С благотворителна цел: „ За децата на Добрич” Коледна благотворителна кампания 2012 Под патронажа на г-н Румен Иванов, депутат от 41-то НС Желаещите да участват могат да изпращат творбите си На E-mail: artcentredobrich@gmail.com Първи любителски турнир по билярд в БалчикПоглед в историята

Dec 19th, 2012 | От | Категория: В РЕГИОНА, ДРУГИ

Преди 125 години На 16 де­кем­в­ри 1887 г. в Бур­гас се ра­ж­да пър­ви­ят бъл­гар­с­ки бо­ен ле­тец по­ру­чик Хри­с­то То­п­ра­к­чи­ев. На 19 ок­том­в­ри 1912 г., 26-го­ди­ш­ния пи­лот по­ру­чик Хр. То­п­ра­к­чи­ев при по­лет над тур­с­ки­те по­зи­ции при Од­рин  е смър­т­но ра­нен, а са­мо­ле­тът му – Мо­но­п­лан „Бле­рио” се раз­би­ва бли­зо до ле­ти­ще­то край Му­с­та­фа па­ша (Сви­лен­г­рад). Той […]