Архив за November 2012

Петър Петров – втори в листата на Синята коалиция в Област Добрич

Nov 28th, 2012 | От | Категория: В РЕГИОНА

Д-р Ев­ге­ни Чо­ба­нов ще во­ди ли­с­та­та на Си­ня­та ко­а­ли­ция на кан­ди­да­ти­те за На­ро­д­но съ­б­ра­ние в 8-ми До­б­ри­ч­ки МИР, то­ва ре­ши­ха де­ле­га­ти­те на дне­ш­но­то ре­ги­о­нал­но съ­б­ра­ние на ДСБ за об­ласт До­б­рич. Вто­ри в ли­с­та­та ще бъ­де Пе­тър Пе­т­ров, пре­д­се­да­тел на ДСБ в Бал­чик, тре­то е мя­с­то­то за Ан­то­ния Ки­ро­ва, пре­д­се­да­тел на об­щин­с­ка­та ор­га­ни­за­ция в До­б­рич, че­т­вър­ти […]Помнете миналото, за да имаме бъдеще!

Nov 28th, 2012 | От | Категория: В РЕГИОНА

Съ­ю­зът на офи­це­ри­те и сер­жан­ти­те от за­па­са и ре­зер­ва гр. Вар­на ор­га­ни­зи­ра по­се­ще­ние на во­ен­но­мор­с­ка ба­за Атия по по­вод тор­пи­ли­ра­не­то на тур­с­кия край­цер ,,Ха­ми­дие” от тор­пе­до­но­се­ца ,,Дръ­з­ки” на 8 но­ем­в­ри 1912 го­ди­на. Сре­ща­та ръ­ко­во­ди ад­ми­рал Пе­тев, ко­ман­дир на ба­за­та. Той раз­ка­за по­д­ро­б­но за бо­е­ве­те през 1912 го­ди­на. Раз­ка­за за бой­ния дух на на­ши­те ока­ля­ни вой­ни­ци, […]Среща с добричката поетеса Камелия Кондова

Nov 28th, 2012 | От | Категория: В РЕГИОНА

Ре­пе­ти­ци­он­на­та за­ла на чи­та­ли­ще „П.Хи­лен­дар­с­ки” Бал­чик се ока­за тя­с­на за лю­би­те­ли­те на по­е­зи­я­та, то­зи път из­ку­ше­ни от Ка­ме­лия Кон­до­ва, ча­ро­в­на до­б­ри­ч­ка по­е­те­са, ав­тор­ка на до­с­та по­е­ти­ч­ни кни­ги, 11 на брой. Сре­ща­та бе ор­га­ни­зи­ра­на от бал­чи­ш­кия ли­те­ра­ту­рен клуб „Йор­дан Кръ­ч­ма­ров”, но при­съ­с­т­ва­ха и мно­го дру­ги гра­ж­да­ни, ин­те­ре­су­ва­щи се и оби­ча­щи по­е­ти­ч­но­то сло­во. Ли­те­ра­тур­на­та ве­чер за­по­ч­на  с […]Бебе гигант се роди в Балчик

Nov 28th, 2012 | От | Категория: В РЕГИОНА

Мом­чен­це с те­г­ло 5.800 ки­ло­г­ра­ма и ръст 55 сан­ти­ме­т­ра се ро­ди в 9.46ч. на 15 но­ем­в­ри в АГ-от­де­ле­ни­е­то на бал­чи­ш­ка­та бол­ни­ца. Де­те­то е ро­де­но с це­за­ро­во се­че­ние и е в до­б­ро съ­с­то­я­ние, спо­де­ли ди­ре­к­то­рът на здра­в­но­то за­ве­де­ние д-р Иво Вой­чев. Той и ко­ле­ги­те му д-р Ди­мо­ва и д-р Ра­ди­лов за­я­ви­ха, че не по­м­нят в Бал­чик […]Nov 28th, 2012 | От | Категория: В РЕГИОНА

Полицията в Балчик обяви за издирване 80-годишния Сабри Рамаданов Ниязиев от с. Ляхово. От проведените оперативно-издирвателни мероприятия е установено, че за последно Ниязиев е бил видян в близост до овчарник на бившата ленена фабрика в с. Оброчище на 12.11.2012г. около 13-14 часа. Възрастният мъж е бил облечен с тъмен панталон, кафява фланела, черна баска на […]ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО РЕДА НА ЗОП.

Nov 28th, 2012 | От | Категория: В РЕГИОНА

„Избор на изпълнител за разработване на документации за възлагане на обществени поръчки по реда на ЗОП по проект „Подобряване на туристическите атракции и свързаните с тях инфраструктури на територията на община Балчик”, по договор за безвъзмездна финансова помощ BG161РО001/3.1-03/2010/005″ № НА ПРЕПИСКАТА В РЕГИСТЪРА НА АОП  00479-2012-0028 КРАЕН СРОК за закупуване на документацията до 16.00 […]За нов берекет се почерпиха пчеларите

Nov 28th, 2012 | От | Категория: В РЕГИОНА

Пче­лар­с­т­во­то е по­е­зи­я­та на зе­ме­де­ли­е­то – мно­го­к­ра­т­но по­в­та­ря те­зи ду­ми на из­ве­с­тен бъл­гар­с­ки учен бал­чи­ш­ки­ят пче­лар Сла­в­чо Ко­лев. И та­зи го­ди­на той до­й­де в ре­да­к­ци­я­та с ми­с­ли за вси­ч­ки про­б­ле­ми, ко­и­то сто­ят пред пче­лар­с­т­во­то в ра­йо­на. До­во­лен е, че за раз­ви­ти­е­то на то­зи от­ра­съл на на­ро­д­но­то сто­пан­с­т­во по­ма­гат без­въз­ме­з­д­но Гор­с­ко­то сто­пан­с­т­во и вси­ч­ки ко­о­пе­ра­ции. Ка­то […]