Архив за October 2012

Музиката на Иван Хасъмски в Двореца

Oct 24th, 2012 | От | Категория: В РЕГИОНА

В”Дво­ре­ца” Бал­чик, в сър­це­то на Рим­с­ка ба­ня, пре­ми­на­ва­щи­те  през кра­си­во­то мя­с­то ту­ри­с­ти  и бал­чи­к­лии слу­шат не­ж­на му­зи­ка, ид­ва­ща от ин­те­ре­с­ния ин­с­т­ру­мент-кси­ло­фон. Зву­ци­те се чу­ват още от дър­во­то ма­г­но­лия, раз­на­сят се над ро­зи­те и про­дъл­жа­ват до мор­с­кия бряг, къ­де­то се сли­ват с шу­ма на въл­ни­те. На­в­ле­з­ли в са­мия ни­м­фе­ум сред ко­ло­ни­те, в бли­зост до те­ча­ща­та во­да, […]Безсмъртният летец

Oct 24th, 2012 | От | Категория: ДРУГИ, ЗАБАВНА И ПОЛЕЗНА

През есен­та на 1912 г. Бъл­га­рия обя­вя­ва вой­на на Тур­ция. Бъл­гар­с­ки­те ле­т­ци, ко­и­то са би­ли на обу­че­ние в чу­ж­би­на, се за­в­ръ­щат в Бъл­га­рия. Пър­ва, вто­ра и Тре­та ар­мия во­дят оже­с­то­че­ни бо­е­ве с тур­ци­те. Фор­ми­ра­на­та ави­а­ци­он­на част на 15 ок­том­в­ри 1912 г. по­лу­ча­ва за­по­вед да ра­зу­з­нае тур­с­ка­та ар­мия в Од­рин­с­ка­та кре­пост. Пи­ло­тът Ра­дул Мил­ков и на­б­лю­да­те­лят […]“БИГ БЕН” гр. Балчик

Oct 24th, 2012 | От | Категория: обяви

“БИГ БЕН” гр. Балчик ЗАПОЧВА КУРСОВЕ по ИСПАНСКИ, АНГЛИЙСКИ, НЕМСКИ ЕЗИК, КОМПЮТРИ и по програмата „Аз мога повече“ Организира курсове и по румънски, френски, руски, гръцки и др. езици. ЗА ВСИЧКИ ВЪЗРАСТИ Тел: 0579 7-20-17; 0886 563216; 0896 310535Публичен търг с тайно наддаване за продажба на поземлени имоти

Oct 24th, 2012 | От | Категория: ДРУГИ, обяви

На основание чл.68 от НОРПУРОИ на Общински съвет-Балчик и Заповед № 1007/15.10.2012г. на Кмета на община Балчик. Община Балчик обявява публичен търг с тайно наддаване за продажба на поземлени имоти, както следва: 1. Имот с идентификатор 02508.90.757 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Балчик, одобрени със Заповед №300-5-5/04.02.2004год. на Изпълнителния директор на АГКК, представляващ […]Изложба на румънски художници

Oct 24th, 2012 | От | Категория: В РЕГИОНА, ИЗКУСТВО

Му­зе­ят на ви­зу­ал­но­то из­ку­с­т­во в град Га­лац /Ру­мъ­ния/ го­с­ту­ва на ХГ Бал­чик с твор­би на 11 ру­мън­с­ки ху­до­ж­ни­ци, ня­кои от ко­и­то ве­че по­з­на­ти на бал­чи­ш­ки­те лю­би­те­ли на жи­во­пи­с­та от уча­с­ти­е­то им в еже­го­д­ния ме­ж­ду­на­ро­ден пле­нер, ор­га­ни­зи­ран от Ва­лен­тин Шал­тев. Из­ло­ж­ба­та бе от­к­ри­та на 20 ок­том­в­ри от 18.00 ч. в са­ло­ни­те на Ху­до­же­с­т­ве­на­та га­ле­рия от Ра­до­с­ти­на […]Хармонията отново тържествува в Балчик

Oct 24th, 2012 | От | Категория: ВАЖНА

На 20 ок­том­в­ри 2012 г. в чи­та­ли­ще „П.Хи­лен­дар­с­ки” Бал­чик се про­ве­де ХІІ пър­вен­с­т­во за све­то­в­на­та ку­па Гранд при „Ди­о­ни­со­по­лис” . С то­зи фо­рум мо­же би се за­т­ва­ря го­ди­ш­ни­ят спор­тен ка­лен­дар от та­къв ранг. Вси­ч­ко то­ва се осъ­ще­с­т­ви с ще­д­ра­та фи­нан­со­ва по­мощ на Об­щи­на Бал­чик и спор­тен клуб „Апо­лон” и е с най-го­лям на­г­ра­ден фонд в […]Участие във фестивала “Спорт, здраве и активно дълголетие”

Oct 17th, 2012 | От | Категория: В РЕГИОНА

Ве­те­ран­ки­те – гим­на­с­ти­ч­ки от клуб „Здра­вец” с ме­то­ди­че­с­ки ръ­ко­во­ди­тел Дим­ка Ма­ле­ва уча­с­т­ва­ха във фе­с­ти­ва­ла „спорт, здра­ве и ак­ти­в­но дъл­го­ле­тие”, про­ве­ден на 23 се­п­тем­в­ри в Бо­ри­со­ва­та гра­ди­на в Со­фия. Изя­ва­та е част от про­г­ра­ма­та на Ев­ро­пей­с­ка­та го­ди­на на ак­ти­в­ния жи­вот на въз­ра­с­т­ни­те хо­ра и со­ли­дар­но­ст­та ме­ж­ду по­ко­ле­ни­я­та. Съ­би­ти­е­то, в ко­е­то взе­ха уча­с­тие гру­пи­те за гим­на­с­ти­ка от […]