Архив за October 2012

Двойно гласуване на изборите

Oct 31st, 2012 | От | Категория: В РЕГИОНА

Районен съд – Балчик, разгледа на 26.09.2012 г. наказателно дело срещу 60-годишния З. К. Иб. от гр. Балчик. Районна про-куратура – Балчик, иска той да бъде признат за ви-новен за това, че на 23.10. 2011 г. при провеждане на избори за избиране на президент и вицепрези-дент на Република Бълга-рия, в гр. Балчик и в с. […]Проверка за връчена призовка

Oct 31st, 2012 | От | Категория: В РЕГИОНА

Районен съд – Балчик, предоставя на интернет стра-ницата си актуален списък на призовки и съобщения за връчване на съдебни кни-жа, изпратени от други съ-дебни райони. Страните по дела могат да установят чрез него, дали съответният участ-ник в съдебен процес, живе-ещ на територията на Бал-чишкия районен съд, е ре-довно призован. Услугата дава възможност на граж-даните и […]Борис Червенков – втори в Истамбул

Oct 31st, 2012 | От | Категория: В РЕГИОНА

Съ­с­те­за­те­ли от 16 дър­жа­ви уча­с­т­ва­ха в ме­ж­ду­на­ро­ден тур­нир по те­нис на ма­са – ве­те­ра­ни. Ор­га­ни­за­тор и до­ма­кин бе Спор­тен клуб „Фе­нер­ба­х­че” Ис­там­бул, Тур­ция. От Бал­чик уча­с­т­ва Бо­рис Чер­вен­ков, кой­то се кла­си­ра вто­ри, сре­бъ­рен ме­дал, с един­с­т­ве­на за­гу­ба на фи­на­ла от ита­ли­а­не­ца Пи­са­но /о-в Сар­ди­ния/. Президентът на Спортен клуб „Фенербахче” награди участниците с медали, дипломи и […]Опера за три гроша

Oct 31st, 2012 | От | Категория: В РЕГИОНА

С  при­б­ли­жа­ва­не­то на из­бор­на­та  2013 г.  уп­ра­в­ля­ва­щи­те от­во­ри­ха тор­ба­та с лъ­жи­те и обе­ща­ни­я­та. По­з­на­то дей­с­т­вие от три пе­ти­ле­т­ки. От раз­ли­ч­ни­те ета­жи  на опе­ра­та ид­ва шум , но пре­д­по­ла­гам, че в та­зи  вми­ри­са­на на про­па­ган­да за­ла най- ин­те­ре­с­но­то пре­д­с­тои. Със 7, та до8 % обе­ща­ват вди­га­не на пен­си­и­те от 1 яну­а­ри  до­го­ди­на, но пък ико­но­ми­че­с­ка­та ко­ми­сия […]Поредна архитектурна среща “Знаци на времето”

Oct 31st, 2012 | От | Категория: ВАЖНА

На 27 и 28 ок­том­в­ри се съ­с­тоя ста­на­ла­та ве­че тра­ди­ци­он­на ар­хи­те­к­тур­на сре­ща на при­я­те­ли­те на Бал­чик под на­д­с­лов „Зна­ци на вре­ме­то”, во­де­на от арх.Вла­ди­мир По­пов и мла­дия му по­мо­щ­ник ам­би­ци­о­з­ния арх.Ве­лин Не­й­чев. Вси­ч­ки бя­х­ме впе­ча­т­ле­ни от илю­с­т­ра­ти­в­ния ма­те­ри­ал по сте­ни­те на ка­мен­на­та за­ла в Дво­ре­ца – про­е­к­ти за ди­зайн на гра­д­с­ка­та­с­ре­да, из­ра­бо­те­ни още по вре­ме […]Ученици от балчишката гимназия в Европейския парламент

Oct 24th, 2012 | От | Категория: В РЕГИОНА

На 9 юни, т.г. в гр. Вар­на се про­ве­де ка­с­тинг-съ­с­те­за­ние за оп­ре­де­ля­не на кво­ти­те за уче­ни­ци от Се­ве­ро­и­з­то­ч­ния ре­ги­он на Бъл­га­рия. В на­д­п­ре­ва­ра с още 2 учи­ли­ща -от До­б­рич и Си­ли­с­т­ра, 5-член­ният от­бор на СОУ “Хри­с­то Бо­тев” в ли­це­то на два­на­де­се­то­к­ла­с­ни­ци­те Але­к­сан­дър Три­фо­нов, Пе­тър Мо­ря­нов, Ка­лин Бо­я­нов, Ка­лин Де­ми­рев и Де­нис Сю­лей­ман, спе­че­ли пре­с­ти­ж­но кво­та […]От любов към родината

Oct 24th, 2012 | От | Категория: В РЕГИОНА

На 2,3 и 4 ок­том­в­ри клуб „Здра­ве” про­ве­де ек­с­кур­зия из стра­на­та, по­с­ве­те­на на 100-го­ди­ш­ни­на­та от Бал­кан­с­ка­та вой­на и в чест на 1 ок­том­в­ри – Де­ня на въз­ра­с­т­ни­те хо­ра. Зре­ли­те хо­ра зна­ят, че вой­на­та е по­д­виг, вой­на­та е ве­ч­на сла­ва, са­мо­жер­т­ва в име­то на Оте­че­с­т­во­то. По­к­лон пред па­мет­та на ге­ро­и­те! По­се­ща­вай­ки град Со­пот из­ра­зи­х­ме на­ша­та дъл­бо­ка […]