Архив за October 2012

ДОКЛАД за готовността на Община Балчик за работа в тежки зимни условия за 2012/2013 г.

Oct 31st, 2012 | От | Категория: В РЕГИОНА

На про­ве­де­но­то съ­ве­ща­ние с кме­то­ве­те на на­се­ле­ни ме­с­та, кме­т­с­ки­те на­ме­с­т­ни­ци и пре­д­с­та­ви­те­ли­те на дру­же­с­т­ва­та, има­щи от­но­ше­ние към по­д­го­то­в­ка­та на об­щи­на­та за ра­бо­та при ус­ло­ж­не­на зим­на об­с­та­но­в­ка, бе­ше кон­с­та­ти­ра­но, че об­щи­на Бал­чик има го­то­в­ност за ра­бо­та в зим­ни ус­ло­вия. Об­ща­та дъл­жи­на на ре­пу­б­ли­кан­с­ка­та пъ­т­на мре­жа в об­щи­на Бал­чик е 91.4 км, /по­д­дър­жа се от РПС  Бал­чик/ […]Унищожаване на готварска печка

Oct 31st, 2012 | От | Категория: В РЕГИОНА

Ра­йо­нен съд – Бал­чик, раз­г­ле­да на 19.10.2012 г. на­ка­за­тел­но де­ло сре­щу 58-го­ди­ш­ния Ас. Анг. М. от гр. Бал­чик. Ра­йон­на про­ку­ра­ту­ра – Бал­чик, е по­в­ди­г­на­ла сре­щу не­го об­ви­не­ния в кра­ж­ба и уни­що­жа­ва­не на чу­ж­да дви­жи­ма вещ. В об­ви­ни­тел­ния акт е по­со­че­но, че на 13.06.2012 г. в гр. Бал­чик той е от­нел 4 броя та­ви на об­ща […]Кражба на електрически проводник

Oct 31st, 2012 | От | Категория: В РЕГИОНА

На 25.10.2012 г. Ра­йо­нен съд – Бал­чик да­де ход на на­ка­за­тел­но де­ло сре­щу 27-го­ди­ш­ния А. Н. А. от гр. До­б­рич. Ра­йон­на про­ку­ра­ту­ра – Бал­чик, е по­в­ди­г­на­ла об­ви­не­ние сре­щу не­го за де­я­ние, из­вър­ше­но при ус­ло­ви­я­та на про­дъл­жа­ва­но пре­с­тъ­п­ле­ние през ме­сец фе­в­ру­а­ри 2011 г. във вил­на зо­на на гр. Бал­чик. То е сто­ре­но чрез из­по­л­з­ва­не на спе­ци­ал­но […]Шофиране след употреба на алкохол

Oct 31st, 2012 | От | Категория: В РЕГИОНА

На 19.10.2012 г. Ра­йо­нен съд – Бал­чик, раз­г­ле­да пре­д­ло­же­но­то от Ра­йон­на­та про­ку­ра­ту­ра спо­ра­зу­ме­ние за пре­к­ра­тя­ва­не на бър­зо на­ка­за­тел­но про­из­во­д­с­т­во сре­щу ру­мън­с­ки гра­ж­да­нин. С не­го 37-го­ди­ш­ни­ят Н. С. се при­з­на­ва за ви­но­вен, в то­ва, че на 28.09.2012 г. по гла­вен път край с. Об­ро­чи­ще, об­щи­на Бал­чик, е уп­ра­в­ля­вал лек ав­то­мо­бил „Фол­к­с­ва­ген Па­сат” с кон­цен­т­ра­ция на ал­ко­хол […]Две кражби и опит за трета

Oct 31st, 2012 | От | Категория: В РЕГИОНА

На­ка­за­ние 8 ме­се­ца ли­ша­ва­не от сво­бо­да при пър­во­на­ча­лен общ ре­жим на­ло­жи Ра­йо­нен съд – Бал­чик, на 21-го­ди­ш­ния Из. Г. Ис. от гр. Бал­чик. Той бе при­з­нат за ви­но­вен в то­ва, че при ус­ло­ви­я­та на про­дъл­жа­ва­но пре­с­тъ­п­ле­ние и на по­в­тор­ност в не­ма­ло­ва­жен слу­чай, на 19.02.2012 г. от имот в гр. Бал­чик той е от­нел 2 броя […]Шофиране без книжка

Oct 31st, 2012 | От | Категория: В РЕГИОНА

На 29.10.2012 г. Ра­йо­нен съд – Бал­чик, раз­г­ле­да пре­д­ло­же­но­то от Ра­йон­на­та про­ку­ра­ту­ра спо­ра­зу­ме­ние за при­к­лю­ч­ва­не на на­ка­за­тел­но­то де­ло сре­щу 27-го­ди­ш­ния Я. Ст. Ил. от гр. Вар­на в до­съ­де­б­но­то про­из­во­д­с­т­во. С не­го той се при­з­на­ва за ви­но­вен в то­ва, че на 03.04.2012 г. око­ло 15 ч. на кръ­с­то­ви­ще в гр. Бал­чик е уп­ра­в­ля­вал лек ав­то­мо­бил „Опел […]28-годишен ще търпи пробация

Oct 31st, 2012 | От | Категория: В РЕГИОНА

Наказание пробация ще търпи 28-годишния В. Ат. Янк. от гр. Ген. Тошево, след като Районен съд – Балчик, одобри сключено-то между него и Районна прокуратура-Балчик, спо-разумение за решаване на наказателното му дело в досъдебното производство. Със споразумението В. Янк. е признат за виновен в това, че на 15.09.2012 г. в курортен комплекс е управлявал лек […]