Архив за October 2012

Желанието ни да запазим слънцето

Oct 31st, 2012 | От | Категория: В РЕГИОНА

Във вре­ме­то, ко­га­то ля­то­то все още па­ри под кра­ка­та ни, но есен­ни­ят вя­тър ве­че тър­ка­ля ли­с­та­та по ули­ци­те, в за­ли­те на Ху­до­же­с­т­ве­на­та га­ле­рия в Бал­чик се от­к­ри из­ло­ж­ба на ху­до­ж­ни­ци от гр.Га­лац/Ру­мъ­ния/ Ед­но съ­би­тие, пла­ни­ра­но още пре­ди вре­ме, се осъ­ще­с­т­ви, вне­се сво­е­то оча­ро­ва­ние и сан­ти­мент. Во­де­ни от до­а­йе­нът си Ге­ор­ге Ан­д­ре­е­с­ку, ху­до­ж­ник с над по­ве­че […]След 20 години в търговията, идва ли краят?

Oct 31st, 2012 | От | Категория: В РЕГИОНА

Го­с­по­дин За­ръ­нов, ко­га ре­ши­х­те да вле­зе­те в ча­с­т­ния тър­го­в­с­ки би­з­нес, как за­по­ч­на­х­те пре­ди 20 го­ди­ни? – През про­лет­та на 1990 го­ди­на за­по­ч­на­х­ме ра­бо­та с брат ми в це­ха за ба­вар­с­ки кол­ба­си в КК “ Ал­бе­на”.  След бли­зо 3 го­ди­ни в це­ха, ре­ши­х­ме да на­е­мем ма­га­зин под на­ем, с цел да раз­ши­рим про­да­ж­ба­та на про­ду­к­та от […]Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2007 г. – 2013 г.

Oct 31st, 2012 | От | Категория: В РЕГИОНА

Одо­б­рен е за фи­нан­си­ра­не про­ект на Об­щи­на Бал­чик “Да про­те­г­нем ръ­ка за по­мощ“ по Опе­ра­ти­в­на про­г­ра­ма „Раз­ви­тие на чо­ве­ш­ки­те ре­сур­си“, Схе­ма за пре­до­с­та­вя­не на без­въз­ме­з­д­на фи­нан­со­ва по­мощ: BG051PO001-5.1.04„ПО­МОЩ  В  ДО­МА” Об­ща­та цел на про­е­к­та е съ­з­да­ва­не на ус­той­чив мо­дел на те­ри­то­ри­я­та на Об­щи­на Бал­чик за оси­гу­ря­ва­не на до­с­то­ен жи­вот и пре­до­с­та­вя­не на ус­лу­ги в до­ма­ш­на […]Филм, който предизвиква много размисли

Oct 31st, 2012 | От | Категория: В РЕГИОНА

На 28.10.2012 г. бе пре­д­с­та­вен фил­мът „ За­б­ра­ве­на зе­мя” на пре­д­се­да­те­ля на ВМРО в гр. Вар­на Ко­с­та­дин Ко­с­та­ди­нов. Един до­ку­мен­та­лен филм за бъл­га­ри­те в Се­вер­на До­б­ру­джа, из­пъл­нен с ис­то­ри­че­с­ки фа­к­ти и емо­ци­о­нал­но съ­дър­жа­ние от ин­тер­вю­и­ра­ни­те ге­рои. Се­вер­на­та ни съ­се­д­ка  Ру­мъ­ния има ра­до­ст­та да се сдо­бие с ед­на из­к­лю­чи­тел­но бо­га­та и пло­до­ро­д­на зе­мя, а ние ка­то […]Среща с Георги Балабанов

Oct 31st, 2012 | От | Категория: В РЕГИОНА

Вси­ч­ки сме сви­де­те­ли, как в дне­ш­но вре­ме не при­з­на­вай­ки ни­ка­к­ви за­ко­ни в мо­рал се ши­рят ал­ч­но­ст­та, за­ви­ст­та и пре­не­б­ре­же­ни­е­то. На­п­ра­во ка­за­но въл­чи вре­ме­на. Би­ло то ме­ж­ду от­дел­ни­те дър­жа­ви, би­ло то ме­ж­ду от­дел­ни­те хо­ра, а ако ще­те и в се­мей­с­т­ва­та ме­ж­ду ро­д­ни бра­тя и се­с­т­ри, ме­ж­ду ро­ди­те­ли и де­ца. Въ­п­ре­ки те­зи по­ро­ци, об­ще­с­т­во­то ни е ра­ж­да­ло […]Човешкият дух – като вяра с неуловим дъх

Oct 31st, 2012 | От | Категория: В РЕГИОНА

То­ва усе­тих ка­то про­ни­к­но­вен по­лъх, ко­га­то на 23 ок­том­в­ри 2012 г. в ХГ гр.Бал­чик се сре­щ­нах с Ге­ор­ги Ба­ла­ба­нов, ав­тор на кни­ги­те: „За­ло­же­ни сър­ца”, „Очи­те на све­т­ли­на­та”, „Скръ­б­та на ти­ши­на­та”, „Про­ле­т­ни ве­т­ро­ве”, „Мъл­ча­ли­ви хо­ри­зон­ти”, „При­ка­з­ки и раз­ка­зи за де­ца”,по­с­ле­д­на­та е в съ­а­в­тор­с­т­во с Ина Крейн от Со­фия. В мо­мен­та по­д­го­т­вя кни­га, по­с­ве­те­на на ро­д­но­то му […]Проект “Рехабилитиране на ПСОВ к.к.Албена – община Балчик” по ОП “Околна среда 2007-2013 г.”

Oct 31st, 2012 | От | Категория: В РЕГИОНА

Описание на проекта Пре­чи­с­т­ва­тел­на­та стан­ция за от­па­дъ­ч­ни во­ди “Ал­бе­на” е по­с­т­ро­е­на в зем­ли­ще­то на с. Кра­не­во, по­зем­лен имот № 39459. 154 в м. “Ен­дек Тар­ла”. Тя вклю­ч­ва ад­ми­ни­с­т­ра­ти­в­на сгра­да на 2 ета­жа, тра­фо­пост, по­м­пе­на стан­ция, хло­ра­тор­но, би­то­в­ка, по­ме­ще­ние за ел. та­б­ла, из­су­ши­тел­ни по­ле­та, вто­ри­ч­ни ута­и­те­ли, от­во­д­ни­тел­на ша­х­та, оки­с­ли­тел­но езе­ро, био­ба­сей­ни, пя­съ­ко­за­дър­жа­те­ли, ре­ше­тъ­ч­ни ка­ме­ри, мал­ки пя­съ­ч­ни […]