Архив за September 2012

С ентусиазъм от началото на учебната година

Sep 19th, 2012 | От | Категория: В РЕГИОНА

17-ти се­п­тем­в­ри е пър­ви­ят уче­бен ден. То­ва е де­нят, в кой­то се пре­к­ла­ня­ме  пред ду­хо­в­но­то ог­ни­ще на бъл­га­ри­на – учи­ли­ще­то, ко­е­то ви­на­ги е би­ло и ще бъ­де един не­из­чер­па­ем из­то­ч­ник на по­з­на­ния, си­ла и ав­то­ри­тет. По тра­ди­ция уче­б­на­та го­ди­на за­по­ч­ва на 15-ти се­п­тем­в­ри, но та­зи го­ди­на пър­ви­ят звъ­нец про­з­въ­ни два дни по-къ­с­но. На­ча­ло­то бе да­де­но […]Първи учебен ден в ПГ за КОС “Алеко Константинов”

Sep 19th, 2012 | От | Категория: В РЕГИОНА

От­но­во Про­фе­си­о­нал­на­та гим­на­зия на гр. Бал­чик от­во­ри вра­ти за сво­и­те уче­ни­ци. С пе­с­ни и сти­хо­т­во­ре­ния бе­ше от­бе­ля­зан тър­же­с­т­ве­ни­ят мо­мент. Ди­ре­к­то­рът Мар­га­ри­та Ро­се­но­ва по­з­д­ра­ви уче­ни­ци­те, учи­те­ли­те и го­с­ти­те. Спе­ци­ал­но бя­ха при­ве­т­с­т­ва­ни с „До­б­ре до­ш­ли” но­ви­те уче­ни­ци от ІХ клас. Кме­тът на с. Стра­жи­ца Шу­к­ри Али, бивш въз­пи­та­ник на учи­ли­ще­то, по­же­ла ус­пех и по­пъ­тен вя­тър на вси­ч­ки. […]296 ученици прекрачиха училищния праг в ОУ “Св.Св.Кирил и Методий”

Sep 19th, 2012 | От | Категория: В РЕГИОНА

За поредна година, но този път с 2 дни закъснение, започна тържествената церемония по откриването на новата 2012/2013 учебна година. Ученици, учители, родители и гости с вълнение очакваха първия учебен звънец. Добрата новина е, че и този път с училището ще се запознаят 2 паралелки първокласници – общо 35 на брой. Поради добрата подготовка и […]72 години от възвръщането на Южна Добруджа на България

Sep 19th, 2012 | От | Категория: В РЕГИОНА

  Ис­то­ри­я­та на До­б­ру­джа си ос­та­ва за­ви­на­ги не­раз­дел­на част от на­ше­то ми­на­ло… На 7 се­п­тем­в­ри 2012 г. се на­вър­ш­ват 72 г. от въз­в­ръ­ща­не­то на Юж­на До­б­ру­джа на Бъл­га­рия. Ис­то­ри­я­та на то­ва съ­би­тие ня­ма как да се за­б­ра­ви, за­що­то то но­си от­пе­ча­тъ­ка на сво­я­та зна­чи­мост от вре­ме­то на Бу­ку­ре­щ­кия ми­рен до­го­вор, склю­чен през ав­густ 1913 г.От […]Разкази от друго време

Sep 19th, 2012 | От | Категория: В РЕГИОНА

21 септември – Ден на възвръщането на Балчик към Отечеството Дни­те от 21 се­п­тем­в­ри до 1 ок­том­в­ри ви­на­ги са има­ли мал­ко по-спе­ци­ал­но зна­че­ние за мен и мо­е­то се­мей­с­т­во. Ед­на­та по­ло­ви­на от не­го е от Юж­на До­б­ру­джа и е пре­жи­вя­ла ли­ч­но и най-ис­тин­с­ки връ­ща­не­то на та­зи зе­мя към Бъл­га­рия след Кра­йо­в­с­ка­та спо­го­д­ба от 1940г. На 21 […]“Изграждане на трети утаител и дълбоководно заустване на ПСОВ Балчик в Черно море, и разширяване обхвата на канализационната мрежа на град Балчик”

Sep 19th, 2012 | От | Категория: Общински новини

Про­е­к­тът се из­пъл­ня­ва във връ­з­ка със склю­чен до­го­вор за БФП ме­ж­ду МОСВ и Об­щи­на Бал­чик с № DIR-51011119-C018”,  фи­нан­си­ран по Опе­ра­ти­в­на про­г­ра­ма „Окол­на сре­да 2007-2013 г.”, по по­ка­на от стра­на на МОСВ за пре­д­с­та­вя­не на про­е­к­т­ни пре­д­ло­же­ния за ре­кон­с­т­ру­к­ция и из­г­ра­ж­да­не на гра­д­с­ки ВиК мре­жи и пре­чи­с­т­ва­тел­ни стан­ции, с ре­фе­рен­тен но­мер:BG161PO005/10/1.11/03/19, при­о­ри­те­т­на ос 1 „По­до­б­ря­ва­не […]Съжалявам!

Sep 19th, 2012 | От | Категория: ДРУГИ

Пре­ди 5-6 дни две же­ни и един мъж – ру­с­на­ци и пре­во­да­чът им бъл­га­рин ме по­мо­ли­ха да ги за­по­з­ная с ис­то­ри­я­та и за­бе­ле­жи­тел­но­с­ти­те на Бал­чик. Ми­на­х­ме из гра­да, по­с­ле по око­ло­в­ръ­с­т­ния път, от­къ­де­то се ви­ж­да раз­по­ло­же­ни­е­то на гра­да. Го­с­ти­те, уди­ве­ни от гле­д­ка­та, сни­ма­ха гра­да и ху­ба­вия за­лив. По пъ­тя ги за­по­з­на­вах с ис­то­ри­я­та на гра­да. […]