Архив за September 2012

Кражба от чуждестранен турист

Sep 26th, 2012 | От | Категория: В РЕГИОНА

Наказание 1 година ус-ловно лишаване от свобода при 3 години изпитателен срок, наложи днес Районен съд – Балчик, на 27-годиш-ния Асп. В. Анг. от гр. Бал-чик. Той бе признат за ви-новен по повдигнатото му от Районна прокуратура – Балчик, обвинение за това, че на 07.08.2011 г . на ули-ца в  гр. Балчик е отнел чуж-ди […]Присвояване на хранителни продукти

Sep 26th, 2012 | От | Категория: В РЕГИОНА

Ра­йо­нен съд  Бал­чик, ще раз­г­ле­да на 20.09. 2012 г. на­ка­за­тел­но де­ло сре­щу 46-го­ди­и­ш­ни­те съ­п­ру­зи Р. М. Р. и Р. Ил. Р. от гр. До­б­рич. Ра­йон­на про­ку­ра­ту­ра  Бал­чик, е по­в­ди­г­на­ла сре­щу тях об­ви­не­ние за то­ва, че на 03.06.2008 г. в ку­рор­тен ком­п­лекс, Р. М. Р. в ка­че­с­т­во­то си на длъ­ж­но­с­т­но ли­це  уп­ра­ви­тел на ре­с­то­рант, и в […]36-годишен тервелчанин, издирван от белгийските власти

Sep 26th, 2012 | От | Категория: В РЕГИОНА

Ок­ръ­жен съд – До­б­рич, взе вре­мен­на мяр­ка за не­от­к­ло­не­ние за­дър­жа­не под стра­жа на 36-го­ди­ш­ния Ре­шат Иб. Ф. от гр. Тер­вел. Тя е в си­ла до при­к­лю­ч­ва­не про­из­во­д­с­т­во­то по ек­с­т­ра­ди­ци­я­та му. За­дър­жа­не­то му е на­ло­же­но въз ос­но­ва на Ев­ро­пей­с­ка за­по­вед за арест, из­да­де­на на 06.09.2012 г. по ис­ка­не на съ­да в гр. Брю­к­сел, Крал­с­т­во Бел­гия. Ре­шат […]Награди за село Дропла

Sep 26th, 2012 | От | Категория: В РЕГИОНА

Са­мо­дей­ни­те ко­ле­к­ти­ви за на­ро­д­ни пе­с­ни и СГП и шла­ге­ри при НЧ „В.Ан­ге­лов 1940” с.Дро­п­ла, об­щи­на Бал­чик, взе­ха уча­с­тие във Вто­рия све­то­вен шам­пи­о­нат по фол­к­лор в град Бур­гас на 26 и 27 ав­густ 2012 г. Те за­с­лу­же­но бя­ха на­г­ра­де­ни: Гру­па­та за на­ро­д­ни пе­с­ни „Ален бо­жур” бе удо­с­то­е­на със зва­ни­е­то „ла­у­ре­ат” на фе­с­ти­ва­ла, ди­п­ло­ма и сре­бъ­рен ме­дал; […]21 септември – Ден на освобождението на Балчик и възвръщането към Отечеството

Sep 26th, 2012 | От | Категория: ВАЖНА

Интересен двучасов концерт изнесе гвардейският оркестър с над 40 души. Те разчупиха шаблона и свириха не само седнали, но и с танцови стъпки на площада под аплодисментите на балчишката публика.Балчик – достоен за приза “Фестивален град на Балканите”

Sep 19th, 2012 | От | Категория: ВАЖНА

Съ­в­зе­х­ме се от го­ре­що­то ля­то. Про­х­ла­д­ни­ят се­п­тем­в­рий­с­ки ден ни раз­бу­ди с ус­ми­в­ка­та на хи­ля­ди­те уче­ни­ци. Бе­ше 17, по­не­дел­ник, пър­ви­ят уче­бен ден. От­ра­но ра­ди­о­то и те­ле­ви­зи­я­та пре­да­ва­ха ре­пор­та­жи от учи­ли­ща­та в стра­на­та. Кол­ко сме­се­ни чу­в­с­т­ва у де­ца­та! Ня­кои ис­ка­ха по-ско­ро да оти­дат в кла­с­на­та стая, за да се ви­дят с при­я­те­ли­те си, с учи­те­ли­те, с ця­ла­та […]Първи учебен ден в СОУ “Христо Ботев”

Sep 19th, 2012 | От | Категория: В РЕГИОНА

Със 72 но­ви по­пъл­не­ния за­по­ч­на уче­б­на­та го­ди­на в бал­чи­ш­ка­та гим­на­зия СОУ “Хри­с­то Бо­тев. Учи­ли­щ­ни­ят двор се бе пре­пъл­нил от мно­го­б­рой­ни­те уче­ни­ци и ро­ди­те­ли­те, до­ш­ли да из­про­во­дят сво­и­те де­ца за пръв път в учи­ли­ще. Оку­ра­жа­ващ факт е, че и та­зи го­ди­на се за­па­з­ват две­те па­ра­лел­ки – пър­ви клас, с об­що 36 уче­ни­ци. Та­зи го­ди­на, не­ле­ка­та за­да­ча […]