Архив за September 2012

Втори национален фолклорен фестивал “Море от ритми”, Балчик 2012

Sep 26th, 2012 | От | Категория: В РЕГИОНА

Вто­ри­ят на­ци­о­на­лен фол­к­ло­рен фе­с­ти­вал „Мо­ре от ри­т­ми”  Бал­чик 2012 се про­ве­де на 21 и 22 се­п­тем­в­ри, кой­то съ­в­па­д­на с та­че­ния в на­шия град 21 се­п­тем­в­ри  Ден на Ос­во­бо­ж­де­ни­е­то на Юж­на До­б­ру­джа и 22 се­п­тем­в­ри  Ден на не­за­ви­си­мо­ст­та на Бъл­га­рия. В на­ро­д­но­то твор­че­с­т­во е от­ра­зен ду­хът на на­ро­да, не­го­ва­та нра­в­с­т­ве­на чи­с­то­та. Вся­ко съ­з­да­де­но от на­ро­да тво­ре­ние […]“Българският фолклор е уникален и отдавна е космическа величина”

Sep 26th, 2012 | От | Категория: В РЕГИОНА

Интервю с доц. Д-р Костадин Бураджиев   – Добре дошли. След международния хоров фестивал, за втори път сте в Балчик. Впечат-лението ви от двата фестивала? -Аз съм изключител-но доволен от преживе-ните моменти на балчиш-ката сцена, за малко по-вече от два месеца отно-во имам възможност да съм заедно с вас и с ръ-ководения от мен акаде-мичен […]П О К А Н А

Sep 26th, 2012 | От | Категория: обяви

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА, на 27.09.2012 година (четвъртък) от 09.00 часа, в залата на общинска администрация, първи етаж, ще се проведе заседание на общински съвет – Балчик, при следния Д Н Е В Е Н   Р Е Д: 1. Информация за отчета на бюджета на община Балчик за второто […]Обявяване на Балканската война

Sep 26th, 2012 | От | Категория: В РЕГИОНА

В на­ча­ло­то на 1912 г. бъл­гар­с­ки­те по­ли­ти­ци ре­ша­ват, че си­ту­а­ци­я­та с по­ро­бе­ни­те бъл­га­ри в гра­ни­ци­те на Ос­ман­с­ка­та им­пе­рия тря­б­ва да бъ­де ре­ше­на с вой­на. Со­б­с­т­ве­ни­те си­ли са мал­ко и то­ва не мо­же да ста­не със са­мо­с­то­я­тел­на ак­ция. Тря­б­ва съ­юз с бал­кан­с­ки­те хри­с­ти­ян­с­ки дър­жа­ви, ко­и­то имат пре­тен­ции към Ос­ман­с­ка­та им­пе­рия – Сър­бия, Гър­ция и Чер­на го­ра. […]11 кражби от имоти в 6 села

Sep 26th, 2012 | От | Категория: В РЕГИОНА

На 19.09.2012 г. Ра­йо­нен съд – Бал­чик, щe раз­г­ле­да на­ка­за­тел­но де­ло за 11 кра­ж­би, из­вър­ше­ни в раз­ли­ч­но съ­у­ча­с­тие от 6 ли­ца от с. Се­но­кос. За пет от тях де­я­ни­я­та са сто­ре­ни при ус­ло­ви­я­та на про­дъл­жа­ва­но пре­с­тъ­п­ле­ние. Вси­ч­ки кра­ж­би са на­п­ра­ве­ни след пре­д­ва­ри­те­лен сго­вор ме­ж­ду по­д­съ­ди­ми­те, чрез раз­ру­ша­ва­не на здра­во на­п­ра­ве­ни пре­г­ра­ди за за­щи­та на имо­ти­те […]2 Кражби и опит за трета

Sep 26th, 2012 | От | Категория: В РЕГИОНА

На 13.09.2012 г. Районен съд – Балчик, насрочи за разглеждане наказателно дело срещу 21-годиш-ния Из. Г. Ис. от гр. Балчик. Районна прокуратура – Балчик, е повдигнала сре-щу него обвинителен акт за три деяния, извършени в гр. Балчик при условия-та на продължавано пре-стъпление и на повторност в немаловажен случай. На 19.02.2012 г. от имот в гр. […]Услуга за хора с увреждания

Sep 26th, 2012 | От | Категория: В РЕГИОНА

Районен съд – Балчик, за-позна кметове на населени места в Община Балчик и представители на местната дирекция „Социално под-помагане” с новата си услу-га – прослушване на съде-бен документ. Тя бе въве-дена през месец май, благодарение на предоста-вения от Сдружение „Про-грама за развитие на съдеб-ната система” софтуер  за синтез на реч „Speechlab 2.0”. Председателят на Райо-нен […]