Архив за August 2012

Публичен търг за имот

Aug 15th, 2012 | От | Категория: В РЕГИОНА

На основание чл. 35, ал. 1 от ЗОС; чл. 44 от НОРПУРОИ на ОбС-Балчик, приета с Решение № 238/27.02.2009 г. и изм. и доп. с Решение 748/17.02.2011 год.на ОбС – Балчик; Решение № 197  по Протокол № 15 от 17.07.2012 г. на Общински Съвет  Балчик и във връзка със Заповед №   806/10.08.2012 г. на Кмета […]Мисли …

Aug 15th, 2012 | От | Категория: В РЕГИОНА

В жи­во­та  има ус­ло­вия за вси­ч­ко и от­къ­си­те от вре­ме ни­ко­га не са ед­но­ц­ве­т­ни. За­то­ва сво­бо­д­ни­те по дух, не­ро­бу­ва­щи на су­е­т­но­то си его вла­де­ят най- сил­но­то оръ­жие- да про­ща­ват и не тър­сят тор­ба­та ал­тъ­ни  от длъ­ж­ни­ци­те. Мно­го от ге­ро­и­те на пре­хо­да  бя­ха на стра­ни­ци­те на  ме­ди­и­те, а и все още про­дъл­жа­ват! При­я­те­ли, гле­да­ме ме­се­ци  фар­са […]Христо Стоичков ще награди деца в Албена

Aug 15th, 2012 | От | Категория: В РЕГИОНА

Ле­ген­дар­ни­ят бъл­гар­с­ки фу­т­бо­лист Хри­с­то Сто­и­ч­ков ще на­г­ра­ди при­з­ьо­ри­те в де­т­с­ка­та шам­пи­он­с­ка ли­га Лу­койл, ко­я­то в мо­мен­та се про­ве­ж­да в Ал­бе­на. То­ва ще ста­не на 16 ав­густ (че­т­вър­тък), ко­га­то в 10.30 ча­са на цен­т­рал­ния ста­ди­он ще за­по­ч­не фи­нал­на­та сре­ща от фу­т­бол­ния тур­нир. Уча­с­т­ват 8 съ­с­та­ва с фу­т­бо­ли­с­ти, ро­де­ни след 1 яну­а­ри 2000 г. За на­г­ра­ди­те спо­рят […]Символи и цветове, събрани в изложба

Aug 15th, 2012 | От | Категория: В РЕГИОНА

В за­ла­та на га­ле­рия  „Ти­хо­то гне­з­до” в Дво­ре­ца в Бал­чик е по­д­ре­де­на из­ло­ж­ба на до­б­ри­ч­ка­та ху­до­ж­ни­ч­ка Га­ли­на Вър­ба­но­ва. Тя за­вър­ш­ва  фа­кул­те­та по Изо­б­ра­зи­тел­но из­ку­с­т­во със спе­ци­ал­ност скул­п­ту­ра във ВТУ ‘’ Св. Ки­рил и Ме­то­дий’’. В твор­че­с­ка­та и био­г­ра­фия са от­бе­ля­за­ни уча­с­тия в На­ци­о­нал­ни из­ло­ж­би на учи­те­ли­те-пе­да­го­зи във Ве­ли­ко Тър­но­во, ок­ръ­ж­ни из­ло­ж­би в гр. До­б­рич, а […]Министър Л. Павлова и кметът Н. Ангелов прерязаха лентата на изпълнен проект

Aug 15th, 2012 | От | Категория: ВАЖНА

Ми­ни­с­тъ­рът на ре­ги­о­нал­но­то раз­ви­тие и бла­го­у­с­т­рой­с­т­во­то Ли­ля­на Па­в­ло­ва днес офи­ци­ал­но пре­ря­за лен­та­та на ре­а­ли­зи­ра­ни­те обе­к­ти по про­ект BG161PO001/1.4-05/2009/013 на Опе­ра­ти­в­на про­г­ра­ма „Ре­ги­о­нал­но раз­ви-тие”. В ре­зул­тат на фи­нан­си­ра­не­то и при­к­лю­чи­ли­те стро­и­тел­ни дей­но­с­ти са об­но­ве­ни пет ули­ци в Бал­чик, по­ло­же­ни са бли­зо 4 ки­ло­ме­т­ра нов ас­фалт и тро­то­а­ри, две пло­ща­д­ки за от­дих, ре­ха­би­ли­ти­ра­ни са два пар­кин­га. На […]Символи и цветове събрани в изложба

Aug 8th, 2012 | От | Категория: ДРУГИ

В залата на галерия  „Тихото гнездо” в Двореца в Балчик е подредена изложба на добричката художничка Галина Върбанова. Тя завършва  факултета по Изобразително изкуство със специалност скулптура във ВТУ ” Св. Кирил и Методий”. В творческата и биография са отбелязани участия в Национални изложби на учителите-педагози във Велико Търново, окръжни изложби в гр. Добрич, а […]В море от фестивална класическа музика

Aug 8th, 2012 | От | Категория: ВАЖНА

В мо­ре от му­зи­ка се гмур­на­ха бал­чи­к­лии и го­с­ти и то­ва ля­то през дъл­го­о­ча­к­ва­ни­те Дни на кла­си­че­с­ка­та му­зи­ка, ко­и­то бя­ха от­к­ри­ти на 28 юли. И ако пър­ви­те ве­че­ри с вир­ту­о­з­ни­те из­пъл­ни­те­ли на Мо­цар­то­ва му­зи­ка от Кла­сик FM ор­ке­с­тър мал­ко из­не­на­да­ха слу­ша­те­ли­те по­ра­ди ли­п­са­та на она­зи емо­ци­о­нал­на връ­з­ка, ко­я­то та­ка ле­с­но и спо­лу­ч­ли­во осъ­ще­с­т­вя­ва­ше ча­ро­в­но­то при­съ­с­т­вие […]