Архив за August 2012

Съдебни документи в звуков формат

Aug 22nd, 2012 | От | Категория: обяви

Уважаеми граждани, Уведомяваме ви, че Районен съд гр. Балчик предоставя на всички потребители на съдебни услуги със зрителни увреждания запознаването със съдебните документи в звуков формат. Това стана възможно, благодарение на получения от Сдружение “Програма за развитие на съдебната система” софтуер за синтез на реч “Speechlab 2.0”. Този продукт е разработен за незрящи хора. Той […]ОБЯВИ

Aug 22nd, 2012 | От | Категория: обяви

Купувам *Ку­пу­вам зе­ме­дел­с­ка зе­мя в Гур­ко­во, Ца­ри­чи­но, Три­гор­ци, Со­ко­ло­во, Дро­п­ла, Кре­ме­на, Се­но­кос, Бал­чик. Из­го­т­вям до­ку­мен­ти. Тел: 0888 427 288, 0895, 718 383                        /3-3/ *Ку­пу­вам зе­ме­дел­с­ка зе­мя в общ. Бал­чик, Ка­вар­на, Г. То­ше­во, Ша­б­ла, До­б­рич, Кру­ша­ри. Пла­щам ве­д­на­га. Тел: 0888 427 288, 0895, 718 383              /3-3/ *Ку­пу­вам апар­та­мент без по­с­ре­д­ник. Тел: 0895 733 993 Продавам *Продавам […]За карикатурата – сериозно и отговорно!

Aug 15th, 2012 | От | Категория: В РЕГИОНА

В бал­чи­ш­ка­та ху­до­же­с­т­ве­на га­ле­рия е по­д­ре­де­на из­ло­ж­ба, вклю­че­на в кул­тур­на­та про­г­ра­ма „Ля­то 2012”. Тя е ор­га­ни­зи­ра­на от Съ­ю­за на бъл­гар­с­ки­те ху­до­ж­ни­ци, се­к­тор „Ка­ри­ка­ту­ра” и пре­д­с­та­ве­на от Ва­ле­ри Але­к­сан­д­ров.  То­ва е Вто­ри­ят ме­ж­ду­на­ро­ден кон­курс „Ми­ди и ри­би”, от­но­во обя­вен в Ин­тер­нет про­с­т­ран­с­т­во­то с над 200 ка­ри­ка­ту­ри­с­ти от 53 стра­ни и над 500 те­х­ни про­из­ве­де­ния. В Бал­чик […]Вълнението, предизвикано от удоволствието

Aug 15th, 2012 | От | Категория: В РЕГИОНА

Ка­к­то и с ра­до­ст­та от ви­дя­но­то, съ­т­во­ре­но от ху­до­ж­ни­ка и скул­п­то­ра Кра­си­мир Яков в ста­ра­тел­но по­д­б­ра­на из­ло­ж­ба на ак­ва­рел и мал­ка пла­с­ти­ка в Бал­чи­ш­ка­та ху­до­же­с­т­ве­на га­ле­рия. Ав­то­рът е ро­ден в град Пле­вен, за­вър­шил Ху­до­же­с­т­ве­на­та ака­де­мия в Со­фия през 1980 г. при проф.Ве­ли­ч­ко Ми­не­ков. Ра­бо­ти в об­ла­ст­та на гра­фи­ка­та, ак­ва­ре­ла, жи­во­пи­с­та, мал­ка­та пла­с­ти­ка и скул­п­ту­ра­та. „Ща­с­т­ли­вец” […]С обич и вдъхновение

Aug 15th, 2012 | От | Категория: В РЕГИОНА

Кол­ко мно­го тря­б­ва да съ­жа­ля­ват бал­чи­ш­ки­те по­чи­та­те­ли на по­е­зи­я­та за про­пу­с­на­та­та въз­мо­ж­ност да се на­с­ла­дят на ед­на ху­ба­ва по­е­ти­ч­на ве­чер, ко­я­то се съ­с­тоя на 13 ав­густ 2012 г. от 17.00 ч. в Ху­до­же­с­т­ве­на­та га­ле­рия. По­е­тът Вла­до Лю­бе­нов, до­б­ре по­з­нат на бал­чи­ш­ка­та об­ще­с­т­ве­ност /при то­ва бал­чи­ш­ки зет ка­то мед/ пре­д­с­та­ви сво­я­та по­с­ле­д­на по­е­ти­ч­на кни­га „Не­ра­в­но­дел­ни та­к­то­ве”. […]Финландската изложба “Щастие”

Aug 15th, 2012 | От | Категория: В РЕГИОНА

В Ев­ро­пей­с­ка­та кул­тур­на асо­ци­а­ция чле­ну­ват ев­ро­пей­с­ки и гла­в­но фин­лан­д­с­ки ху­до­ж­ни­ци, ко­и­то се ин­те­ре­су­ват от фин­лан­д­с­ко­то изо­б­ра­зи­тел­но из­ку­с­т­во и ко­и­то със сво­е­то твор­че­с­т­во се стре­мят да съ­з­да­дат кон­та­к­ти ме­ж­ду раз­ли­ч­ни­те кул­ту­ри. Из­ло­ж­ба­та „Ща­с­тие”, ко­я­то е ин­с­пе­ри­ра­на от то­зи стре­меж, по­ка­з­ва твор­би на 10 фин­лан­д­с­ки и ев­ро­пей­с­ки ху­до­ж­ни­ци, сред ко­и­то и те­зи на бъл­гар­ка­та На­де­ж­да Бла­го­е­ва, ко­я­то […]Духовият оркестър на военноморските сили – отново в Балчик

Aug 15th, 2012 | От | Категория: В РЕГИОНА

На 7 ав­густ от 18.30 ч. на сце­на “Ми­с­т­рал” пре­д­с­та­ви­тел­ни­ят ор­ке­с­тър на ВМС в Бъл­га­рия из­не­се кон­церт за бал­чи­к­лии. Той бе по­с­ве­тен на 133-го­ди­ш­ни­на­та от съ­з­да­ва­не­то на бъл­гар­с­кия во­ен­но­мор­с­ки флот. Ду­хо­ви­ят ор­ке­с­тър на ВМС ве­че до­с­та го­ди­ни ра­д­ва с пре­д­с­та­в­ле­ни­я­та си. Той из­на­ся кон­цер­ти пре­дим­но в гра­до­ве­те от Бъл­гар­с­ко­то Чер­но­мо­рие, а по­ня­ко­га и във въ­т­ре­ш­но­ст­та […]