Архив за August 2012

Ветрогенератори в Змеево

Aug 22nd, 2012 | От | Категория: обяви

На основание чл. 95, ал. 3 от Закона за опазване на околната среда и чл. 9, ал. 3 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС фирма “ВЯТЪРЕН ПАРК ЗМЕЕВО – 1” ЕООД УВЕДОМЯВА че е възложено разработване на задание за обхват на оценка на въздействието върху околната среда за ново инвестиционно предложение […]IN MEMORIAM

Aug 22nd, 2012 | От | Категория: обяви

на 20 август 2012 г. почина Любомир Божидаров Даиев /на 66 г./ Почивай в мир! От семействотоКриминална страница

Aug 22nd, 2012 | От | Категория: ДРУГИ

7 години и 6 месеца лишаване от свобода за измами 7 години и 6 месеца лишаване от свобода ще изтърпи 56-годишният Злати Сл. Христов от Доб-рич, след като Окръжен съд – Добрич, потвърди наказанието, наложеното му от Районен съд – Балчик. Той е признат за вино-вен в това, че на 19.02. 2010 г. в гр. […]Трай, коньо, за зелена трева!

Aug 22nd, 2012 | От | Категория: ДРУГИ, ПОЗИЦИИ, ПОЛИТИКА

На­ли ид­ват из­бо­ри, от­но­во но­ва въл­на от обе­ща­ния за­лю­ля вси­ч­ки пен­си­о­не­ри. И то­зи път по ци­ни­чен на­чин, по­ли­ти­ци­те ни обе­ща­ват вди­га­не на „сти­пен­ди­и­те”, т.е. пен­си­и­те със 7-10 %.  Тря­б­ва да спо­ме­на, че в Ру­мъ­ния има 18 млн. из­би­ра­те­ли и 300 де­пу­та­ти, а ние има­ме 6 млн. из­би­ра­те­ли и 240 де­пу­та­ти. Вси­ч­ки те уму­ват как и […]За премиера и… околните

Aug 22nd, 2012 | От | Категория: ДРУГИ, ПОЗИЦИИ, ПОЛИТИКА

Дра­ги при­я­те­ли, ве­че и в Брю­к­сел за­бе­ля­за­ха, че Бъл­га­рия се уп­ра­в­ля­ва от му­т­ри. Ка­то се ма­х­нат ня­кол­ко­то кра­си­ви ду­ми се раз­би­ра от до­к­ла­да ед­но не­що- в Ро­ди­на­та е оси­гу­ре­на здра­ва спой­ка  ме­ж­ду “но­ва­та по­ли­ти­ка” и кри­ми­нал­на­та и ос­но­ва. Брю­к­сел на­п­ра­ви ве­ли­ко­то от­к­ри­тие твър­де къ­с­но спо­ред мен, за­що­то има­ше ме­дии, ко­и­то раз­к­ри­ва­ха фа­мо­з­но­то ми­на­ло  на Б. […]ЦДГ “Първи юни” с. Оброчище първа стартира участието си в програма “Коменски”

Aug 22nd, 2012 | От | Категория: ДРУГИ

Пър­ва в об­щи­на Бал­чик де­т­с­ка гра­ди­на “Пър­ви юни”в с.Об­ро­чи­ще, стар­ти­ра уча­с­ти­е­то си в спе­че­лен про­ект по се­к­тор­на про­г­ра­ма “Ко­мен­с­ки” към Цен­тъ­ра за раз­ви­тие на чо­ве­ш­ки­те ре­сур­си, про­г­ра­ма “Уче­не през це­лия жи­вот”-”Пъ­ту­ва­не в све­та на кни­ги­те“ . То­зи про­ект обе­ди­ня­ва учи­те­ли , де­ца и ро­ди­те­ли от 4 ев­ро­пей­с­ки дър­жа­ви: Ру­мъ­ния, Тур­ция, Ис­па­ния и Бъл­га­рия. Иде­я­та на […]Национали организираха Седмица на плажния тенис в Албена

Aug 22nd, 2012 | От | Категория: СПОРТ

На­ци­о­на­ли­те по пла­жен те­нис Ви­ден На­цев и Ге­ор­ги Ни­ко­лов ор­га­ни­зи­ра­ха Се­д­ми­ца на пла­ж­ния те­нис в Пер­ла­та на ро­д­но­то ни Чер­но­мо­рие Ал­бе­на. Ин­те­рес про­я­ви­ха над 30 де­ца на въз­раст от 6 до 14 го­ди­ни. Вси­ч­ки бя­ха по­то­пе­ни в ма­ги­я­та на но­вия спорт на по­с­то­ян­ни­те иг­ри­ща на пла­жа с ко­п­ри­нен пя­сък, ко­и­то се на­ми­рат пред хо­тел „Ка­ли­о­па”. […]