Архив за August 2012

Пълнолудие + новолудие = хумор и откровеност

Aug 22nd, 2012 | От | Категория: В РЕГИОНА

То­ва са две­те стра­ни на ура­в­не­ни­е­то, ко­и­то ус­ми­х­на­то и ус­пе­ш­но са ус­пе­ли да из­ра­в­нят ав­то­ри­те на кни­га­та – ак­тьо­ри­те Еле­на Г. На­че­ва – Ла­фа­за­но­ва и Кръ­с­тьо Ла­фа­за­нов. А за­г­ла­в­ни­те стра­ни­ци ки­пят от страст и енер­гия, ка­то че ли до­ка­з­ват, че чо­век ни­ко­га ня­ма да пре­с­та­не да бъ­де сме­шен, за­що­то ние не сме ка­но­ни­зи­ра­ни ли­ч­но­с­ти или […]Звън на камбани

Aug 22nd, 2012 | От | Категория: В РЕГИОНА

На 14 Ав­густ 2012 го­ди­на в се­ло Об­ро­чи­ще се от­с­лу­жи тър­же­с­т­ве­на ве­чер­на слу­ж­ба­П­ред пра­з­нен­с­т­во Ус­пе­ни­е­то на Све­та Бо­го­ро­ди­ца в ед­но­и­мен­ния храм „Све­то Ус­пе­ние Бо­го­ро­ди­ч­но”. В къ­с­ния сле­до­бед ми­ря­ни­те се съ­б­ра­ха в цър­ко­в­ния двор  гра­ди­на. По­ве­че­то от тях бя­ха мла­ди се­мей­с­т­ва, къ­де­то де­ца­та им се за­ба­в­ля­ва­ха в де­т­с­ки­ят кът сред зе­ле­ни­на и цве­тя. Тър­же­с­т­вен кам­ба­нен звън […]Предстои петият фестивал “Виа понтика”

Aug 22nd, 2012 | От | Категория: В РЕГИОНА

От 2 до 14 се­п­тем­в­ри в Бал­чик ще цъ­ф­не та­лан­тът на мла­ди­те в из­ку­с­т­во­то чрез фе­с­ти­ва­ла „Виа по­н­ти­ка”. Той е де­ло на из­ве­с­т­ни­те бал­чи­ш­ки ак­тьо­ри бра­тя Ран­ко­ви под еги­да­та на Об­щи­на Бал­чик, с не­й­на­та съ­ще­с­т­ве­на фи­нан­со­ва по­д­к­ре­па. Пред на­шия ве­с­т­ник доц.Ве­се­лин Ран­ков, пре­по­да­ва­тел в НА­Т­ФИЗ,  спо­де­ли ня­кои въл­не­ния за фе­с­ти­ва­ла. Ве­с­ко, как чу­в­с­т­ваш та­зи го­ди­на […]IN MEMORIAM

Aug 22nd, 2012 | От | Категория: ДРУГИ

40 дни без Генчо Харизанов Приятелю, Ти помниш ли в училище онези, младите години, когато вятърът развяваше начупения ти перчем, а твоите приятели и малки, и големи, се скупчваха на куп и чакаха прекрасното ти слово. Раздаваше им знания, но с другото, с човешкото, зареждаше ги занапред, а те попиваха като мастило, разлято върху празен […]Празникът Голяма Богородица

Aug 22nd, 2012 | От | Категория: ВАЖНА

На 15 ав­густ на­ша­та цър­к­ва бе­ле­жи един от най-го­ле­ми­те хри­с­ти­ян­с­ки пра­з­ни­ци – Ус­пе­ние на Бо­го­ро­ди­ца, ка­к­то с обич на­ши­ят на­род на­зо­ва­ва май­ка­та Бо­жия Ма­рия. По тра­ди­ция тър­же­с­т­ве­на­та ли­тур­гия бе от­с­лу­же­на в хра­ма „Св.Ни­ко­ла” от отец Ге­ор­ги Пе­т­ков. За ра­дост и удо­в­ле­т­во­ре­ние на ми­ря­ни­те, до­ш­ли да по­че­тат пра­з­ни­ка, мо­ли­т­ве­но­то пе­е­не в чер­ко­ва­та бе по­д­си­ле­но от кра­си­вия […]Общински обяви

Aug 22nd, 2012 | От | Категория: обяви

На основание чл.68 от НОРПУРОИ на Общински съвет-Балчик               и Заповед № 829/20.08.2012г. на Кмета на община Балчик. Община Балчик обявява публичен търг с тайно наддаване за продажба на поземлен имот с идентификатор 53120.1.193 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с.Оброчище, община Балчик, одобрена със Заповед №300-5-82/03.10.2003год. на Изпълнителния директор на АГКК, представляващ земеделска земя […]ПРОТОКОЛ №16 от заседание на ОбС – Балчик, проведено на 16 август 2012 г.

Aug 22nd, 2012 | От | Категория: ПРОТОКОЛИ НА ОБС

По първа точка от дневния ред: Приемане на решение за даване съгласие Община Балчик да кандидатства с проектното предложение „Рехабилитиране пътен участък км. 10+100  до км. 17+800 /Дропла-Сенокос/ от  Път IV – 29608“  ,  по  Мярка 321 “Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” по Програмата за развитие на селските райони за периода […]