Архив за July 2012

My Market вече и в Балчик

Jul 18th, 2012 | От | Категория: В РЕГИОНА

През ми­на­ла­та се­д­ми­ца се от­к­ри My Market в Бал­чик на мя­с­то­то на ста­рия ма­га­зин на РПК-Бал­чик на ул. “Чер­но мо­ре”. За кон­ку­рен­т­но­с­по­со­б­но­ст­та на ма­га­зи­на ще се гри­жи фир­ма­та “Па­чев” ЕО­ОД.Избор на членове на ВСС

Jul 18th, 2012 | От | Категория: В РЕГИОНА

11 съ­дии ще пре­д­с­та­вят съ­де­бен ра­йон До­б­рич в де­ле­га­т­с­ки­те съ­б­ра­ния за из­бор на чле­но­ве на ВСС през есен­та. Те бя­ха из­б­ра­ни на об­що съ­б­ра­ние на съ­ди­и­те от Ок­ръ­жен съд – До­б­рич, и пет­те ра­йон­ни съ­ди­ли­ща в об­ла­ст­та. На не­го не са пре­д­ло­же­ни кан­ди­да­ти за чле­но­ве на ВСС. В съ­б­ра­ни­е­то взе­ха уча­с­тие 36 съ­дии от об­що […]Кражба на електрически проводник

Jul 18th, 2012 | От | Категория: В РЕГИОНА

Ра­йо­нен съд – Бал­чик, е на­с­ро­чил за раз­г­ле­ж­да­не на 16.07.2012 г. пре­д­ло­же­но­то от Ра­йон­на про­ку­ра­ту­ра – Бал­чик, спо­ра­зу­ме­ние за при­к­лю­ч­ва­не на на­ка­за­тел­но­то де­ло сре­щу 24-го­ди­ш­ния В. Ив. В. от гр. До­б­рич. Дър­жа­в­но­то об­ви­не­ние пре­д­ла­га той да бъ­де при­з­нат за ви­но­вен в то­ва, че при ус­ло­ви­я­та на про­дъл­жа­ва­но пре­с­тъ­п­ле­ние през ме­сец фе­в­ру­а­ри 2011 г. във вил­на […]29-годишен шофира пиян

Jul 18th, 2012 | От | Категория: В РЕГИОНА

Ра­йо­нен съд – Бал­чик, ще раз­г­ле­да на 13.07.2012 г. пре­д­ло­же­но­то от Ра­йон­на про­ку­ра­ту­ра – Бал­чик, спо­ра­зу­ме­ние за ре­ша­ва­не на на­ка­за­тел­но­то де­ло сре­щу 29-го­ди­ш­ния Ив. Ян. Д. от гр. Ка­вар­на. Със спо­ра­зу­ме­ни­е­то се пре­д­ла­га той да бъ­де при­з­нат за ви­но­вен в то­ва, че на 07.07.2012 г. око­ло 3,10 ч. в ку­рор­тен ком­п­лекс „Ал­бе­на” е уп­ра­в­ля­вал лек […]Съдебен спор между ДКИ – КЦ “Двореца” и великотърновска фирма

Jul 18th, 2012 | От | Категория: В РЕГИОНА

Ра­йо­нен съд – Бал­чик, ще раз­г­ле­да на 17.07.2012 г. гра­ж­дан­с­ко де­ло, об­ра­зу­ва­но по ис­ко­ва мол­ба на ДКИ „Кул­ту­рен цен­тър „Дво­ре­ца” сре­щу „По­ли­арт” ООД – с. Ар­ба­на­си, об­щи­на Ве­ли­ко Тър­но­во. ДКИ „Кул­ту­рен цен­тър „Дво­ре­ца” мо­ли дру­же­с­т­во­то да бъ­де осъ­де­но да му за­п­ла­ти су­ма­та от 6 908 лв. и за­кон­на­та ли­х­ва вър­ху нея. Ище­цът пре­тен­ди­ра, че по […]41-годишен крадец на въглища

Jul 18th, 2012 | От | Категория: В РЕГИОНА

На 18.07.2012 г. Ра­йо­нен съд – Бал­чик, ще раз­г­ле­да на­ка­за­тел­но де­ло сре­щу 41-го­ди­ш­ния К. Ян. Анг. от гр. Бал­чик за кра­ж­ба на 225 кг до­м­ба­с­ки въ­г­ли­ща. Спо­ред об­ви­ни­тел­ния акт на Ра­йон­на про­ку­ра­ту­ра – Бал­чик, на 10 и 13 фе­в­ру­а­ри 2012 г., при ус­ло­ви­я­та на про­дъл­жа­ва­но пре­с­тъ­п­ле­ние в гр. Бал­чик, от ма­зе в жи­ли­щен блок, чрез […]Позиция относно Мирослава Тодорова

Jul 18th, 2012 | От | Категория: В РЕГИОНА

Не по­з­на­вам съ­дия Ми­ро­с­ла­ва То­до­ро­ва и не съм не­ин за­щи­т­ник. Ис­кам са­мо да при­по­м­ня на вси­ч­ки, че без не­за­ви­сим и сво­бо­ден съд  ня­ма де­мо­к­ра­ция, ня­ма сво­бо­да за ни­ко­го. Тя ли­ч­но ,и в ка­че­с­т­во­то си на Пре­д­се­да­тел на Съ­ю­за на съ­ди­и­те, е от мал­ко­то, ос­ме­ли­ли се да се опъл­чат на Цве­та­нов в име­то на за­ко­на. Жи­вя­х­ме […]