Архив за July 2012

Юбилейни випуски на Балчишката гимназия I част

Jul 25th, 2012 | От | Категория: В РЕГИОНА, ДРУГИ, ЗАБАВНА И ПОЛЕЗНА

II Випуск на Балчишката гимназия Випуск 1947 г. За­вър­ши­х­ме гим­на­зия „Хри­с­то Бо­тев” Бал­чик пре­ди 65 го­ди­ни. На­пу­с­на­х­ме учи­ли­ще­то с ви­сок дух и с ме­ч­ти за бъ­де­ще­то. Все­ки по сво­е­му е за­по­м­нил уче­ни­че­с­кия жи­вот и е за­па­зил то­п­ли спо­ме­ни за съ­у­че­ни­ци­те си и учи­те­ли­те. След ди­п­ло­ми­ра­не­то, все­ки от нас на­ме­ри сво­е­то до­с­той­но мя­с­то в жи­во­та. С […]Туристите в Албена са над 16 000

Jul 25th, 2012 | От | Категория: В РЕГИОНА, ДРУГИ

16 291 ту­ри­с­ти по­чи­ват в Ал­бе­на към дне­ш­на да­та, съ­о­б­ща­ват от пре­с­цен­тъ­ра на ку­рор­т­ния ком­п­лекс. Най-го­лям е бро­ят на ле­то­в­ни­ци­те от Бъл­га­рия – 4200. Ру­с­на­ци­те са 3 600, а ру­мън­ци­те и не­м­ци­те са съ­о­т­ве­т­но 2700 и 2100. Ре­а­ли­зи­ра­ни­те от на­ча­ло­то на го­ди­на­та до 17 юли но­щу­в­ки са 597 543. Спря­мо ми­на­ла­та го­ди­на най-го­лям ръст по […]Над 600 европейци на турнири по тенис на маса в Албена

Jul 25th, 2012 | От | Категория: СПОРТ

В ку­рор­та Ал­бе­на ут­ре за­по­ч­ва XIV из­да­ние на ме­ж­ду­на­ро­д­ния фе­с­ти­вал по те­нис на ма­са. Сре­щи­те ще се про­ве­дат в спор­т­на­та за­ла до хо­тел „До­б­ру­джа”, ко­я­то е обо­ру­д­ва­на с чи­с­то но­ва еки­пи­ро­в­ка на све­то­в­но­и­з­ве­с­т­на­та фир­ма “Ан­д­ро”. Над 600 ду­ши от ця­ла Ев­ро­па ще се вклю­чат в ма­ща­б­на­та спор­т­на про­я­ва, ко­я­то да­ва въз­мо­ж­ност на ро­д­ния ни елит […]Дали не съжаляват, че ни приеха ?

Jul 25th, 2012 | От | Категория: ДРУГИ, ПОЗИЦИИ, ПОЛИТИКА

На­к­рая по­лу­чи­х­ме до­к­ла­да! И ка­к­во ще се про­ме­ни? Те­зи, ко­и­то кон­т­ро­ли­рат и по­ня­ко­га ини­ци­и­рат про­ме­ни в стра­на­та, ако се­ри­о­з­но въз­на­ме­ря­ва­ха да про­ме­нят тер­ти­па си, щя­ха за те­зи 5 г. да го сто­рят, без ну­ж­да от го­ди­ш­ни до­к­ла­ди. На ни­ко­го не му пу­ка, а и ин­с­т­ру­мен­тът „на­б­лю­де­ние” ня­ма да про­ме­ни кри­ми­нал­но­то им по­ве­де­ние. Те из­пи­т­ват ми­мо­ле­тен […]Изложба – гоблени

Jul 18th, 2012 | От | Категория: В РЕГИОНА

  Мал­ка­та за­ла на ХГ ед­ва по­б­ра при­я­те­ли­те и сим­па­ти­зан­ти­те на из­ку­с­т­во­то да ши­еш го­б­ле­ни, ка­к­то то­ва по­ка­з­ва на но­во­о­т­к­ри­та­та из­ло­ж­ба Ка­ло­ян Ла­зов, съ­п­ру­га­та, дъ­ще­ря­та и май­ка му. К. Ла­зов от­да­в­на се го­т­ви за та­зи из­ло­ж­ба, чи­и­то сю­же­ти пре­об­ла­да­ват от ро­д­ния бял град. Хо­би­то му да шие още по­ве­че изо­с­т­ря не­го­вия про­фе­си­о­на­ли­зъм ка­то фар­ма­цевт в […]Да си спомним за човека, учителя и поета Ангел Димитров

Jul 18th, 2012 | От | Категория: В РЕГИОНА

Заедно завинаги Скали, простори, пясък и море, душата ми сама пред вас ще спре, за оня свят преди да отлети, защото трябва с вас да се прости.   Опора и покой на въс дължи във този свят на подлост и лъжи. И чистотата ваша я крепи, дори когато много я боли.   Дължи на вас […]Просто тройно правило

Jul 18th, 2012 | От | Категория: В РЕГИОНА

Мно­го хо­ра пла­чат, че в Бъл­га­рия ня­ма­ло дър­жа­ва. Опи­т­вам се да раз­бе­ра все пак за ка­к­во пла­чат?! Ед­ва ли пла­чат за ли­п­са­та на пра­ви­тел­с­т­во, ар­мия, да­нъ­ци. Още по­ве­че, ед­ва ли ня­кой оча­к­ва в на­ши дни дър­жа­ва­та да ре­ша­ва въ­п­ро­си с ми­ра и вой­на­та (све­тът е ин­те­г­ри­ран в ня­кол­ко го­ле­ми об­щ­но­с­ти, ко­и­то ре­ша­ват та­ки­ва въ­п­ро­си на […]