Архив за July 2012

Престижно участие на ТФ “Данс” във фестивала “Танц и музика” в Хърватия

Jul 25th, 2012 | От | Категория: ВАЖНА

От 5 до 10 юли ТФ „Данс” уча­с­т­ва във фе­с­ти­ва­ла на из­ку­с­т­ва­та в Хър­ва­тия. Той се про­ве­ж­да в 72-хи­ля­д­ния град За­дар и вил­ни­те се­ли­ща Па­к­ле­ни­ца и За­тон. Във фе­с­ти­ва­ла са уча­с­т­ва­ли пе­в­че­с­ки, хо­ро­ви, ор­ке­с­т­ро­ви, ба­ле­т­ни и фол­к­лор­ни съ­с­та­ви от Ун­га­рия, Из­ра­ел и Бъл­га­рия. На­ши­те са би­ли един­с­т­ве­ни­ят де­т­с­ки ко­ле­к­тив на въз­раст от 12 до 16 […]Българският оптимист

Jul 25th, 2012 | От | Категория: В РЕГИОНА

Вси­ч­ки по­м­ни­те ста­ри­я виц за пе­си­ми­с­та и оп­ти­ми­с­та. Пе­си­ми­с­тът ка­зал: „По-ло­шо от то­ва не мо­же да ста­не!“ А оп­ти­ми­с­тът му от­го­во­рил: „Мо­же, мо­же!“ Съ­би­ти­я­та от из­ми­на­ла­та се­д­ми­ца в стра­на­та още ве­д­нъж по­т­вър­ди­ха кол­ко е прав бъл­гар­с­ки­ят оп­ти­мист, че тук ви­на­ги мо­же да ста­не и по-ло­шо. Три го­ди­ни ми­ни­с­тър- пре­д­се­да­те­лят Б. Бо­ри­сов се хва­ли с ог­ром­ни­те […]Похвално слово за Калоян Лазов

Jul 25th, 2012 | От | Категория: В РЕГИОНА

Та­ка ре­ших да оза­г­ла­вя впе­ча­т­ле­ни­я­та си от из­ло­ж­ба­та с го­б­ле­ни на те­ма „Дво­ре­цът и Бал­чик”, по­д­ре­де­на в кар­тин­на­та га­ле­рия на гра­да. При­з­на­вам си, не оча­к­вах тол­ко­ва ху­бост и та­лант, тол­ко­ва пре­ци­з­ност, вло­же­ни във все­ки го­б­лен. Чрез та­зи из­ло­ж­ба Ка­ло­ян да­ва из­раз на без­мер­на­та си обич към ро­д­ния град, към ис­то­ри­я­та и за­бе­ле­жи­тел­но­с­ти­те му. Раз­въл­ну­ва­но той […]СПОДЕЛЕНО

Jul 25th, 2012 | От | Категория: ДРУГИ

Ка­за­но е: „Ле­с­но се ка­з­ва”ХОП!”, но тру­д­но се ска­ча.“ И с мен та­ка ста­на! Стру­ва­ше ми се ле­с­но да се­д­на и да спо­де­ля из­жи­вя­но­то с вас, но то­ва се ока­за тру­д­на ра­бо­та! Он­зи ден про­че­тох във ве­с­т­ни­ци­те за по­с­тъ­п­ка­та на два­ма бъл­гар­с­ки мъ­же, ко­и­то са­мо­о­т­вер­же­но се хвър­ли­ли в бур­ни­те въл­ни, за да спа­сят две де­ца, […]Предстоящи изложби в ХГ

Jul 25th, 2012 | От | Категория: В РЕГИОНА

В края на  ме­се­ца в га­ле­ри­я­та ще бъ­де пре­д­с­та­ве­на из­ло­ж­ба­та „Бал­чи­ш­ко ля­то” на скул­п­то­ра Кра­си­мир Яков. От­к­ри­ва­не­то ще се съ­с­тои на 31 юли /втор­ник/ от 18.00 ч. Из­ло­ж­ба­та ще пре­д­с­та­ви мал­ки пла­с­ти­ки и ак­ва­ре­ли на мор­с­ка те­ма­ти­ка, ко­и­то ще бъ­дат по­ка­за­ни за пър­ви път пред пу­б­ли­ка. Ху­до­ж­ни­кът ще из­ло­жи за вто­ри път свои твор­би в […]Сияна Фудулова избрана за председател на Областния съвет на БСП

Jul 25th, 2012 | От | Категория: ДРУГИ, Общински новини, ПОЗИЦИИ, ПОЛИТИКА

Си­я­на Фу­ду­ло­ва е но­ви­ят пре­д­се­да­тел на Об­ла­с­т­ни­ят съ­вет на БСП. Убе­ди­тел­но с 22 гла­са тя бе из­б­ра­на сред кан­ди­да­ту­ри­те на Не­д­ко Мар­чев – пре­д­се­да­тел на ОбС на БСП Ге­не­рал То­ше­во и Ра­до­с­лав Ива­нов, пре­д­ло­жен от ОбС на БСП До­б­рич. Ка­то пър­ва и не­от­ло­ж­на за­да­ча Си­я­на Фу­ду­ло­ва по­с­та­вя  не­за­ба­в­но пре­ми­на­ва­не към пре­ди­з­бор­на по­д­го­то­в­ка. В об­ръ­ще­ни­е­то си […]ПРОТОКОЛ №15 от редовно заседание на ОбС, проведено на 17.07.2012 г.

Jul 25th, 2012 | От | Категория: ПРОТОКОЛИ НА ОБС

По пър­ва то­ч­ка от дне­в­ния ред: По­пъл­ва­не съ­с­та­ва на По­с­то­ян­на­та ко­ми­сия по ус­т­рой­с­т­во на те­ри­то­ри­я­та, стро­и­тел­с­т­во и еко­ло­гия и По­с­то­ян­на­та ко­ми­сия по ту­ри­зъм, сел­с­ко сто­пан­с­т­во и сто­пан­с­ки дей­но­с­ти. Вно­си­тел: Хри­с­то Н. Хри­с­тов  об­щин­с­ки съ­ве­т­ник РЕШЕНИЕ 184:  На ос­но­ва­ние чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА, об­щин­с­ки съ­вет Бал­чик из­би­ра Де­ян Пе­т­ров Ди­ми­т­ров за член […]