Архив за June 2012

Абитуриенти на СОУ “Христо Ботев” Балчик – Випуск 2012

Jun 27th, 2012 | От | Категория: В РЕГИОНА

През учебната 2011/2012 г. завършиха 41 души, станали абитуриенти след много упорит труд и усилия. 15 ученици завършиха с отличен успех. Много добре се представиха на първия и втори държавен зрелостен изпит по български език и литература и свободно избран втори предмет. През четиригодишния курс на обучение с тях неизменно бяха класните им ръководители старшите […]“Ветерани Черно Море” стана шампион на Варна в Ариана Аматьорска Лига

Jun 27th, 2012 | От | Категория: В РЕГИОНА

От­бо­рът на „Ве­те­ра­ни Чер­но Мо­ре“ ста­на се­д­ми­ят шам­пи­он на Ари­а­на Ама­тьор­с­ка Ли­га за 2012 го­ди­на след при­к­лю­ч­ва­не­то на фи­нал­на­та фа­за на тур­ни­ра във Вар­на. Ве­те­ра­ни­те с Пла­мен Тим­нев и Ва­льо Стан­чев в съ­с­та­ва си по­бе­ди­ха на фи­на­ла „RESPECT“ с 5:1 в ди­на­ми­чен и ин­те­ре­сен дву­бой и по то­зи на­чин до­ка­захс, че са най-ста­бил­ни­ят тим в […]Супермаркет СВА отваря врати в Балчик

Jun 27th, 2012 | От | Категория: ВАЖНА

CBA Вар­на е най-го­ля­ма­та и бър­зо­п­ро­г­ре­си­ра­ща бъл­гар­с­ка тър­го­в­с­ка ве­ри­га. Ре­ги­о­на­лен цен­тър СВА Вар­на по­к­ри­ва де­сет ра­йо­на  Вар­на, До­б­рич, Си­ли­с­т­ра, Но­ви Па­зар, Де­в­ня, Бе­ло­с­лав, Ту­т­ра­кан, Тер­вел, Ак­са­ко­во, а ве­че и Бал­чик, ка­то при­те­жа­ва 40 мо­дер­ни тър­го­в­с­ки обе­к­та с об­ща площ над 35 000 кв. м.  Ве­ри­га­та е от­к­ри­ла над 2000 ра­бо­т­ни ме­с­та. Мо­дер­ни­ят су­пер­мар­кет на во­де­ща­та […]Новото игрище в кв. “Балик” привлича малки и големи

Jun 20th, 2012 | От | Категория: В РЕГИОНА

В сре­да­та на ми­на­лия ме­сец, кме­тът на Об­щи­на Бал­чик г-н Ни­ко­лай Ан­ге­лов от­к­ри но­ва спор­т­на пло­ща­д­ка с из­ку­с­т­ве­но тре­в­но по­к­ри­тие, при­го­де­но за фу­т­бол на мал­ки вра­ти в кв. „Ба­лик”. То е вто­ро­то за гра­да, след та­зи в дво­ра на ОУ „Ан­тим І”, но с по-го­ле­ми раз­ме­ри. От­то­га­ва до днес иг­ри­ще­то „въ­о­б­ще не си по­чи­ва”. Мал­ки […]Клуб “Здравец” – в Добрич

Jun 20th, 2012 | От | Категория: В РЕГИОНА

Спор­ти­с­т­ки­те от клуб „Здра­вец”, Асо­ци­а­ция „Спорт за вси­ч­ки” с р-л Д.Ма­ле­ва, по­лу­чи­ха гра­мо­ти за ак­ти­в­но уча­с­тие и до­с­той­но пре­д­с­та­вя­не в спор­т­ни­те ди­с­ци­п­ли­ни по про­ект „Спор­т­ни тур­ни­ри за хо­ра с ув­ре­ж­да­ния”, фи­нан­си­ран от Об­щи­на До­б­рич. Из­ве­с­т­но е при­я­тел­с­т­во­то и съ­в­ме­с­т­ни­те ини­ци­а­ти­ви ме­ж­ду клуб „Хи­нап” Бал­чик и Об­ла­с­т­ния съ­юз на ин­ва­ли­ди­те До­б­рич с пре­д­се­да­тел Олег Те­мел­ков. Ето […]Тайната на длетото и четката

Jun 20th, 2012 | От | Категория: В РЕГИОНА

Тя из­ле­зе на­я­ве, ко­га­то на 16 юни 2012 г. в КЦ „Дво­ре­ца” Бал­чик бе­ше от­к­ри­та ху­до­же­с­т­ве­на из­ло­ж­ба. А въл­ше­б­ни­те ми­го­ве на­с­тъ­пи­ха, ко­га­то раз­г­ле­да­х­ме 33–те пре­к­ра­с­ни дър­во­ре­з­би и 16 жи­во­пи­с­ни кар­ти­ни от ху­до­ж­ни­ци­те Ди­мо Ба­ла­ба­нов и Мил­ко То­до­ров. Пър­ви­ят е ро­ден през 1953 г. в град Ко­тел и е ав­тор на ре­ди­ца са­мо­с­то­я­тел­ни из­ло­ж­би с две […]Бебешки маратон

Jun 20th, 2012 | От | Категория: В РЕГИОНА, ЗАБАВНА И ПОЛЕЗНА

Го­лям ин­те­рес за уча­с­т­ни­ци и ми­ну­ва­чи пре­ди­з­ви­ка бе­бе­ш­ки­ят ма­ра­тон в Бал­чик, про­вел се та­зи съ­бо­та в гра­дин­ка­та на цен­т­рал­ния пло­щад. Бли­зо 30 де­ца бя­ха сред кан­ди­да­ти­те да уча­с­т­ват в су­т­ри­ш­ния „спринт от ня­кол­ко кра­ч­ки”. Въз­ра­с­то­ва­та гра­ни­ца бе от 8-9 ме­се­ца до 4 го­ди­ни. По-обе­к­ти­в­ни при­чи­ни, на­ча­лен старт за най-мал­ки­те тру­д­но бе да­ден, но най-изя­вен сприн­тьор […]