Архив за June 2012

Дело за кражба срещу 17- годишен

Jun 27th, 2012 | От | Категория: В РЕГИОНА

В Ра­йо­нен съд – Бал­чик, ще раз­г­ле­да на­ка­за­тел­но де­ло сре­щу 17-го­ди­ш­ния М. А. от гр. Бал­чик. То е об­ра­зу­ва­но по по­с­та­но­в­ле­ние на Ра­йон­на­та про­ку­ра­ту­ра за ос­во­бо­ж­да­ва­не на мла­де­жа от на­ка­за­тел­на от­го­вор­ност и сан­к­ци­о­ни­ра­не по ад­ми­ни­с­т­ра­ти­вен ред. Про­ку­ра­ту­ра­та ис­ка той да бъ­де при­з­нат за ви­но­вен в то­ва, че на не­у­с­та­но­ве­на да­та през ме­сец но­ем­в­ри 2011 г. […]Кражба на чугунен капак

Jun 27th, 2012 | От | Категория: В РЕГИОНА

На­ка­за­тел­но де­ло сре­щу 26-го­ди­ш­ни­те Ж. Юл. Н. и Р. М. Р. от гр. Бал­чик ще се раз­г­ле­ж­да в Ра­йо­нен съд – Бал­чик. Сре­щу тях е по­в­ди­г­на­то об­ви­не­ние от Ра­йон­на­та про­ку­ра­ту­ра за то­ва, че през ме­сец яну­а­ри 2011 г. в гр. Бал­чик, в съ­у­ча­с­тие ка­то из­вър­ши­те­ли, от но­во­и­з­г­ра­де­на ка­на­ли­за­ция за от­па­д­ни во­ди в ра­йо­на на квар­тал […]Отнемане на чужди вещи

Jun 27th, 2012 | От | Категория: В РЕГИОНА

Ра­йо­нен съд – Бал­чик, ще за­се­да­ва по на­ка­за­тел­но де­ло сре­щу 27-го­ди­ш­ния Асп. В. Анг. от гр. Бал­чик. Той е по­д­съ­дим по об­ви­не­ние на Ра­йон­на про­ку­ра­ту­ра – Бал­чик, за то­ва, че на 07.08.2011 г . на ули­ца в  гр. Бал­чик е от­нел чу­ж­ди дви­жи­ми ве­щи на об­ща стой­ност 816,73 лв. от вла­де­ни­е­то на 66-го­ди­шен гра­ж­да­нин на […]Среща с медиатори от Добрич и Балчик

Jun 27th, 2012 | От | Категория: В РЕГИОНА

При­ло­же­ни­е­то на ме­ди­а­ци­я­та об­съ­ди­ха за­ме­с­т­ник – пре­д­се­да­те­лят на Съ­ю­за на юри­с­ти­те в Бъл­га­рия и пре­д­се­да­тел на На­ци­о­нал­на­та асо­ци­а­ция на ме­ди­а­то­ри­те Йо­сиф Ге­рон, Цве­тан­ка Спа­со­ва – гла­вен се­к­ре­тар на СЮБ и пре­д­се­да­тел на Цен­тъ­ра по ме­ди­а­ция към СЮБ на сре­ща с ме­ди­а­то­ри от До­б­рич и Бал­чик и ад­во­ка­ти от Ад­во­ка­т­с­ка ко­ле­гия – До­б­рич. Ок­ръ­жен съд – […]Унищожаване на пшенични посеви

Jun 27th, 2012 | От | Категория: В РЕГИОНА

Ра­йо­нен съд – Бал­чик, е на­с­ро­чил  по­ре­д­но за­се­да­ние по на­ка­за­тел­но­то де­ло сре­щу 62-го­ди­ш­ния В. М. В. от гр. Вар­на. Той е по­д­съ­дим по об­ви­не­ние на Ра­йон­на про­ку­ра­ту­ра – Бал­чик, за то­ва, че на 18.04.2010 г. и на 22.04.2010 г. в ус­ло­ви­я­та на про­дъл­жа­ва­но пре­с­тъ­п­ле­ние, в по­зем­лен имот – ни­ва с площ от 5 де­ка­ра и […]КУЧЕШКА ИСТОРИЯ

Jun 27th, 2012 | От | Категория: В РЕГИОНА

Гра­ж­да­ни­нът Ни­кой Ми­зер­ни­ков тол­ко­ва се бе­ше за­ми­с­лил,че усе­ти ку­че­то ед­ва, ко­га­то го за­ха­па за гле­зе­на.По­те­че му кръв ,но той не се уп­ла­ши,а с ря­з­ко дви­же­ние на кра­ка си ус­пя да се от­с­ку­б­не .Са­мо че ку­че­то  да­ли за­що­то бе­ше гла­д­но или по дру­га при­чи­на се спу­с­на от­но­во към Ми­зер­ни­ков.Той оба­че ме­ж­ду­в­ре­мен­но за­бе­ля­за ед­на дър­ве­на то­я­га за­х­вър­ле­на […]Остров Мавриций, видян от един балчиклия

Jun 27th, 2012 | От | Категория: В РЕГИОНА

Из­ри­г­нал вул­кан и се по­я­вил ос­т­ров и пти­ца­та До­до го за­се­ли­ла, до­ка­то не се по­я­ви­ли хо­ра­та. Вси­ч­ки днес на­ри­чат Ма­в­ри­ций  Ос­т­ров на пти­ца­та До­до. Ма­в­ри­ций е мъ­ни­чък ос­т­ров в Ин­дий­с­кия Оке­ан от из­то­ч­на­та стра­на на Ма­да­га­с­кар. На­ри­чат го стра­на­та на До­до, пти­ца­та ста­на­ла сим­вол на глу­по­ст­та, са­мо по­ра­ди фа­к­та, че оти­ш­ла при хо­ра­та ка­то при […]