Архив за June 2012

Какво прави празникът с хората ?

Jun 27th, 2012 | От | Категория: В РЕГИОНА

Ес­те­с­т­ве­но е да ги обе­ди­ни. В слу­чая за­е­д­но (без из­ли­ш­ни скру­пу­ли) да по­че­тат един от най-ва­ж­ни­те ле­т­ни пра­з­ни­ци от на­ро­д­ния ка­лен­дар – Е­ньо­в­ден. На 24 юни по нов стил, ко­га­то по цър­ко­вен ка­нон е ро­ж­де­ни­е­то на Св. Йо­ан Кръ­с­ти­тел и се смя­та за па­т­ро­нен пра­з­ник на Бал­ка­ни­те. То­ч­но по из­г­рев слън­це все­ки хри­с­ти­я­нин тря­б­ва да […]Международният фестивал “Процес – Пространство” – с американско пълнолетие

Jun 27th, 2012 | От | Категория: В РЕГИОНА

Фе­с­ти­вал „Про­цес – Про­с­т­ран­с­т­во” по­с­ре­ща за пър­ви път сво­и­те го­с­ти през 1992 го­ди­на и ве­че има сво­я­та 20 го­ди­ш­на ис­то­рия. Вся­ка го­ди­на фе­с­ти­ва­лът се про­ве­ж­да в рам­ки­те на две се­д­ми­ци през юни в Бал­чик. Цел­та на фе­с­ти­ва­ла е да съ­з­да­де твор­че­с­ка сре­да, пре­д­ра­з­по­ла­га­ща към раз­чу­п­ва­не на об­що­п­ри­е­ти­те схва­ща­ния и мо­де­ли в из­ку­с­т­во­то, при до­ка­за­на­та сво­бо­да […]Национален конкурс за млади изпълнители на популярна песен “ Морско конче 2012” Варна

Jun 27th, 2012 | От | Категория: В РЕГИОНА

Го­ля­ма­та на­г­ра­да от ше­с­то­то из­да­ние на  на­ци­о­нал­ния кон­курс за мла­ди из­пъл­ни­те­ли на по­пу­ляр­на пе­сен “Мор­с­ко кон­че 2012” , про­ве­ден във Вар­на  на 16 и 17 юни, бе спе­че­ле­на от на­ша­та съ­г­ра­ж­дан­ка Не­ве­на Ди­ми­т­ро­ва. Не­ве­на е въз­пи­та­ни­ч­ка на НУИ “До­б­ри Хри­с­тов” Вар­на със спе­ци­ал­ност поп и джаз пе­е­не. На­г­ра­да­та  връ­чи пре­д­се­да­те­лят на жу­ри­то Ор­лин Го­ра­нов. /Б.Т/   […]Международен фестивал “Европейски хоризонти”

Jun 27th, 2012 | От | Категория: В РЕГИОНА

Достига творчеството на художниците, гостуващи на Балчик, по покана на местния човек на изкуството Валентин Шалтев. През тази година , както и през предните пет, идват творци, които искат да се потопят в атмосферата на едно неповторимо морско усещане, което е възможно само в нашия бял град. На 20 юни от 18 ч. в Художествената […]Съпружество с непълнолетна

Jun 27th, 2012 | От | Категория: В РЕГИОНА

Ра­йон­на­та про­ку­ра­ту­ра пре­д­ла­га И. Кр. И.  да бъ­де при­з­нат за ви­но­вен в то­ва, че през ме­сец но­ем­в­ри 2011 г. в гр. Бал­чик, без да е склю­чил гра­ж­дан­с­ки брак е за­жи­вял съ­п­ру­же­с­ки с не­на­вър­ши­ла 16 го­ди­ни де­вой­ка от съ­щия град. Ста­но­ви­ще­то на про­ку­ра­ту­ра е той да бъ­де ос­во­бо­ден от на­ка­за­тел­на от­го­вор­ност и сан­к­ци­о­ни­ран по ад­ми­ни­с­т­ра­ти­вен ред. […]Полски гражданин пред РС Балчик

Jun 27th, 2012 | От | Категория: В РЕГИОНА

На 06.06.2012 г. съ­дът ще раз­г­ле­да пре­д­ло­же­но­то от Ра­йон­на про­ку­ра­ту­ра – Бал­чик, спо­ра­зу­ме­ние за на­ла­га­не на 53-го­ди­ш­ния Андж. В. Пж. на­ка­за­ние про­ба­ция. Дър­жа­в­но­то об­ви­не­ние пре­д­ла­га той да тър­пи две про­ба­ци­он­ни мер­ки – за­дъл­жи­тел­на ре­ги­с­т­ра­ция по на­с­то­ящ ад­рес за срок от 6 ме­се­ца и за­дъл­жи­тел­ни сре­щи с про­ба­ци­о­нен слу­жи­тел за съ­щия срок. Ис­ка се съ­що той […]Пиян ученик зад волана

Jun 27th, 2012 | От | Категория: В РЕГИОНА

Ра­йо­нен съд – Бал­чик, ще раз­г­ле­да пре­д­ло­же­но­то от Ра­йон­на про­ку­ра­ту­ра – Бал­чик, спо­ра­зу­ме­ние за на­ла­га­не на на­ка­за­ние про­ба­ция на 19-го­ди­ш­ния Ал. Пл. Пр. от гр. Си­ли­с­т­ра. Мла­де­жът е об­ви­ня­ем за то­ва, че на 13.03.2012 г. око­ло 01,10 ч. в гр. Бал­чик е уп­ра­в­ля­вал лек ав­то­мо­бил „Хюн­дай” с кон­цен­т­ра­ция на ал­ко­хол в кръ­в­та над 1,2 про­ми­ла. […]